Barsiisaa Dirribii Nagaasaa Dararaan Boqote

(Oromedia, Geedoo, 11 Mudde 2014) Waggaa sadii oliif hidhaa fi dararaan addaddaa irra gahaa kan ture, barsiisaa Dirribii Nagaasaa Muddee 8, bara 2014 galgala hospitaal Geedootti boqote.
Barsiisaa Dirribii Nagaasaa daraaraa(torture) guddaa waggaa sadii oliif Manneen hidhaa Wayyaanee Ma’ikalawwii fi Qaallittitti keessatti irra gahaa ture.
Barsiisaa Dirribii NagaasaaMana Barumsaa Geedoo Sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inatti muummee barnoota Information Technology barsiisaa kan ture barsiisaa Dirribii Nagaasaa, Sochii warraqsaa dargaggootni Oromoo mirga abbaa biyyummaa Uummata Oromoo kabachisuuf gaggeessan keessatti ga’ee guddaa taphachaa kan turee dha.
Gootichi Oromoo barsiisaa Dirribii Nagaasaa bara 2010 carraa barnoota Mastersii argachuun Yuunibarsiitii Adaamaa, damee barnoota Information Technology seenee otuu barachaa jiru humnoota tikaa wayyaaneetiin ukkaamfame.
Achiin waggaa tokkoo oliif Maa’ikalawwiitti dararaan erga irra ga’aa turee booda, gara Qaallittiitti dabarfamee waggaa lamaa oliif daraaramaa ture. Yeroo mana hidhaa keessa turetti waláansa gahaa akka hin arganne dhorgamaa ture.
Mootummaan Wayyaanee barsiisaa Dirribii Nagaasaa waggaa sadii oliif erga dararaa turee booda Hagayyaa 2014 keessa mana hidhaa Qaallittii irra gadi lakkise.
Mana hidhaatii hiikamus, miidhaa manneen hidhaa keessatti irra gahaa ture irraa dandamachuu kan dadhabe Barsiisaa Dirribii Nagaasaa, Muddee 8, galgala Hospitalaa Geedootti lubbuun isaa akka darbe beekameera.
Sirni awwaalcha isaas bakka deeggartooti fi firooti isaa argamanitti Aanaa Calliyaa magaalaa Baabbichaa keessatti akka raawwate Raadiyoon Sagalee Oromoo gabaaseera.
Haaluma kana ilaalchisuun Hoggansii Qeerroo bilisummaa Oromoo gadda itti dhagayame ibsee jira.
Itti dabaluunis, dhaamsa dabarseen bilisummaa uummata ofii kabachiisuuf warregamuun darqama qabsoo keessatti goota mudatu waan ta’eef Qeerroon qabsoo isaanii jabeessanii gumaa jaallan qaqqaalii Bilisummaan akka baasan hubachiiseera.

Iluu Abbaa Booraatti Gadaan Deebié!

(Oromedia, 9 Mudde 2014) Abbaan Gadaa Oromoo Maccaa Obbo Takkalaa Dhinsaa fi obboleessi isaanii Abbaan Alangaa Obbo Darajjee Dhinsaa G/I/A/Booraa irraa gara manatti deebi’aa utuu jiranii mana Oromoo tokkootti goran; achittis simannaan  taasifameef. Gabaasti kun isaan irraa kan argamee dha. Dhimmi isaa Haaromsa Sirna Gadaa Iluu Abbaa Booraa fi  Irreecha Malkaa Soor kan ilaallatuu dha. Yaa’ii sadarkaa godinaatti Sadaasa 19-21/2007 Godina Iluu Abbaa Boor Magaalaa Mattuu fi Yaayyoo irratti gaggeeffameen hojiileen heddu kan hojjetaman oggaa ta’u; kanneen keessaa muraasumanisaanii kan armaan gadii ti.

Sadaasa19/2007, Goina Iluu Abbaa Boor, Magaalaa Mattuu keessatti kallattidhaan Haareffama Sirna Gadaa fi Irreecha Malkaa Soor (Odaa Maaruu) irratti gaggeeffame ilaalchisee Mariin Paanaalii guyyaa tokkoof taasifameera. Marii Paanaalii kana keessummoota kabajaa Obbo Alamayyoo Hayilee, Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa irraa, Gumii Abbootii Gadaa Oromiyaa irraa Dura Taa’aa Gumii Abbootii Gadaa Obbo Bayyanaa Sanbatoo, Barreessaa Gumii Abbootii Gadaa Obbo Caalaa Soorii, To’ata Gumii Abbootii Gdaa Oromiyaa fi Abbaa Gadaa Oromoo Maccaa Obbo Taakkalaa Dhinsaa, Miseensa Gumii Abbootii Gadaa Obbo Qaabatoo Ida’oo fi kanneen biroo kan irratti hirmaatan oggaa ta’u Hayyuun Seenaa Yuuniversitii Mattuu affeeramanii Galma Magaalaa Mattuu keessatti Waraqaa Qorannoo uummata lakkobsaan 2000 ol ta’an kanneen jaarsolii biyyaa, caasaalee mootummaa fi hojjettoota mootummaa sekteroota  adda addaa sadarkaa Godinaa fi Aanaalee mara keessaa waamamuun sagantaa addaa haala addaatiin qophaa’e kana irratti hirmaataniif dhiheessaniiru.

Sadaasa 20/2007 Aanaa Yaayyoo (Magaalaa Yaayyoo) keessatti bakka uummatni kuma sadii (3000) ol haala addaatiin waamichi taasifameefii irratti hirmaatan irratti Miseensi Gadaa Shananii hundeeffameera. Isaanis:

 • Miseensa Gadaa Birmajii
 • Miseensa Gadaa Meelbaa
 • Miseensa Gadaa Duuloo
 • Miseensa Gadaa Muudanaa fi
 • Miseensa Gadaa Roobalee hundeeffamaniiru.

Akkuma beekamu barri yeroo ammaa kan Gadaa Roobalee waan ta’eef uummatini yaa’an karaa iftoomina qabuun fedhii fi hamilee guutuudhaan Gadaan Birmajii abbaa aangoo yeroo ammaa ta’ee muudameera. Miseensi Gadaa Shananii hafan immoo waggaa saddeet saddeetiin akka aangoo wal-harkaa fuudhaniif waliigalaniiru.

Haaluma kanaan qomoo Abbaa Boor kan ta’e Abbaa Gadaa Abbaa Biyyaa Shoonoo gadoomanii muudamaniiru. Salgan Yaa’ii Abbootii Gadaa Godina Iluu Booris isaanuma waliin muudamaniiru. Miseensi Caffee namoota 48 of keessatti haammates yaa’iidhuma kanaan muudamanii hojii akka eegalan taasifameera. Haaluma kanaan akka godinaatti Odaa Doogii irratti muudamni yammuu gaggeeffamu, aanaalee Godina I/A/Boor 24 irratti namootni lama lama itti gaafatamoo oggaa ta’anu miseensi Yaa’ii Gadaa aanaalee namoota sagal sagal of keessatti haammatu akka muudaman ta’eera.

Xumura sirna hundeeffama Abbootii Gadaa kanatti aansee Sadaasa 21/2007 Ayyaanni Irreechaa Odaa Maaruu, Malkaa Soor irratti uummata kuma kudha-shanii (1500) ol ta’uun kan raawwate oggaa ta’u korma lama (2) qalaman biratti dhangaan (Nyaataa fi Dhugaatii Aadaa addaa)kan Godina I/A/Boor hundumtuu dhihaatee ayyaanichi sirna gaariidhaan kabajameera.

Kabaja Ayyaana Irreechaa kana booda gamaaggama hojii keessummoota kabajaa Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa fi Koree Abbootii Gadaa Oromootiin taasifameen sagantaan Haaromsa Sirna Gadaa fi kabajni Ayyaana Irreessa Birraa (Irreessa Malkaa) bara kana Godina I/A/Boor keessatti gaggeeffame guutummaa Oromiyaa keessatti Godina I/A/Booriif sagalee tokkoon Sadarkaa1ffaa laateeraaf. Sabboonummaa, tokkummaa kaka’umsaa, ejjennoo, hirmaannaa fi naamusa uummataa, qabiyyee fi qulqullina sagantaa Haaromsaa Gadaa fi Irreecha Odaa Maaruu (Malkaa Soor) ilaalchisee G/I/A/Boor godinaalee Oromiyaa kanneen biroof fakkeenya gaarii kan taatu ta’uu ishee koreen madaallii gaggeesse haalaan mirkaneessee godina kanaaf kabaja, jaalalaa fi marartfannaa guddaa kan qabu ta’uusaa mirkaneesseera.

Haaluma kanaan:

 • Galmi Abbootii Gadaa Godinichaa Magaalaa Mattuu keessatti akka saaqamu ta’eera,
 • Ardaaleen Jilaa keessumaa Odaa Dooggii fi Odaa Maaruuf (Malkaa Soortti) atattamaan daandiin akka saaqamu, akka daangeffaman, misooman, eegumsii fi kunuunsi akka taasifamuuf irratti waligalameera,
 • Seera Gadaa waggoottan 130 oliif gita sirnoota nafxanyaatiin ogguramee /takaalamee/ ture kana Abbaan Gadaa Oromoo Maccaa Obbo Taakkalaa Dhinsaa deddeeb’anii Koree Abbootii Gadaa fi uummata akka barsiisaniif waadaa seenaniiru,
 • Koreen Abbootii Gadaa Godinaalee Lixa Oromiyaa hundumtuu yammuu hundeeffaman giddu-galli wal-quunnamtii isaanii (Seerri Gadaa bakka itti haareffamu) Odaa Bisil irra akka ta’u murtaa’eera.

Xumura irratti keessummota kabajaa ja’aaf (6) badhaasni DAMMAA fi DHADHAA Abbootii Qabeenyaa fi Jaarsolii Biyyaa Godina I/A/Boor bakka bu’aniin laatameera. Badhaasni Dammaa fi Dhadhaa kun maaliif akka keessummoota kanaaf laatame jarsoliin oggaa ibsan badhaasni DAMMAA fi DHADHAA Uummata Oromoo biratti seenaa fi hiikkoo guddaa kan of keessaa qabu ta’uusaa mirkaneessu.

Nageenya ilaalchisee jalqabaa hanga xumuraatti waa tokkollee rakkoon kan mul’atne ta’uunsaa mirkanaa’eera. Irreecha Odaa Maaruu (Malka Soor) yeroo saddeettaffaaf bara kana kabajame uummatni amantii Kiristaanaa fi Musiliimaa hordofan akkasumas Lammiin Amaaraa utuu hin hafin margaa fi habaaboo qabatanii akka irreeffatan illee hubatameera.

Hordoftootni Amantii Waaqeffannaa Magaalaa Mattuu fi Yuuniversitii Mattuu irraa kabaja A/Irreechaa Odaa Maruu /Malkaa Soor/ kana irratti hirmaatan baanerii fi dhaadannoo adda addaa kan akka “Waaqeffataa ta’uun of ta’uudha”, kkf qabatanii waan deemaniif yeroo gabaabaaf humnoota nageenyaa fi waaqeffattoota gidduutti jeequmsi uumamee jennaan Abbaan Gadaa Bayyanaa Sanbatoo durumaanuu A/Waaqeffannaa Gadaa irraa adda bahuu hin qabu kan jedhu ejjennoo waan qabaniif gidduu seenuu didnaa Abbaan Gadaa Oromoo Maccaa Obbo Taakkalaa Dhinsaa Jarreen kun waaqeffattoota seeraa kanneen eeyyama qaban ta’uu isaanii humnoota nageenyaaf waan mirkaneessaniif oolee utuu hin bulin hundumtuu nagaadhaan irreeffatanii galaniiru.

Ob Tulluu Urgee Waggaa 67tti Boqotan

(Oromedia, 08 Muddee 2014) Qabsoo Oromoo keessatti gumaata olaanaa kennaa kan turan Ob Tulluu Urgee waggaa 67tti addnyuaa kana irra boqotan.

Ob Tulluu Urgee (1947-2014)

Ob Tulluu Urgee (1947-2014)

Ob Tulluun abbaa isaanii  Obbo Urgee Jiruu fi haadha isaa Aadde Caaltuu Ejersaa irraa bara 1947 Oromiyaa giddu gala- Salaaleetti dhalatan.

Ob Tulluu Urgee bara jireenya isaanii keessatti sodaa fi nuffii tokko malee qabsoo Oromoo keessatti gahee isaanii bahaa turan .

Ob Tulluun dhukkubsatanii otuu yaalamaa jiranii wagga 67tt addunyaa kana irraa darban.

Ob Tulluun nam jireenya isaanii guutuu dantaa Oromoof kennanii fi akka sadarkaan ummata Oromoo ol guddatu gahee isaanii of-qusannaa tokko malee  gumaachaa turan ta’uu seenaa isaanii irraa hubatameera.

Ob Tulluun nama qabsoof dhalatan, kan dantaa sabaaf dursa kennan, sababa kanaafis, hidhaa fi hiraarsaa guddaaf kan saaxilaman turan.

Sirni awwaalcha isaanii bakka maatii fi firoottan isaanii argamanitti, Oromiyaa Kibba Bahaa, magaalaa Adaabbaa keessatti  sadaasa 26, bara 2014 raawwate.

Guutummaa seenaa isaanii : Seenaa Oromoo Sabboonaa

Hojii roga galfachuufi Quunnamtii mijjeeffachuu Bu’ura Miidiyaa Madda Walaabuu

Ibsaa Guutamaa irraa | Sadaasa 23, 2014

Galata: Kanneen bara darbe as turtan baga jiraattanii deebinee wal agaree, kan haaraa dhuftanis ashamaa nattaadhufuun jedha. Bu’uursi Qubqabsiistuu Madda Walaabuu akkuma irbuu seentetti waggaa tokko keessatti tajaajila radiyoo diriirsee iyyaatii biyyaan gahutt milkaaweera. Kun akka miseensaa fi deggertuutti gargaarsi keessan bira jiraaf ta’ee guddaa galatooma.Qophii moggaasa “Hojii roga galfachuuf Qunnamtii mijjeeffachuu” jedhu irratti akka an haasawu carraa naakennuu keessaniif qophesitoota sagantichaa galati kiyya haa gahu.

As irratt sabboonoti Radiyoo “Sagalee Oromoo” irra  yeroo fi qananii maatii keessanii, horii, beekumsa fi humna ofii utuu hin qusatin akka gurmeesituu, homishtuu fi gabastuutti sagantaa kana dhugoomsitan fayyaa fi nagaa argadhaa dafqi keessan bilisummaa haa magarsitu jedheen eebbisa. Akkasumas miseensota bordii fi hogganoota saanii Faqaduu Magarsaa, Ifaa Bakuto,  Fayyeeraa Sabboqsaa fi qoodi saa gurmeessaa hojii raawwachisaa ta’uyyuu,  Radiyoo irrattis hedduu gumaachaa kan jiru, hoggansummaa saa jalatti hamlati kun fiixaan bahu dandahe Aliyyii Galatoo akka garee fi abba tokkeetti hojii boonsa hojjetanii ulfaadhaan jedha.  Gamtaa fi qayyabannoon barana agarsiifatan bara egeris akka itti fufu mamii hin qabu.
stduent
Haala qabsoo Oromo

Of barri malbulchaawaan dargaggoo Oromoo jalqabaa sochii barattoota Itophiyaa keessaan argame. Itaansee sochiin Maccaa fi Tuulama Oromoon, rakkina hunda irraa adda tahe waan qabuuf haala naannaa saanii jiru qeeqaan akka xiinxalan gargaare. Erga jatamootaatii Oromoon barumsaa fi giroo adda addaaf alatt bahan dammaqinni malbulchaa qaban kan sochii barattoota Itophiyaa irraa argatani sana ture. Kanaaf alattis sochii saanii keessatt qooda fudhachaa turani. Sochiin bilisummaa Oromo biyyaa erga jalqabee garuu dhaabota Habashaa irra cafatanii bahun Oromiyaan kolonii malee Itophiyaa akka hin taane, isaanis Oromoo malee Habashaa akka hin taane addunyaatt labsani. Qabsoon Oromoo biyyaa gaggeeffamaa jirufis bakka buutu tahuun gaaffii Oromoo alatt baasuu saaniif yoomuu hin irraanfatamani. Kaan saanii hardha lubbuun hin jiranii. Sabboonoti hafan hedduun kaayyoo ganama irraa utuu hin mitqin hardhas kan yeros jalqaban finiinsaa jiru. Sochiin dargaggoo Oromoo ala qubataniin haxiixaa jiru itt fufa sochii durii sanaati.
P1020640
Qabsoon Oromoo waliigalaa hardha haala keessa jiru hundi keenya waan agarruu dha. Jaarmaan sochii bilisummaa kan uumamu yeroo roorroo fi hacuuccan baayyate furmaati nagaa dhibu. Sochiin akkasii warraqaa waan taheef haala jiru geeddaru malee hin dhaabbatu. Jaarmaan sochicha hoogganu laaffachuu ni dandaha. Hardha laafina sana keessa kan jirru fakkata. Sochichii garuu hin dhaabbanne, roorroon hanga cala’uttis hin dhaabbatu. Kittilayyoon  halagaa fi sabaawoti duubatt harkiftuun ofumaa dhama’u.

Warraqsi hoggana hin qabne burjaajiitt geessuu dandaha. Kanaaf sochii dhaabuun hin danda’amne kun hooggansa jaalbiyyaawaa (patriotic) tahe akka argatu karaa dandeenyu hundan qaama dubbiin laaltu irratt dhiibbaa tolchuu dha.  Qabsoo kan jalqabe hundi fiixaan baasa jechuu miti. Cabsata cabsatatt walbuusaa deemuun waan jiru, kan danda’ee kufee ka’ee urgufataa imaltuu saa itt fufa yk ijoollee itt guddisa.  Garuu dhaaboti malbulchaa keenya rakkina keessaa of baasuuf ni carraaqu yoo tahe hunduu malaa fi gorsaan gargaaruu dha.
P1020642
Godaanisa duri irra dhufe

Qabaa jala waggaa dhibbaa fi digdama caalaa jiraanne. Halagooti hamma dandahan surrii keenya dhiqanii eegaloota miira saanii nutt naqaniiru. Kanneen jalqaba dammaqan sana of keesssaa haquuf ofirratt qabsoo guddaa gaggeessan. Garuu faanni saa keessaa bade jechuun of sobuu taha. Dhaalooti si’anaa sana irraa addaa. Kutannaan sammu bilisaa angafoota irra wayyuun bobba’a. Yadii fi tarkaanfiin saanis techolojiin carraa gabbachuu qaba. Gadaan kan saaniiti, sirnaan mirga saanii harkatti galfachuuf carraaquu dha. Hardhas tahu kaleessa baallii fuudhuun yaa’a keessa darbamu fi hooda guutamu qaba.

Hedduutu Oromiyaa irraa fedha qaba. Akka abbaa biyyaati dhofsisuuf humnaa fi mala sanann gitu qindeessuutu hanqata. Dhaabi kamuu, yeroo yeroon of haaromsuun dirqii dha. Barsiifati fudaalii fi koloneeffataa durii irraa guddifanne bara baaquleessaa (globalization) kana dorgommeef hin toluu. Waajjirbulchii (bureaucracy) dhaalmaan dhufe diigani karaa hojitti bahan gabaabsuun gamnummaa dha. Karaan halagaa utuu nu fudhatee hin badin, tarkaanfii ariitii fudhannu malee, obonboleettii malbulchaa si’ana addunyaa raasaa jiru irra hin hafnu. Kun hojii walitt dhiifnu miti sirreeffachuuf abbaawummaan hundatt dhagahamuu qaba. Kana hunda mari’achisuu dandahuu dha. BQMW kana tajaajiluu kan dandahan keessaa tokko.

Of irratt hirkannaa

Hiyyummaan keenya dhibaawummaa keenyaatti gumaachemoo dhibaawummaa keenyatu nu hiyyoomse? Fromsatt naannaa sana qabeenyaan kan nuun dorgomu hin jiru. Sochii keenya keessatt sun maa calaqqifamuu dadhabe?  Diinni keenya humna keenya, lafa keenyaa, albuuda keenyaa fi homisha qonnaa keenyaan deebisee nu rukutaa jira.  Sana irraa buufannee of irratt hirkachuuf carraqni hanga yoonaa goone boonsaa mitii. Hiyyeeyyitu dirree dilitt walfixa malee diingadeen giti bittuu irratt walcaccabsitu hin tuqamne. Qabsoon qabeenya malee fiixaan hin bahu.

Qabsoon Oromoo baalcha lammii ala jiruu qofaan fiixaan baha jechuun yaacii dha. Dhaabi kamuu karaa ofirratt hirkatee sosso’u falatu malee hojiin saa isa bobba’eef utuu hin tahin, kadhaan humnaa fi xiyyeeffannoo saa gara caalu akka hin fudhanne ni sodaachisa. Bobbaan of irratt hin hirkanne hobbaatii qabaachuun saa hin amansiisu. Hirphii akka sanyiitt ilaalamu qabaa. Kan Sanyii gundoo tokko argate bara eger gombisaa galfate ofirraa hafuun kan biraa gargaaruu dandaha. Waan kadhaan arganna jedhan irratt karoora carraaqsaa baachuun gaafa inni baalchu harka jalaa deebfate ija facaasuutu dhufa. Kanaaf BQMW hamlata miseensi qofti gaggeeffachuu dandahu filachuun miseensaa dantaa ummataaf of kennan horachuu irratt kan xiyyeeffate.

Mariin feesisuu

P1020639Akka miseensota saba tokkoott waa’ee biyya keenyaa tolaa tolaa yaaduu qabna. Waliigalatti sila waa gochuu dandeenyu rakkina keessa jiraa. Waldandeenyee ilaa fi ilaameen fala hin barbaaddanu taanaan keessaa hin baanu. Oromoon keettoo nyaaphaa hin taane hundi waa’een Oromo isa ilaalaa. Caalaa ana ilaala kan jedhu jiraachuu hin qabu. Daayi (vision) Bu’ursa Madda Walaabu tokko yabboo marii argamsiisuu dha. Miseensotaa fi deggertoota kanatt amanan horataa jira. Hojii saa hunda keessatt akeeka Gadaa akka demokraasii fi qajeeltuu shakaluuf tattaafata.

Koloneeffataan bufata radio holola saa afuufan hedduu qaba. Akeeki saanii ummata keenya dorsisuu fi sodaachisuun ofirratt amantee akka hin horanne gochuu dha. Sana fuggisiisuuf  meeshaa qubqabsiisii walaba fi sabaawaa tahan hedduutu barbaachisa.  Buusaan raadiyoo golaamitii tahe tokkitiin gahaa dha hin jennuu. Kan walaba tahanii fi kan golaa kan tahan Oromoo iyya’uuf hedduutu barbaachisa. Bu’ursi kun sanneen hin baabsine keessaa tokko fi akaakuun isa jalqabaati. Degersa argannaan leenjii keettoo hoduu, ogeeyyi qunnamtii fi qubqabsiisaa irratt qooda fudhachuus ni dandaha.

Radiyoo, TV, erbaala (paper) hoduu (gazeexaa)

Ummati keenya qubqabsiistuu walaba qabaachuun qabsoo jireenyaa fi diina waliin godhuuf anjaa kennaafii. Kanaaf tajaajila radiyoo, Talavizhinaa fi gaazexaa hedduu argachuu feesisaa. Yeroof TV fi raadiyoon nama biyyaaf dhimma baasuu dandahu. Gaazexaan namoota ala jiraniif yaadamuun gaariidha.

Raadiyoo fi TVn laallabati saanii hanga tokko adda adda. Akka lakkofsa dilormaa empayerittii 2007tt warraa fi maatiin raadiyoo  fi TV qaban (On line journal of communication and media technology vol.3, issue 2, April, 2013):

Raadiyoo TV
Magaalaa: 68.5% 27.5%
Baadiyyaa: 30.1% 0.5%
Empayera guutuu: 37.5% 5.7%

Nama 84% oltu baadiyyaa empayeritii keessa jiraata  . Kan Oromiyaa sanaa ol taha. Qabaan (set) raadiyoo empayerittii keessaa kumkuma (miliyoona) 5.6, kan televizna kukmkuma tokko gadi akka tahu hedama.

Qabatoo (receiver) radiyoo fi TV mana meeqatu qabaa, nama meeqatu dhaggeeffachuu dandaha? Gabatee satelayit nama meeqatu qaba? Kun yoo barame saganta facaasa keenya karoorfachuun ni salphata. Kan hin irraanfatamuu hin qabne dhaggeffachuu yk ilaaluu qofa utuu hin tahin qabna jechuunuu mooraalii ummataa akka ol kaasuu. Qabna jedhee akka hin dhabnegufuu hunda irra utaalanii  itt cichuu dha. Gatiin qabaa raadiyoo salphaa dha. Kennaa firaan haa tahu kan arjootaan karaa nammi hedduun tola argatu yoo falame gaariidha.  Kun tahe yoo hawaasa qubaa qabeessa uumuun dandahame addunyaa mara ni gargaara.

BQMW Radiyoo maaf filate?

Bu’uursi Madda Walabu kan bobbaa jalqabaaf radiyoo filateef:

 1. Firoomsaan xinneenya baasii bittimsaa
 2. Naannaa raadiyoon golguu dandahu
 3. Hedduminaa laallibata hordofuu dandahuu
 4. Radiyoon salphaatt oliigad baatamee deemuu dandahuu
 5. Ummati keenya waggooti hedduuf muuxannoo radiyoo waliin qabachuu
 6. Gatiin qabaa radiyoo firomsatt xiqqoo tahuu
 7. Radiyoon dabalata satalayit barbaaduu dhabuu herreguunii. Kanneen jaatamoota keessa turtan radiyoo “Birqee” jedhamtu ni yaadattu. Gatiin see baayye. e xiqoo waan tureef ganda qotee bulaa keessaa xixxiixaa olti turte. Hardha radiyoon aduun hojjetan jiru. Sun minyaawina dhagaa baatrii irraa nama oolcha. Humna ofiif haala ilaalanii qubqabsiistuu biraattis guddachuun karoora BQMW keessa jira.

Iyyaatiin ummataaf darbu kan dammaqan ilaalchaan wal gichisiisuu kan hin damaqne akka of baru kakaasuu dabalata. Qubqabsiisoti nyaaphaa hololaa ummata keenya afanfajjeessuuf buufaa olanii. Kan finnaas haa jedhamanii kan dhuunfaa hundu fedha koloniif dalagu. Akka karaa malbulchaa fi hidhannoon waraana saa ofirraa facisnu, gara qubqabsiistuun  shira saa ummata quba qabaachisuun, holola saas doomsuun qooda saboonotaati. Qubqabsiisi walabi akka Bu’uursa Qubqbsiistuu MW  kanaaf barbaachisa. Addunyaa si’anaa keessatt qubqabsiistuun hidhannoo sibiilaa gaditti hin laalamu.

Akeeki biraa qubqabsiiftuu kanaa, yabboo Oromoon irrati mari’atu uumuu dha. Radiyoon marii yeroo yeroott godhamu faacaasuun naannaa yaada tokkott nama hawwachuu dandeesisa. Seenaa, aadaa fi afaan ofiillee akka tokkott waliin qayyabachuun qabsoo ummataaf bu’aa guddaa qaba. Hawaasi dammaqe fala rakkina keessaa itt bahu gubbaa naaf bu’a jedhee hin eeggatuu of keessaa qorata. Qubqabsiistuun kun malbulcha barsiifti malee, dhaaba malbulchaa miti. Ummata dammaqe biratt argamanii kan qabsoo saa qindeessuun irraa eegamu dhaabota malbulchaati. Qoodi qubqabsiistuun gaaffii ummataa qindeesitee roga tokko irra buusuu, mamii ollaan qabaachuu dandahu afaan galuufiin taliila gochuu, addunyaan maalifaan gaaffii ummataa  maal akka tahe qayyabatee mararfannoo akka kennuuf yaaluu fa’i.. Kana gochuuf sabi hammana gahu raadiyoo tokko gaggeeffachuu hin dadhabu. Fedha saa qindeessuun garu ogummaa, sabboonummaa jaalbiyyaawaa fi dammaqanii qaawwaa jiru duuchuu gaafata.

Kan waliin ala jirru maal gochuu dandeenya?

Karaa dandeenyu hunda ummata keenyaan qubaa wal qabaachuu dha. Of halagomsinee fagoodhaa hidhii xuxxuuxuu hin qabnu. Hamaa irra gahee fi irra marsaa jiru karaa dandeenye hunda ummatoota addunyaa nagaa jaallatan qubaa qabaachisuu dha. Qophiin qubqabsiisaa MW kanaaf meeshaa guddaa dha. Dhaaboti mirga ilmoo namaaf dhaabbatan yeroo yeroon rakkina Oromoo irra jiru ni gabaasu. Akka qaama alaatti kan isaan arguu dandahan fiixee gaara cabbii manyaa keessaati. Sanaayyuu hubachuu saaniif  galata guddaa qabu. Hammuma sanayyuu ilmoon namaa attamiti baatee akka jiraatu kan dubbisan hunda dhiba. Dhaaboti Mirga Ilmoo Namaa qaama addunyaati. Gabaasi saanii  rakkina jiru addunyaan akka hubate mirkaneessa. Kanaaf, gabaasota sanii fi yakka koloneeffatoo isaan bira hingeenye ummati keenya akka qubaa qabatu gochuuf raadiyoon barbaachise.  Daba roorrisaa saxiluuf Radiyoon Sagalee Oromoo carraa fi saaqaa isaan irra wayyaa  qaba. Qabaa jala bahuuf tattaaffii dargoggoon dirree irratt gootuf qubqabsistuun sagalee taati.

Akka hin qabamne eeggachuun fayyisuu irra wayya” jedhama. Haalli addunyaa hedduu shaffisaan jijjiiramaa jira. Kan sana hordofuun hojii saa ta’elle ali al qayyabachuu ni danqama. Kanaaf dursanii fecca’uun xiinxala ummataaf dhiheessuun barbaachisaa dha. Ummata iyyaatii hin qabne utuu hin qophaawin akka tasaa balaan itt bu’uu dandaha. Fakkeenyaaf duulli shororkeessituu fi Ebolaa barana o’aa jiru balaa guddaa of jala yaasee deemaa jira.Shororkaan si’anaa isa yoomii caalaa of ijaaree gadi bahe.  Falammiin sana waliin tahu isa caalaa qindaawaa fi mancaasaa tahuuf tattaafata. Balaan isaan gidduutt bu’uuf deemu kanneen dhimmi hin laalle gagahuun waan hin oolle. Amantiin Moslimaa amantoota Oromoo keessaa tokko. Nagaa fi utuu hin tahin gurgurtaaf gabaa kan nu baasan hedduudha. Oromoo Oromummaa saatiif kan jibban amanteen gargar baasanii hin dhiheessani. Walumati cagadamaa akka jiran argaa jirra. Oromiyaan kanneen ganda, gosaa fi amanteen tokko taane hunda caalaa baldhaa fi cimaadha. Kanaaf nageenya waloof tokkummaan dhaabbachuun hundaaf bu’aa qaba. Ummati qubaa qabeessi waliin hamaa ofirraa faccisu malata. Ifaajjee kanaaf Sagaleen Oromoo hedduu gumaachuu dandaha.

Hamaa fedha lammii fi bilisummaa amantee irra gahu kaminu mamii malee waliin dura dhaabbachuun hundaaf anjaa qaba. Kanaaf martii xinnoo keesa suuqamuun of laaffisuu fi of xiqqeessuu hin qabnu. Waan nutti aggaamamaa jiru utuu nyaaphi nu hin dursin, dursinee gurra walbuusuun qophaawuu qabna. Dhukkubi daddarbu akka Eboolaa yoo seene ofirraa faccisuuf ummati beekumsas humna saas hin qabu. Nyaaphi Oromoon yoo dhumeef jaallata. Kanaaf hamaan garamiinu utuu hin dhaqabin tallaala itt soquu dha.  Raadiyoon Sagalee Oromoo ogeeyyii fi beekota dirree adda addaa qindeessun gorsaa fi barumsa ummatichaan akka gahan gargaaruuf dirqama qabaa.

Akki itt dhalooti haaraan sosso’aa jiru alaa manaa boonsaa dha. Sammoota keenya uumsataa (creative minds) yoo fulduratt fidnee wanti nuti tolchuu hin dandeenye hin jiraatu.  Kutannaan mala hedduutu gad baha. Wagga tokkoo gaditt Oromoon radiyoos TViis ijaaranii hojiirra oolchuu dandahuun sana agarsiisa. Adeemsi keenya keessaanlaalii fi qulqulluu yoo tahe kan gargar nu baasuu dandahu hin jiratuu. Kun namusa fi oguma hojii gaafata. Bu’uursi madda Walaabu kana akka amanteett hordofa jennee amanna.  Akki nuti amma of qabnuu fi walqabnu dhaloota dhufuu fakkeenya misha hawwinuuf calaqisuu qaba. Faacaasi iyyaatii Bu’ursa Madda Walaabu kan kana gad jabeessu taha jechuu dhaa. Oromoon aadaan hogganoota filamaniin waan mariin irratt waligaleen masakama malee fedha abbatokkeen hin oofamu. Kun waan murnaanis sabaanis hojjetu keessatt shakalamuu qaba. Kan sana hin fudhanne farra Oromummaatti.

Hardha marii qofaaf utuu hin tahin Bu’uursi Qubqabsiistu Madda Walabuu gurmuu guddifachuu barbaadeetu isin afeertee. Of kennuun jiraannaan namooti bucuun akka ummata saanii fi kanneen olla jiranii sagantaa raadiiyyoo qindeessanii  dhaqabuu dandahan ragaasisaniiru. Sagantaa kana jabinaan itt fufuu haa tahu baballifachuuf gurmu  guddifachuun  dirqii taheera. Kan hamlati kun maayi baasaatt amanan akka biraa hin hafne abdatama. Kanaaf kanneen hardha argamtan miseensummaa, deggertuumaa yk  arjooman kan bira dhaabbatan waliin hawwachuu haayaalluu.  Radiyoon kun hanga hardhatti hirpha ummataan waan jiraateef  jara bu’uurserra darbee kan ummataa taheera. Jabinni saas laafinni saas hamma nugeenyu mullisaa. Ummata, kan ijaree diigu akka hin jedhamne wal haa magannu. Egaa hardha hamma kana jenneeraa  isa ittaanutti milkii guddaan akka walitti dachaanu abdannaa.  Kan qabnuun, horii, humna, beekumsa, ogumaa fi gurmeessaan garaa qulqulluun yoo walii birmanne tulluunuu nu fuldura hin dhaabbatu.  Galati keessan hin badin, nagaan jiraadha.

Ibsaa Guutamaa

Seenaa Koloneel Alamuu Qixxeessaa (1907-2001)

Tolchaa Wagiitiin

Alamu QKoloneel Alamuu Qixxeessaa dargaggummaa isaanii irraa eegalee, hanga gaafa adeemsa isaanii fixanitti (09/11/2001) Umani Oromoo gabrummaa Habashotaa jalaa ba’’ee abbaa biyya isaa akka ta’u, murannoodhan hojjataa akka turan dhaloonni ammaa kun ragadha. Kabajamaa Koloneel Alamuu Qixxeessaa, abbaa isaanii obbo Qiixxeessaa Yaadate fi haadha isaanii addee Haayyuu Roobii irraa Bitooteessa 5, bara 1907 Walitaajjii Oromiyaa anaa Jalduu ganda Goojjoo keessatti dhalatan. Koloneel Alamuun Qixxeessaa bakki isaan itti dhalatanii guddatan, magalaa Jalduu fi nannoo biroo manni baruumsa hammayyaa, waan hin jirreef mana barnoota Qeesii seenanii barataniiru. Abban isaanii obbo Qixxeessaa yaadatee, ilmi isanii akka isanii baratu, waan barbadaniif, gara Finfinnetti eerganii akka raayyaa warana biyyitti keessatti qaxaramu godhan. Koloneel Alamuun yeroo sanatti raayyaa waranaa “Kubuur Zabanyaa” jedhamee beekamu keessatti qaxaramanii hojjataa osoo jranii gama tokoon ammoo barnoota ammayyaa fi afaan Faaransaayii barachuu eegalan.

Mootummaa sirna goonfoo keessatti qaxaramanii osoo hn bubbuliin maqaa ajajaa 50 gonfotanii osoo jiranii, gara warana “Maa’icaaw” akka duulan godhaman.Warana Maa’icaaw kan Xaalyaanii waliin godhame kana irratti, Koloneel Alamuun luka isaanii, rukutamanii gara biyya dhaloota isannii gara Jalduutti galan. Jalduutti galanii maatii isaanii waliin osoo jirataa jiranii, biyyittiin Warana Xaalyanitiin weeraramitte.

Koloneel Alamuun jaginummaa fi gotummaa umaman qabaniin warana Xaalyanii, isa hanga funyanitti hiidhatee jirun, diinni adii fi gurracha hinqabu? jechudhan warana Xaalyaanii qabsoo hiidhannotiin falmuutti qajeelan. Lolaa osoo jiranii bara sana dhiibee qorchii, hin argaminneef kan ummata hedduu fiixaa ture dhiibee “Taasiboo “jedhamee beekamun qabaman.

Koloneel Alamuun dhiibee kan irraa akka caarraa ta’ee irraa fayyan illee, abban isaanii obbo Qiixxeessaa yadatee fi haatii isanii addee Haayyuu Roobii dhiibee kana irraa fayyuu hin dandeenye. Lameen isaani iyyuu guyyaa tokkotti ijoollee isaanii koophatti dhiisanii adunyaa kana irraa darban. Guyyaa tokkotti haadha fi abbaa isaanii kan dhaban, Koloneel Alamuu irratti gaddi, dachaa dhachadhaan irratti fe’ame. Obbolewwaniif maatii isaanii hunda jirachisun dirqii itti ta’e. Haala kanan maatii jirachiisaa osoo jiranii gotoota Jalduu kan Xaalyaniin lolaa jiran waliin walitti dabalamanii lolaa osoo jiranii harka warana Xaalyanitti kufan.

Waranni Xaalyaanii, Koloneel Alamuu Qixxeessaa irratti murittii du’aa murteesse. Koloneel Alamuun guyyaa ajjeeefamuu isanii osoo eeggachaa jiranii, Xaalyaniin gama tokkoon Jalduu keessatti Warana Xaalyanii barbadeessaa kan turan, gotoota Oromoo kan Dirribsaa Faayyisaa Nagarootiin hoggnamuun akka harka isaanii keennatan kadhachaa waan turaniif, gonni Oromoo Dirribsaa Faayyisaa Xalyanidhaan “nama kiyya qabiddanii kana isiin harka jiru, Alamuu Qixxeessaa gadi-lakkifiittan malee harka kiyya hin keennu! jedhe.

Xaalyaniin Gotoota Oromoo Dirribsaa Faayyisaatiin hogganaman of harkatti galfachuuf jecha, Alamuu Qixxeessaa kan duuti itti murtawe, mana hiidhaa isanii keessaa basanii gadi dhiisan.

Koloneel Alamuun akkuma mana hiidhatii hikkamaniin, gara birootti osoo hin goriin Warana Diribissaa Fayyisaatiin hogganamutti dabalama. Gonni Oromoo Dirribsaa Faayyisaa Alamuu Qixxeessaa eerga mana hidhatii hiiksifateen booda, gootota bara sana nannoo Jalduutti argaman, kan akka Xanqeessaa Keelloo, Mi’eessaa Jombaa, Niigissaa Faajjii, Diinqaa Urgoo fi kanneen biroo waliin warana Mosoloonii kan Jalduu keessa Qubatee jiru irratti lola banudhan hanga dhumatti lolaa turaniiru.

Tafarii Mokonnoon (H/ Silaseen) akkuma Xaalyaniin biyya waggaa 5f qabattee turte gadi dhifiteen biyya itti baqate irraa gara angoo isaatti deebi’e. Gotonni Oromoo waggaa 5n guutuu kan Xaalyaniin falmaa turan kan akka Kabbaddaa Buzunaash fa Angootti deebi’uu H/ Silasee mormaa akka turan keessa beekitonni ni dubatu.

Koloneel Alamuun akkuma Mootummaan Sirnni gonfoo dhabbateen mana barnoota akkadamii warana “Hoolotaa” seenaanii barataniiru. Bara 1944 gara kaaba Ithiopiyaa “Ambalagee” bakka jedhamutti akka duulan ajajamanii rasaasan rukutamaniiru. Koloneel Alamuun mana Barnoota akkadamii warana Hoolotattii barsiisaa ta’ani waggoota lamaa oliif hojjataniiru. Koloneel Alamuun Bulichiinsa Mootummaa H/ Silasee keessatti sadarkaa gadii irraa egalee hanga Sadarkaa oliitti hojjataniiru. Hojii isanii kana keessatti, Mootumman sirnna gita-bitoota Habashootaa ilaalichi Oromoo fi lammii Oromotii qaban akka garitti hubataniiru. Koloneel Alamuun Oromoo ta’uu isaanii irraa kan ka’een, bulchiinsa mana warana biyyitti keessatti isaanifi Oromoota raayyaa ittisa biyyitti keessa jiran irratti, kan rawwatamaa ture haala qabatamadhan argaa turaniiru.

Maaccaa fi Tulamaa

Qabsoon Ummani Oromoo bilisummaa isaaf godhu kanaaf daandii kan saaqae, hundeeffama Maaccaa fi Tulamaa akka ta’e hubatamadha. Maaccaa fi Tuulamni Mootummaa sirna naafixanyootatiin gaggeefamu keessatti, ummata Oromoo magalaa fi baddiyyaa Oromiyaa keessatti Waroon saliphiinaa irratti diririfamee jiru jalaa basuuf, Wareeggama barbachiisu mara kaffalanii dhaloota harraa kana biran gaahaniiru.

Rakkoo Ummani Oromoo qabu, amma tokko irraa saliphisuuf, misooma maqaa godhatee kan dhabbate kan keessatti, Koloneel Alamuun caalqaba irraa eegalalnii hanga gaafa adduyaa kana irraa darbanitti, gaafa tokkollee dadhabe osoo hin jedhiin Presedaantii Waldaa kanaa taanii halkani fi guyyaa hojjataa akka turan seenaan raggadha.

Koloneel Alamuun, Barreessaa Waldaa kanaa kan turan H/ Mariaam Gammadaa waliin ta’udhaan Oromoni bebeekkamoo ta’an akka waldaa kana keessatti miseensaa ta’an halaan irratti hojjataniiru. Isaan keessaa Jeeneeraal Abbabaa Gammadaa Jeneraal Tolaa Badhadhee Jeeneeraal Jagamaa keelloo Dajazimaach Dani’eel Abbabaa (ilma Raas Abbabaa Haaragayi) Kabbadaa Buzunaash fi kan biroo miseensa gochuun yeroo itti hin fudhanne.

Akkeekinni Waldaa Maaccaa fi Tulamaa Beekumsaa fi qabeenya qaban wareeganii Ummata Oromoo duukkana keessa jira kana keessaa, gara ifaatti baasuu waan ta’eef, kan lafa qabu lafa isaa kennee, akka manni baruumsaa irratti banamu waan walii galameef caalqaba duraatiif gochaan kun Koloneel Alamuu Qixeesatiin hojii irra ooleera.

Mana Barumsaa Jalduutti Banuu

Koloneel Alamuun bakka dhaloota isanii nannoo Jalduu, manni barumsaa tokkollee waan hin jirreef ijoolleen anaa Jalduu akka barnoota ammayyaa barattee ija banattu lafa magalaa Jalduu qaban irraa kaare meteera 10,000 ol eebbisaanii ummata Jalduuf keennudhan manni barumsaa kutaa 1-6 tti bananiiru. Haluma kanan, Kabbadaa Buzunash Misooma aada’aa bargaa fi goroo Makootii kaare meetra 20,000 yokeennan miseensonnii fi hogganoon Waldaa Maaccaa fi Tulamaa duursanii qabeenya fi huminna isanii waakki tokko malee wareeganiiru.

Waldan Maaccaaf Tulamaa hogganummaa Koloneel Alamuu Qixxeessaa jalatti, yeroo gababaa keessatti ummata Oromoo yoo gaammachiisu, H/ Silasee fi kanneen isaan marsanii jiran mara ,yaddoo keessa isaan galicheera. Waldan Maaccaa fi Tulamaa Xiyyeeffannan isaa inni guddaan, Ummata Oromoo barisiisuu irratti waan ta’eef ummani Oromoo ammoo, yoo of bare, akka isaan harkaa ba’u, waan beekaniif adeemsa Waldaa kanaa gababiisuu akka qaban murteefataniiru.

Keessattuu Waldan kun of keeessatti hammatee kan qabu (Hoggantoota Waranaa, hojjatoota Motummaa, baratoota fi Qotee bulaa Oromoo akkasums kan akka Saba Oromoo cunquursaa habashootaa jala jiran Sidamaa, Walaitaa …) waliin ta’uun hedduu isaan yaddeeseera.

Koloneel Alamuu Qiixxeessaa H/ Silasee biratti ija hamadhan ilalaamaa turaniiru. Sababiin isaas yeroo Oromooni Raayyaa of irratti lolataa turan Waranni meeshaa ammayaa hidhate, itti duuluu hin qabu! kun biyyaa keessaa waan ta’eef kan biyyaa keessaa Poolisii ta’uu qaba waan jedhaniif, Mootummaa H/ Silasee biratti waamamanii diniin cimaam eerga keennameefiin booda, guddiin karaa seera mana waranatiin keennamuu malu hunda, hanga Waggaa 5 tti akka hin kennaminneef godhamanii, bakka duraan ramadamanii hojjataa turaan irraa gara biratti akka jijiraman godhamaniiru. Gara biroon ammoo haala Waldaa Maaccaa fi Tulamaatin wal qabateen H/ Silaseen hogganoota Waldaa kanaa Jeneeral Taddasaa Birruu fi Jaarsolii beebekamoo Arsii waliin H/ Silasee irra, yeroo dhiyatan Koloneel Alamuu Qiixxeessaa sodaa tokko malee H/ Silaseedham ati maa Oromummaan nu yakkitaa? ati Oromoo miti? yeroo jedhaniin, H/ Silaseen isa eenyutu nutti himi? siin jedhe jedheen jedhama.

Ajajaa Dhibbaa Abarraa Alamuu (Ilma isanii isa hangafa)

Ajajaa dhibbaa Abarraa Alamuu ilma Koloneel Alamuu Qixxeesa isa durati. Abarraan ajajaa dhibbaa ta’ee Asmaratti ramadamee hojjataa osoo jiru, akka caarraa ta’ ee bara lola Jeeneeraal Mangistuu Niwaay, Finfinnee yeroo dhufu, lola kan afaan bu’e. Abarraan lola kana irratti gara Mootummaa H/ Silasee goree lolaa osoo jiruu warana Garmamee fatiin ajjeefame.

Koloneel Alamuun ilmi isanii lola isaa hin mallee, kana irratti du’uu isaa bayyee akka gaddan keessa bekitoonni ni dubatu. Dhimma Waldaa Maccaatiin yakkamanii yeroo Kaabinoota H/ Silasee irra dhiyatan, lola irratti yeroo lama rukutamanii waan turaniif “luuka koo yeroo lama isiniif keennera! Ilma koo Abbarraa isiniif kenneera akka lammii Oromoottii ijaaraminnee biyya keenya keeessatti misooma, guddisuun maaf yakka isiin biratti ta’e?” jechun gaaffii deebii hin argannee hoggantoota Mootummaa H/ Silasee tii dhiyeesaniiru. Ilmi isaani Abbarraan Mootummaa isaanitiif du’uu isaa hedduu akka gaddaan keessa bekitonni ni dubbatu. Hata’uu garuu Hogganummaa isanitiin kan dhalate waldan kun, akka dhabamee badu, kaabinoota H/ Silaseetiin hoggantoonno waldaa kanaa, soban yakkanii adabbiin adda addaa yeroo irratti murtawu, Koloneel Alamuu irratti murtiin adda addaa sadii (3) irratti muraweera Hiidhaa ciimaa waggaa 10 Maqaan isaanii Koloneelummaan akka irraa muliqamu.

Yeroo mana hiidhatii hiikkaman mirgi eenyummaa akka waggoota shaniif irraa mulqamu, kan jedhu itti raggasifame. Koloneel Alamuun akka Ummani Oromoo isaan arguu ykn gafachuu hin dandeenyeef faggeessanii Gondoor magalaa Dabira-taboritti akka hidhaman godhaman. Yeroo Mootummaa H/ Silasee kaabinoota isaa waliin wal qabatee gara awwala isati qajeelu, hoggantooni waldaa kanaa hundu mana hiidhati hikamaniiru.

Erga mana hiidhatii hikkamanis Ummani Oromoo akka blisummaa isaa gonfatee abba biyyaa isaa ta’u, bakkoota adda addatti analewwan fi kutalewwan Oromiyaa keessa nanawanii keessattuu bara 1991/1992 barsiisaa turaniiru. Ibsa isaan, waajiraa ABO yeroo sanaa, Gullallee jiru dabalatee isaan keennaa turan, Mootummaa wayyanee biratti isaan balaleefachiisu illee, sodaa tokko malee ummata kanaaf of keennanii hojjataa turaniiru.

Bara 1992 keessa, matan wayyanee Mallas Zenaawii bakka jirutti, wamamanii osoo waliga’ii irra jiranii bakka bu’aa OPDO yeroo sanaa kan ture, Kumaa Dammaqqisaa Ummata Oromoo kan diigu, kan akka keessanii kana yeroo jedhaniin Sodaa kan hin beekinne Alamuu Qiixxeessaa, “Yeroon ani mirga Oromooti falmuu calqabu ati hudduu kee hinxaraganne”! Jedhanii waliga’ii sana irratti kumaa saliphiisanii akka gadi teesisaan, namoonno walga’ii sana irratti argaman kan dubataniidha. Koloneel Alamuu bara jireenya isanii yeroo hedduu mana isanii dhaqee waliin dubbachuu caarraa argadheera. Abbaa kiyya waliin nannoo tokkotti waan waliin guddataniif walitti dhufeenya qabu. Akkuma ABOn Mootummaa Ce’uumsa keessaa ba’een ijoollee Oromoo rakkoon irra ga’ee hunda gargaraa turan. Anaafis gargarsa nagodhaniiru. Yeroo sana waan lama isani irraa dhaga’eera.

1. Oromon tokko ta’u malee, mirga isaa argachuu akka hin dandeenye, dhaabbilleewwan Oromoo blisummaa Oromootiif falman akka tokkoo ta’an irratti hedduu dhamaaniiru. Bakka deeman hundatti, Oromoon osoo lagaafi Amanitidhan wal-hinqodiin harka walqabatee ka’u malee, rakkoo amma jiru keessaa ba’uu akk hin dndeenye hubachiisaa akka turan bara jireenya isanii dubbii isaan godhaa turan Videoo ilaluun ga’adha.

Bara 1994 dhabbilee blisummaa Oromoof qabsa’an lameen walitti fiduuf hedduu akka yalaa turan afaan isaanii irraa dhagaeera. Keeniyaa Nairobii keessattii ABO fi IFLO walitti fiduuf beellama qabatanii yeroo isaan Oromiyaa irraa Naa iroobitti argaman, Gara ABO tiin Galaasaa Diilboo yeroo argaman, karaa IFLO amoo bakka bu’an Jaarraa argamaniiru. Hayya dureen ABO yeroo sanaa Galasaa Diilboo eerga Jaarraan hin argaminne, anis bakka bu’aa waliin hin dubadhu! jedhanii akka dhiisan na hubachisaniiru.

2. Wa’ee Qabsoo Balee ti. wa’een Qabsoo Balee yeroo ka’u namonni hedduun osoo hin beekiin ykn osoo beekanii, Qabsoo sana kan dhaamse J/ Jaagamaa Keelloo akka ta’eetti himu. Jaagamaa Keelloo Qabsoo diddaa garbummaa Balee akka hin dhamisine irraa hubadheera.

Koloneel Alamuu irraa jecha arman gadii kana dhagaheera “bara sna waggoota 8 oliif Mootummaa H/ Silaseen lolaa kan turan gotoota Baleetti, warani biyyittin qabiddu, dubaaf funduraan akka itti dulamu ajajinni H/ Silasee irraa darbee ture. Jaagamaan ajajaa warana waligalaa waan ta’eef, waan deemaa jiru waan beekuuf nu biira dhufee, Jaroonni kun barana dhumun isaanii akka hin ollee nu mirkanneesse. Duubafii funduraan akka marfaman godhameera. dhumuu irra, gara duraas ummani Oromoo ka’i! yoo jedhan ka’uu waan danda’uuf harkan keenisiisa nuun jedhe. nutis dhumuu isaani irra harka keennachuu isanii filanne.” J/ Jaagamaan ammoo H/ Silaseetti dubbatee Qabsa’aa Oromoo Waqoo Gutuu maqaa waliin nagan osoo naminni tokko isaan hin tuqiin harka isaa kennatan.

Namonni bayyeen osoo keessa hin bekiin akka J/ Jaagamaa Keelloo dhamiseetti ibsu. Seenaa Motummoota habashotaa darbanii yoo ilaallee, Oromoota finciila isaan irratti godhan sosobanii ykn kakatanii eerga harka keennachisaniin booda dhabamisiisaa akka turan seenaan ragadha.

Goota oromoo Habishee Garbbaa Meeshaa waranaa Ciibsaanii, kakatanii waadaa galanii eerga harka keennachisaniin booda, kakuu isaanii akka Biishanii dhuganii Abishee mana hiidhaa isanii keessaatti ajjesaniiru.

Gotoota Oromoo Dawwee kan Hasan Ameetiin hogganamu, akkuma sana, hoomitu isiin hin tuqu! jedhanii nagaan gara Qe’ee isanitti eerga deebi’aniin booda, qabanii hunda isanii faniisaniiru. Seenaa Qabsa’oota Oromoo keessatti habashootatti harka kennatanii kan irraa damdamatan yoo jirate Qabsa’oota Baleeti yoo jedhame dhugaa irraa fagachuu miti.

Jaagamaa Keelloo qabsa’oota Baalee harka kennisisaanii rakkoon tokko osoo isaan hin qunaminni, ykn irra hingayiin akka nagaan jiratan godhaniiru. yeroo ammaa Qabsoo Balee kan dhaamse Jaagamaa Keellooti, jechi jedhu sirrii akka hin taane hubataumuu qaba.

Waajjiira ABO Jalduu

Bara 1991/1992 yeroo ABOn Mootummaa Ce’uumsa Ithiopiya keessa jiru, waajironni ABO bakka adda addatti yeroo banaman, hoggantonni ABO fi Koloneel Alamuu bakka hedduu demanii ummata isaniif ibsa keennaa turaniiru. Baatii Onkoloolessa braa 1991 waajjirrii ABO Yeroo Jalduutti banamu, Koloneel Alamuu fi namoni beebekamoon ABO fi bakkoota biroo irraa argamaniiru. Waliga’ii kana nama qindeesse keessaa nama tokko waanan ta’eef Ummani Anaa Jalduu, Ginddabaratii fi Meettaa Roobii hedduminan akka argaman irratti hojjatameera.

Guyyaa seenaa qabeessa kana irratti kan argaman Kloneel Alamuu Qiixxeessaa, Obboo Damisee Kabbadaa (ABO) , Girmaa W/ Giyoorgis Sooddoo Jiddaa bakka bu’dhan (Preezadantii), J/ Jaagamaa Keelloo fi kan birooti. Jaagamaa Keelloo bara Xaalyaanii nannoo sanatti lolaa waan turaniif Ummata anaa Jalduu biratti maqaa guddaa qabu. Ummani Jalduu, Alamuu Qixxeessa fi Jaagamaa Keelloo maqadhan malee, arganii waan hin beekinneef isaan argudhaaf Oromoni dhufan heddudha.

Bakki walga’iin kun itti Qoophawe mana baruumsa Jalduu keessatti yoo ta’u, mana baruumsaa kana yeroo Waldaa-Walgargaarsa Maaccaaf Tulamaa hundeessan, calqaba duraatiif, lafa qaban keennanii kan Ummata Jalduuf ijaarsiisanii, Oromoota nannoo biroof fakkii goddaa kan ta’aniidha.

Hogganuma Koloneel Alamuutiin. dabaree dabareedhan haala yeroo irratti Obbo Damasee Kabbadaa fi bakka bu’aan Oromoota Sooddoo jiiddaa Girmaa W/ Giyorgis erga dubbataniin booda, Jeneeral Jaagamaa Keelloo akka dubatan caarran kennameef. Jaagamaa Keelloo yeroo gara waalittajjitti ol ba’an, Ummani anaa Jalduu, kabajaa isaniif jecha, lafaa ol ka’anii harka rukutuun isaan simatan. Jeeneeraal Jaagamaan Ummata Jalduu irraa kabajaa guddaa argatan.

Jeeneeraal Jaagamaan akkuma dubbii calqabaniin kabajaa Ummata fi Dargaggoota Jalduu irraa argatan mulqaman. Umani Jalduu Osoo Jeeneeraal Jaagaman dubbatanii hiinfiixiin, waalitajjii gadi dhiisanii akka bu’an godhaman. J/ Jaagamaan Dargaggoo Jaalduu kan Hawwiin Blisummaa onnee keessaa dhikkisu funduura dhabbatanii “Ani kalleessas haarras Ithiophiyaan tokkuman jedha” yeroo jedhan saliphiinaan waaltajjii irraa gadi bu’an. Ani bakka isaniin qanawe. Damisee Kabbadaa fi Koloneel Alamuun dubbii gochudhan dargagoota Jalduu dubbii Jaagamatti aaran akka qabbanseessuu godhan.

Seenaan Koloneel Alamuu Qixxeeessaa bu’aa isaan Ummata Oromoof buusan gadi fageenyaan Qormani irratti godhamee kan barreefame miti. Seenaa isanii ammumaan beeku fi ammuman dhaga’e irran waan xinnoo barreessu yaale. Gara funduuraa barreesitioonni seenaa, Qabsoo ummata Oromoo keessatti Qooda addaa kan qaban, Koloneel Alamuu Qiixxeessaa fi gotoota biroo gadi fageenyaan seenaa isaan guutuu barreesanii akka ummata Oromoof dhiyeesan abdiin qaba.

Barataa Rabbirraa Kushaa Ukkaamfame

(Oromedia, Walisoo, 23 Sadaasa 2014)Humnooti tikaa mootummaa Itoophiyaa barataa Oromoo Yunivarsitii Amboo kan damee Walisoo, barataa Rabbirraa Kushaa Bayeechaa,  ukkaamsan.

RabbirraaMaddi keenya akka ibsetti, sababni hidhaa kun fincila biyya keessatti babaláchaa jiruu dha.

Barataa Rabbirraa Kushaa Bayeechaa kan ukkaamfame kolleejjii  Amboo damee Walisoo keessatti barataa  Accounting wagga 1ffaa ti.

Barataan kun yakka tokkoon malee Sadaasa 20, 2014 ukkaamfamee  mana hidhaa magaalaa Waliisoo/Ejerrsa jedhamutti darbame.

Barataan Rabbirraa Kushaa Oromiyaa gidduu galaa aanaa Iluu ganda Bilii jedhamutti kan dhalatee dha.

Yeroo dheeraaf sababaa Oromummaan yakkamaa akka turee fi yaada itti amanu dubbatee baafachuu dorkamaa turuun gabaasi nu gahe addeessa.

Ayyaanni Irreechaa Oromiyaa Lixaatti Kabajame

(Oromedia, 20 Sadaasa 2014) Ayyaanni Irreechaa Oromoo kan bara 2014 Oromiyaa Lixaa magaalaa Naqamteetti haala hooáadhaan kabajame.

Irreecha2014_Naqamte2Oduun bubbulee nu dhaqqabe akka hubachiisetti, ayyaanni Irreechaa kun Sadaasa 16/2014 Malkaa Araaraa irratti kabajame.

Ayyaana kana irratti  Oromiyaa giddu galaa  fi naannoo Naqamtee, akkasumas  barattoota yuuniversitii fi manneen barnootaa garagaraa guutummaatti hirmaatniiru.

Akka gabaasaan keenya ibsetti,  baayinni uummataa kan baranaa kn bara kaanii caala  dachaadhaan kan dabale ture.

Daraggaorttis sirboota aadaa fi warraaqsaa sirbaa akka oolan gabaasaan keenya dabalee hubachiiseera.

Qeerroon akka gabaasettis, dargaggooti Oromoo Ayyaana kana irratti hirmaatan araaraa fi nagaa kadhachuun cinattis mirga isaanii karaa nagaa kabachiifachuu irratti Waaqni akka isaan gargaaruuf kadhannaa godhatanii jiru.

 

Himannes, dhiifnes roorroon nu hin dhiisne

(Sadaasa 19, 2014, Jimmaa) Jiraattoonni magaalaa Jimmaa rakkoolee bulchiinsa gaarii fi loogii sanyummaatiin roorrifamaa akka jiran himatan.

Jiraattoti magaalichaa gidduu kana waltajjii maree Pireezidaantiin bulchiinsa Mootummaa naannoo Oromiyaa Ob Muktaar Kadriin  qophaairratti argaman akka ibsanitti, ummati rakkoolee yoo himates ni hidhama; yoo dhiises rakkooleedhaan gidirfaman.

Gabaasan keenya oromedia akka ibsetti, keessayyuu, waaée bulchiinsa gaarii, waa’ee dhiyeessii Bishaan dhugaatii, tajaajila daandii fi kanneen birootiin hedduu rokkof saaxilamanii akak jiran waltajjicha irratti himatan.

Walatjjii maree  obbo Muktaar Kadiriingaggeeffame kana irratti  hoogganaan Biiroo Bishaan Albuudaafi Enarjii obbo Mootummaa Maqaasaa deebii kennaniin gaaffiin dhimma dhiyeessi Bishaanii irrati dhiyaate sirrii taúu amanan. Furmaataaf garuu bajati mootummaa murteessaa taúu himan.

Umuriidhaan waggaa 184 kan lakkofsifte Magaalaan Jimmaa guddinni ishee haga  umurii ishii hin geessu jedhameera.

Baqatan Oromoo biyya Yaman keessatti of-ajjeese.

(Oromedia, Sadaasa 05, 2014) Maddi Oduu Oromieda akka beeksisetti, baqataan Oromoo maqaan isaa, ABDUNASIR SUFIYAN HUSSEN, ja’amu tajaajila waláansaa waan dhabeef harka isaatiin lubbuu isaa dabarse.

Akka Oduun kun jedhutti, baqataan tun Ji’a kudhan dura naannoo Magaalaa Radaa ja’amtutti rasaasaan rukutamee ture.

1932439_1492163717728623_7724285382891654561_nRasaasni sun lafee duydaa waan dhaweef mudhii gadiin laamshaawee ture.

Haata’tii, baqataan kun sababa Xalayaa Eenyummaa Baqattummaa-Xaleeba (mandate) waan hinqabneef Waajjirri UNHCR damee Sana’aatti Wallaansa sadarkaa duraa malee(rasaasa keesaa baasuu) tajaajila gahaa argachuu hindandeenye.

Akak oduun kun jettutti, baqataan kun achiin booda Ji’a sadihii ol tajaajila fayyaatiin ala haala rakkoo akkana ja’amee himamuu hindandayamne keessa jiraataa ture.

Gara dhumaa keessa waajjira IOM damee Yaman dhaqee tajaajila fayyaa  akka argatuuf hayyameefi illee hubama irraa dandamachiisuu hindandeenye.

Akka kanaan, baqataan kun abdii jiruu fuula duraa isaa dhabuudhaan Sadaasa 04, 2014 lubbuu isaa harka saatiin addunyaa irraa dabarse oduun karaa marsaa facebook Tokkummaa Kominiitii Oromoo Yaman  nu geesse mirkaneessitee jirti.

Oromooti kumaatamaan lakkaayaman biyya abbaa isaanii keessa jiraachuu hanqachuun otuu godaansa irra jiranii lubbuun kan darbu hedduu dha; erga biyya itti godaanan gahaniis dararaaf saaxilamanii, biyya itti baqatan keessatti dhumaa jiraachuun kan beekamuudha.

“Itiyoopiyaan ummata Oromoo Irratti Xiyyaafattee Dararaa Jirti”.

(Oromedia, 29 Onkoloolessa 2014) Gareen mirga dhala namaa addunyaaa AMNESTY INTERNATIONAL  Itiyoophiyaan,  lammiwwan Oromoo -“mootummaa mormitan” sabaabaa jedhuun,  itti xiyyeeffattee haala gar-laafina hin qabneen dararaa irratti geggeessaa jirti jedha.

amnesty“Oromoo ta’uu koo qofaaf”  dararaa fi hiraarsi kun na irratti geggeeffama mata-duree jedhuun ka maxxansame gabaasaan Amnesty International haaraan kan fuula 166 qabu kun akka saaxilutti, lammiwwan saba Oromoo kuma hedduutti lakkaawaman ajaja seeraa ala hidhamuu, himannaa seeraa malee yeroo dheeraaf mana tursiisamuu, humnaan butamanii dhabamsiisamuu, dararaa deddeebi’ee geggeessamuu fi ajjeechaa humnoota mootummaaf saaxilamanii jiran.

Gareen kun akak ibsetti gabaasana kun dhuga-ba’insa namoota dhibba lamaa olii irratti hundaa’ee kan walitti-qabamee dha.

Qorattuun Amnestii Inteernaashinaal Kileer Beeston akka VOAf ibsanitti bara 2011 hanga bara 2014 giddutti Oromoota yoo xiqqaate kuma shan ta’antu hidhame.

Akak Kileer jedhanitti, mootummaan itiyoophiyaa garuu irra deddebi’ee dararaan kun rawwatamuu haala. Silaa dararaa dhaqqabe jedhame kana qorachuutu irra ture jedhu.

Kanaaf jecha gareeleen mirga dhala namaaf falman Tokkummaan Mootummotaa komishinni Afrikaa kan waa’ee mirga dhala namaa dhimma kana gidduu seenanii qorannaa walaba akka gaggeessaniif gaafanne jedhu Kileer Beestoon.

Gabaasaan kun xiyyeeffannoo oduu addunyaa taúun gabaasamaa jira.

Guutummaa Gabaasaa: afr250062014en

%d bloggers like this: