Ayyaanni Irreechaa Oromiyaa Lixaatti Kabajame

(Oromedia, 20 Sadaasa 2014) Ayyaanni Irreechaa Oromoo kan bara 2014 Oromiyaa Lixaa magaalaa Naqamteetti haala hooáadhaan kabajame.

Irreecha2014_Naqamte2Oduun bubbulee nu dhaqqabe akka hubachiisetti, ayyaanni Irreechaa kun Sadaasa 16/2014 Malkaa Araaraa irratti kabajame.

Ayyaana kana irratti  Oromiyaa giddu galaa  fi naannoo Naqamtee, akkasumas  barattoota yuuniversitii fi manneen barnootaa garagaraa guutummaatti hirmaatniiru.

Akka gabaasaan keenya ibsetti,  baayinni uummataa kan baranaa kn bara kaanii caala  dachaadhaan kan dabale ture.

Daraggaorttis sirboota aadaa fi warraaqsaa sirbaa akka oolan gabaasaan keenya dabalee hubachiiseera.

Qeerroon akka gabaasettis, dargaggooti Oromoo Ayyaana kana irratti hirmaatan araaraa fi nagaa kadhachuun cinattis mirga isaanii karaa nagaa kabachiifachuu irratti Waaqni akka isaan gargaaruuf kadhannaa godhatanii jiru.

 

Himannes, dhiifnes roorroon nu hin dhiisne

(Sadaasa 19, 2014, Jimmaa) Jiraattoonni magaalaa Jimmaa rakkoolee bulchiinsa gaarii fi loogii sanyummaatiin roorrifamaa akka jiran himatan.

Jiraattoti magaalichaa gidduu kana waltajjii maree Pireezidaantiin bulchiinsa Mootummaa naannoo Oromiyaa Ob Muktaar Kadriin  qophaairratti argaman akka ibsanitti, ummati rakkoolee yoo himates ni hidhama; yoo dhiises rakkooleedhaan gidirfaman.

Gabaasan keenya oromedia akka ibsetti, keessayyuu, waaée bulchiinsa gaarii, waa’ee dhiyeessii Bishaan dhugaatii, tajaajila daandii fi kanneen birootiin hedduu rokkof saaxilamanii akak jiran waltajjicha irratti himatan.

Walatjjii maree  obbo Muktaar Kadiriingaggeeffame kana irratti  hoogganaan Biiroo Bishaan Albuudaafi Enarjii obbo Mootummaa Maqaasaa deebii kennaniin gaaffiin dhimma dhiyeessi Bishaanii irrati dhiyaate sirrii taúu amanan. Furmaataaf garuu bajati mootummaa murteessaa taúu himan.

Umuriidhaan waggaa 184 kan lakkofsifte Magaalaan Jimmaa guddinni ishee haga  umurii ishii hin geessu jedhameera.

Baqatan Oromoo biyya Yaman keessatti of-ajjeese.

(Oromedia, Sadaasa 05, 2014) Maddi Oduu Oromieda akka beeksisetti, baqataan Oromoo maqaan isaa, ABDUNASIR SUFIYAN HUSSEN, ja’amu tajaajila waláansaa waan dhabeef harka isaatiin lubbuu isaa dabarse.

Akka Oduun kun jedhutti, baqataan tun Ji’a kudhan dura naannoo Magaalaa Radaa ja’amtutti rasaasaan rukutamee ture.

1932439_1492163717728623_7724285382891654561_nRasaasni sun lafee duydaa waan dhaweef mudhii gadiin laamshaawee ture.

Haata’tii, baqataan kun sababa Xalayaa Eenyummaa Baqattummaa-Xaleeba (mandate) waan hinqabneef Waajjirri UNHCR damee Sana’aatti Wallaansa sadarkaa duraa malee(rasaasa keesaa baasuu) tajaajila gahaa argachuu hindandeenye.

Akak oduun kun jettutti, baqataan kun achiin booda Ji’a sadihii ol tajaajila fayyaatiin ala haala rakkoo akkana ja’amee himamuu hindandayamne keessa jiraataa ture.

Gara dhumaa keessa waajjira IOM damee Yaman dhaqee tajaajila fayyaa  akka argatuuf hayyameefi illee hubama irraa dandamachiisuu hindandeenye.

Akka kanaan, baqataan kun abdii jiruu fuula duraa isaa dhabuudhaan Sadaasa 04, 2014 lubbuu isaa harka saatiin addunyaa irraa dabarse oduun karaa marsaa facebook Tokkummaa Kominiitii Oromoo Yaman  nu geesse mirkaneessitee jirti.

Oromooti kumaatamaan lakkaayaman biyya abbaa isaanii keessa jiraachuu hanqachuun otuu godaansa irra jiranii lubbuun kan darbu hedduu dha; erga biyya itti godaanan gahaniis dararaaf saaxilamanii, biyya itti baqatan keessatti dhumaa jiraachuun kan beekamuudha.

“Itiyoopiyaan ummata Oromoo Irratti Xiyyaafattee Dararaa Jirti”.

(Oromedia, 29 Onkoloolessa 2014) Gareen mirga dhala namaa addunyaaa AMNESTY INTERNATIONAL  Itiyoophiyaan,  lammiwwan Oromoo -”mootummaa mormitan” sabaabaa jedhuun,  itti xiyyeeffattee haala gar-laafina hin qabneen dararaa irratti geggeessaa jirti jedha.

amnesty“Oromoo ta’uu koo qofaaf”  dararaa fi hiraarsi kun na irratti geggeeffama mata-duree jedhuun ka maxxansame gabaasaan Amnesty International haaraan kan fuula 166 qabu kun akka saaxilutti, lammiwwan saba Oromoo kuma hedduutti lakkaawaman ajaja seeraa ala hidhamuu, himannaa seeraa malee yeroo dheeraaf mana tursiisamuu, humnaan butamanii dhabamsiisamuu, dararaa deddeebi’ee geggeessamuu fi ajjeechaa humnoota mootummaaf saaxilamanii jiran.

Gareen kun akak ibsetti gabaasana kun dhuga-ba’insa namoota dhibba lamaa olii irratti hundaa’ee kan walitti-qabamee dha.

Qorattuun Amnestii Inteernaashinaal Kileer Beeston akka VOAf ibsanitti bara 2011 hanga bara 2014 giddutti Oromoota yoo xiqqaate kuma shan ta’antu hidhame.

Akak Kileer jedhanitti, mootummaan itiyoophiyaa garuu irra deddebi’ee dararaan kun rawwatamuu haala. Silaa dararaa dhaqqabe jedhame kana qorachuutu irra ture jedhu.

Kanaaf jecha gareeleen mirga dhala namaaf falman Tokkummaan Mootummotaa komishinni Afrikaa kan waa’ee mirga dhala namaa dhimma kana gidduu seenanii qorannaa walaba akka gaggeessaniif gaafanne jedhu Kileer Beestoon.

Gabaasaan kun xiyyeeffannoo oduu addunyaa taúun gabaasamaa jira.

Guutummaa Gabaasaa: afr250062014en

Qaanyii: Qabsoo Oromoo Irratti Waraana Baname

(Oromedia, 26 Onkoloolessa 2014) Humnooti qabsoo bilisummaa Oromoo dadhabsisiuu barbaadan karaa addaddaa waraana guddaa qabsoo Oromoo irratti bananuun mirkanaa’e.

Oromedian ragaa qabatamaan kan bira gahe, qabsoon Oromoo humnoota keessaa fi alaatiin haleelamaa jira.

Qabsoon Oromoo kaayyoon isaa bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu dha.

Hunooti Itoophiyaa kanaan dura Oromoo fi Oromiyaa garbummaa jala jiraachisuuf kaayyeffatan garuu waggoota 150 oliif qabsoo Oromoo karaa hundaan hidhanii  balleessuuf yaalii godhaa jiran.

Gama kaaniin, qabsoon Oromoo haleellaa gama hundaa dandamatee ka’us, uleen diinaa keessaa fi alaan qabsoo Oromoo haleeluu irraa hin dhaabbanne.

Qabsoon Oromoo akka haaraatti bara 1960moota keessa biqile sadarkaa olaanaa irra kan gahe, bara 1990moota keessa ture.

Yeroo sanattis qabsoo Oromoo sirnaan taliiguu fi galii olaanaa akka argamsiisu taasisuu irratti hojiin hojjatame yaadannoo seenaaa keessa jira.

Garuu, haleellaa diinaa fi haleellaa keessaatiin qabsoon Oromoo akka duubatti deebi’u haallen taasisan amma illee mul’ataa jiran.

Seenaa keessa hubannutti,  bara 1990moota gara jalqabaa keessa Waraanni Bilisummaa Oromoo akka mooraa galu taasifamuun dogoggora seenaa qabsoo Oromoo keessatti hojjatamee dha. Kanuma waliin, qophii tokko mallee ABOn mootummaa ce’umsaa keessaa akka bahuu fi WBOn marfama keessa jiru deebi’ee akka mooraa bahu godhamuun immoo qabsoo Oromoo keessatti dogoggora guddaa hojajtamee qabsoo Oromoo sadarkaa duraatti  miidhee jiruudha.

Sanaan walqabatee rakkooleen yeroo irraa gara yerootti mumul’achaa jiran, waraana keessaa fi alaan qabsoo Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru keessaa kan maddee dha.

Oromedian akkaseenaa qabsoo Oromoo yeroo quncisu, irraa jalaan kan itti bahaa jiru waraana guddaa qabsoo Oromootti banamee jiru mirkane. “Duulli duraa qabsoo Oromoo keessatti afaanfaaffiin akka uumamu gochuu irraa kan madde,” kan jedhan xiinxalaan qabsoo Oromoo tokko,  “dhimma kanaaf, hoggantooti qabsichaa olaanoon gaafatamummaa guddaa qaban. Keessayyuu, kanneen akka Ob Leencoo Lataa qabsoo Oromoo sirnaan gaggeessuu irra afaanfaajjiin qabsoo Oromoo keessatti akka dagaagu gahee guddaa xabatanii jiru,” jedhan.

Iti dabaluunis, “alagaa biyya Oromoo cabsee saba Oromoo ajjeesaa jiru waliin hariiroo dhokasaa uummachuu irraa kaasee ajaja dhaabaan ala akka fedhanitti diina waliin dubbachuun hojiin qabsoo Oromooa akka danqaa keessa seenu taasisan,” jechuun miidhaan qabsoo Oromoo irra gahe ibsan.

Gama kaaniin, mooraan qabsoo Oromoo akka deebi’ee hin tasgabboonfe, karaa keessaanis ta’ee alaa duula itti banuun namooti cichoomina qaban akka qabsoo irraa fagaatan shira walirratti gaggeessuun mul’ate jira.

Haallen  kunneen  akka murnooti haaraan ABO keessaa bahan taasise.  Caalattiyyuu,  jaallan irbuu waliif  seenaanii diinatti bobba’an akka qawwee isaanii walitti deebifatan taasise.

Duulolin ddina akan yeroo hunda itti fufee jiruu dha. Kan keessaa immoo, darbee darbee kan dhalatu ta’us, miidhana isaa hedduu guddaa dha.

“Haalli kun yeroo addaddaatti ifaan mul’atee jira. Yeroo  duraatiif bara Jaarraa keessa dhalate. Yeroo lammaffaaf immoo bara Galaasaan fincile ta’e. Bara Kamaal  fincile immoo yeroo sadafffaaf dhalate,” jechuun qabsoo Oromoo keessatti waraana keessaan banameen miidhaa gahe yaadachiisan.

Akka kanaanis yeroo murni ABO qaama Ce’umsaa jedhu dhalate, WBOn bakka lamatti walqoodee walwaraane; waraanni murna Qaama Ce’umsaa jala hiriires  baqatee alagaatti harka kennate.

Akka yaadatamu, WBO yeroo duraatiif qawwee isaa kan walitti gargalche, bara Jaarraan ABO irraa bahee jaarmiyaa Adda Bilisummaa Islaamummaa Oromiyaa hundeesseedha.

Dhibdeen kun yeroo irra gara yerootti babal’achuun, bara 2008 keessa jeequmsa sadarkaa olaanaatti qabsoo Oromoo miidhe dhalche. Akka kanaanis yeroo sadaffaaf qawwee walitti gargalfate; yeroo lammaffaaf immoo waraanni bilisummaa Oromoo hogganoota waliin diinatti harka kennate.

Duulli kun akkanaanis hin dhaabbanne.

Humnooti hafan maqaa qabsoo Oromoo dhawachaa lagaa Oromoo cabsee itti geeraru jalatti kufan. Kaani immoo maqaa qabsoo oromoo fudhatanii waan saba Oromoo qaanessu hojajchuu hojii guyyuu godhatan.

Mooraa qabsoo oromoo goolaa kan turan hogagnooti gariin immoo maqaa dhaaba biraa dhaabanii qabsoo oromoo agra dabsuuf hojjachuu itti fufan.

Hoggantoota Oromoo sadarkaa duraatti qabsoo Oromoo gooluun maqaa dhawaman keessaa tokko Ob leencoo Lataa fi Ob Diimaa Nagoo ti. Jarri kun  har’a haga OPDOn biyya keessaa gaafachaa jirtu illee gaafachuu hanqatanii jiru.

Qabsoo sabaa dantaa nama tokkoon yoo jijjiiranii fi yoo dabarsanii qaanessanii fi cabsan argamaa jiran. Ob Leencoon Ob Ibsaan hidhaa baasa jedhee otuu WBOn kuma digdama ta’u hidhaa keessa jiru biyyatti gale. Ob Diimaan du’agahii dhaquuf qabsoo Oromoo dhiigdi meeqa itti dhanga’e deebisee salphise.

Humni waraana diinaa keessaa cabsatee qabsoo Oromootti dabalames, aaadaa saalfachiisaa kana saalfii fi qaanii tokko malee daran babal’ise; gochaa hamaa duraan diina waliin qabsoo Oromoo irratti raawwate caalaa waaroo qabsoo golgaa godhatee qabsoo Oromoo miidhaa jira.

“Fakkeenyaaf, Kamaal Galchuu qabsoo Oromoo keessatti hokkora kaasuu fi lubbuun qabsaa’ota hedduu akka dhabamu taasisee jira. Kamaal ammas biyya itti baqate keessaa olola kijibaatiin mooraa qabsoo Oromoo akka gooletti jira,” kan jedhe dargaggoo Amaan Magarsaa,”sabni Oromoo jarreen guyyuu dantaa isaa miidhan kana ofirraa dhaabuu qaba; jarreen kana beekee, qabsoo isaa tifkachuu fi eeggachuu irratti hojjachuu qaba,” jedhee jira.

Qeerroon Bilisummaa akka ibsetti immoo, dhalooti Qubee  qabsoo Oromoo tiksuu callaa otuu hin ta’iin dhaaluuf yeroon itti of-gahoomsuu qaban amma. “Yeroon kun yeroo qabsoo keenya jabeessinee tiksinuudha. Kana caalas, kanneen itti gaafatamummaan itti hin dhagayamne adda baafnee beekuun irraa of eeguu qabna. Bakka jirrutti qabsoo dhaaluufis of qopheessuu qabna.”

Yeroo diinni laafee jirutti, qabsoon Oromoo daran of-jabeessee tarkaanfachuun irra jira.Dhalooti haaraas humnoota jilbeeffattoota, lootugaltootaa fi ayyaanlaallattota irraa eegee qabsoo haqaa abbootii isaatiin eegalame  fardeessuu qaba.

Ummati Oromoo kanneen haqaan qabsoo saba gaggeessan adda baafatee, deeggaruu fi  bira dhhaabbachuu qaba; diina kaayyoo  immoo ifatti mormuu aadeffachuu qaba. “Haga humnoota qabsoo Oromoo keessa dhokatanii jiran kunneen hin saaxilletti haleellaa fi jeequmsi qabsoo Oromoo irraaa hin dhaabbatu.”

 

 

Haloo Daawwee, ‘Maaloo Na Dhaqqabaa,’ Jetti.

(Oromedia, 23 Onkoloolessa 2014) Kutattuu Arfan qalloo, Haadha qabsoo Oromoo kan taate  Wallistuu Haloo Daawwee dhukubsattee gargaarasa lammummaa gaafachaa jirti.

Haloo DAawweewith Jitu Dhabessa @ Finfinnee- 2003

Haloo Daawwee with Jitu Dhabessa
@ Finfinnee- 2003

Haloo Daawwee wallistuu Oromoo wayita Afaan Oromoo dubbachuun saalfii /qaanii/ ture, afaan isheetiin boontee, waltajjitti baatee eenyummaa saba Oromoo mul’suu keessatti  qooda guddaa bahaa jirtuudha.

Sagalee kiloolee sanaan waltajii raasaa kan turte Haloo Daawwee, yeroo ammaa kana  dukkubsattee siree irratti haftee jirti.

Ummata Oromoo jaalachuu fi kabajuun kan beekamtu Haloon, jireenya ishiis waanuma jaalattuu fi kabajju irratti akak dabarsite kanneen seena aishii quba qaban nuuf himanii jiru.

Waltajjii argamtu irratti ummata bohaarsuu fi daaímamn hamamttee mararsiifahcuu fi fakkeenya gaarii ta’un illee akka beekamtu kanneen dhiyeenyatti beekan kan ragaa bahaniidha.

Guutummaa jireenya ishee dhimma OROMOO FI OROMUMMAA irratti of kennitee hojjachaa kan jirtu Haloo Dawwee yeroo dhukkubsattee siree irratti hafte kanatti abdiin Ummata Oromoo taée jira.

Lammiin gaarii kan abdatan taúu sirboota ishii keessatti himaa kan jirtu Haloon, yeroo mara waan Oromoo fi Oromummaa guddisu irratti waan qabdu mara gumaachaa jirti.

Namooti gargaaruu feetan karaa Bilbilli ilma Haloo Daawwee: GUUTAMAA +251 937 513 560 jettanii akka qunnamtan waamichi lammummaa isiniif darbee jira.

Gabaasa Addaa: Imala Dr Diimaa Nagoo

(Gabaasa Addaa Finfinnee, Oromia, 22 Onkoloolessa 2014) Mootummaan wayyaanee du’a aadde Tsahay Tolasaan wal qabatee dhimma deemaa jiurtti hedduu gammaddee jirti. Keessayyuu, Ob Diimaa Nagawoo biyya keessatti argamuu isaatti qondaaltoti Tigiraay gammaduu isaaniitu dhagayama. Mootummaan kan gammade, Diimaan biyyatti galuu isaatiin miti. Kan mootummaa gammachiise, Diimaadhaan qabatee ijannoon ABO fudhatama kan hin qabne fakkeessee hololuuf taúun bira gahaameera.

Odeessi nu gahaa jiru akka ibsutti, marii mootummaa waliin godhame keessaa kan bira gahame hagi tokko ni jira. Maddi keenya qoratee kan bira gahe immoo kan kanaa gaditti jiruudha.

Akkuma beekamu, haati warraa Diimaa Nagawoo Kuulanii Guddinaa haatii ishee boqochuu ykn du’uu irraan abbaa warraa ishee Diimaa Nagawoo waliin sirna awaalcha haadha ishee aadde Tsaahay Tolasaa  Onkoloolessa 15/2014 raawwatamu irratti argamuuf guyyaa jedhame kana ganama Finfinnee kan seene.

Dr Diimaa Ngoo fi Abbaa Duulaa Gammadaa

Dr Diimaa Ngoo fi Abbaa Duulaa Gammadaa

Egaa Diimaa Nagawoo du’a amaatii isaa firoottan isaanii kan dhiyoo fi fagoo bakka awwaalcha Abuna Pheexiroos jedhamutti kan xumurame irratti argamanii jiru. Sirni awwaalcha isaanii (Aadde Tsahay Tolasaa) erga xumuramee booda obbo Alamaayyoo Katamaa Diimaa Nagawoo dabalatee firoottan jiran hundumaa bakka boqonnaa isaaniif qopheessuu fi kan akka Diimaa Nagawoo mana isaatti fuudhee galuudhaan akka of bira kan boqochiiseedha.

Bakka boqonnaa isaanii kanatti firoottan isaanii fi hojjetooni mootummaa garagaraa akkasuma qondaalonni wayyaanee OPDOn achitti kan wal gayanii Diimaa Nagawoo waliin yaada adda addaa irratti marii kan gaggeessaa turaniidha. Qondaalonnis mootummaa kun bakka kanatti kan argaman ykn nama Diimaa Nagawoo jedhamu kanas akka quunnaman kan taasise  Alamaayyoo Katamaa ti.

Alamaayyoo Katamaa eenyu?

ALamaayyoo Katamaa abbaa warraa obboleetti Dr Diimaa Nagawoo (abbaa warraa Leensaa Guddinaa) yeroo tahu,  biyya keessa seenuu Dr Diimaa Nagawoof sababa kan tahee fi viisaan akka kennamuuf kan taasise nama kanaadha. Nama kanaa fi mootummaa gidduu tahuudhaan gahee guddaa taphachaa kan ture tahuu isaa maddi odeessa kanaa ibsa.

Dabalataan Dr Diimaan biyya keessa; Finfinnee akka seeneen konkolaataa qopheessee afeerraa guddaan akka godhamu kan gargaare Alamaayyoo Katamaati,akka tasaas reeffi aadde Tsahay mana obbo Alamaayyoo waan tureef Diimaan akka biyya seeneen kallattumaan mana Alamaayyoo dhufe,sirni awwaalcha aadde Tsahay erga xumuramee booda hundumtuu kan boqote mana obbo Alamaayyoo Katamaati.

Hanga onkoloolessa 19tti bakki turmaata Dr Diimaa fi firoottan isaanii hunduu mana Alamaayyoo Katamaa yoo tahu bakka boqonnaa isaanii mana obbo Alamaayyoo kanatti firoottan walitti dhiyoo hunda bakka kanatti wal arganii turan.

Haala haasaa adeemsisamaa ture keessatti Dr Diimaan kaayyoo mootummaan deemuuf fedhii akak qabuu fi, waan barbaadameef itti walii galuu isaa haalaan kan mirkanaa’eedha.

Dr Diimaan biyya keessa akka seenuuf Alamaayyoo Katamaa Obbo Abbaa Duulaatti deddeebisee bilbiluudhaan, haasofsiisuudhaan namni kun biyya akka seenuuf iyyamaa fi walii galtee Abbaa Duulaatiin Diimaan biyya seene. Biyya seenuun Diimaa akka milkaaúuf warra taasisan keessaa Abbaan Duulaa isa tokkoo dha.

Walitti dhufeenyi Abbaa Duulaa fi Alamaayyoo Katamaa

Abbaan Duulaa akkuma beekamu peresedaantii oromiyaa kan ture. Walitti dhufeenyi isaanii jabaa taáa kan dhufe yeroo san irraa eegalee ti. Keessaayyuu, walitti dhufeenyi isaanii malanmaltummaa dantaa dinagdee irratti ijaarame.

Ragaan qabatamaa akka ibsutti, Alamaayyoo Katamaa fi Gamshee Bayyanee waliin tahuudhaan Abbaa Duulaa Gammadaa, Juunaddiin Saaddoo fi namni biraan tokko maqaan isaa kan hin beekamne  fi abbaa taayitaa naannoo godina addaa Finfinnee Sandaafaa kan ta’e Injineer Mallasee Haayileetiin bakka bu’iinsa namoota dhuunfaa sadanuutiin gamoo tokko ijaaranii Abbaa Duulaaf akka kennamuuf godhan.

Dr Diimaan Misooma Itoophiyatti Gammade

Abbaan Duulaa Gammadaa Dr. Diimaa waliin akka wal quunnameeen dhimma addaddaa irratti haasawan. Haasaa kana keessatti Dr Diimaan yeroo ammaa kana keessatti Itoophiyaa keessatti misooma dhufaa jiruu fi haala biyyattii ilaalchisee hanga eegeen ol tahuu isaa dubbate.

Kana malees, waan arge  hundaatti gammaduu isaa ibsaafii ture. Kana dabalee, gammachuu qabuu fi haala misooma biyyaa namoota addaddaa waliin yeroo ibsu dhagayamee jira. Abbaan Duulaa garuu mata dureewaan adda addaa dhiyaatan irratti waan Dr Diimaan haasa’e irratti gammadoo ta’uu illee, hagas bakka kan itti hin laanne akka tahe odeessaan nu gahe kun ni ibsa.

Dr Diimaan Muktaar Kadir waliin Walarge

Pirezidantii Caffee Oromiyaa kan taé Ob Muktaar Kadiris mana boo’ichaa gahuun Dr Diimaa waliin akka wal quunname kallattumaan odeessi kan ibsu.  Muktar Kadir Dr Diimaa waliin waa hedduu dubbachu isaa fi mata dureewwan hedduu iccitawaa tahe irratti kan dubbataa turaniidha.

Dr Diimaan qondaaltota mootummaa Itoophiyaa waliinis walargee akka dubbate beekameera.

Dr Diimaan Misooma Itoophiyaa Dinqisiifate!!

(Oromedia, Finfinnee, 22 October 2014) Dr Diimaa Nagawoo misooma Itoophiyaa keessatti deemaa jiurtti hedduu gamamduu isaa keessa beektoti saaxilan.

Dr Diimaa Nagoo

Dr Diimaa Nagoo

Akka odeessi nu gahe ibsutti, Dr Diimaan qondaaltota OPDO keessaa Abbaa Duulaa Gammadaa fi Muktaar Kadir waliin walarganii maryatanii jiru.

Walqunnamtiin kun akka milkaaúuf gahee guddaa kan xabachaa jiru, Ob Alamaayyoo Katamaa ta’úun beekameera.

Akka odeessi nu dhaqqabe ibsutti, Dr Diimaan guyyaa  Finfinnee seene irraa kaasee namoota ijaarsa ODF leellisanii fi qondaaltota OPDO waliin marii iccitaawaa gaggeessaa jira.

Maddi keenya akka ibsetti, namoota Dr Diimaa waliin walitti dhiyaatanii marii irra turan tokko tokkoon bira gahee gabaasee jira.

Dr Diimaan marii warra OPDO fi qondaaltota TPLF waliin godhe keessatti guddina Itoophiyaatti hedduu gammaduu isaa dubabtee jira.

Dr Diimaa Nagoo fi Abbaa Duulaa Gammadaa

Dr Diimaa Nagoo fi Abbaa Duulaa Gammadaa

Dr Diimaan waadaa cimaa mootummaa waliinseenuuf yaalii guddaa godhus, amma illee OPDO fi TPLF biratti ija shakkiil ilaalamaa fi hordofamaa akka jiru maddi keenya ibseera.

Dr Diimaan garuu kaayyoo mootummaa fudhatee biyya keessatti hojjachuuf murteeffatee akka jiru  odeessi nu gahe mirkaneessee jira.

Warri Mootummaa akka Dr Diimaan karaa telvizyinii Itoophiyaa dhiyaatee ibsa kennuuf  irratti hojjachaa jiru jedha, maddi keenay.

Odeessi dabalataan nu gahe akak addeessutti, Dr Diimaan akka biyya seenuuf kan akka riqichaatti gidduu deemee haala mijjeesseef Ob Alamaayyoo Katamaa dha. Karaa mootumama Itoophiyaa immoo dhimma kana Ob Alamaayyoo waliin akan raawwachiise Abbaa Duulaa ta’uun beekamee jira.

(Dhimma kana irratti iccitiin guddaa harka keenya galee jira. Yeroo gabaabaa keessatti qindeessinee isniif dhiyeessinaa, nu hordofaa!!)

Dr Diimaan Abbaa Duulaa Wajjin Du’agahii Taa’e!

(Finfinnee, 20 Onkoloolessa 2014) Ittaanaa Dura Taa’aa ODF kan ta’e Dr Diimaa Nagoo gabaasa dhimma isaa ilaalchisee bahe irratti hedduu akka aare beekame.

(Bitaa irraa gara mirgaatti) Abbaa Duulaa fi Diimaa

(Bitaa irraa gara mirgaatti) Abbaa Duulaa fi Diimaa

Maddi keenya akka gabaasetti, Dr Diimaan Abbaa Doolaa waliin du’agahii amaatii isaa, Aadda Tsehaay Tolasaa, taa’e waa’ee isaa ilaalchisee gaabsaan himamaa jiru hedduu akka isa aarse dubbate.

Suuraan qabatamaan nu gahe akka addeessuttis, Dr Diimaan Abbaa Duulaa waliin taaée sirna gaddaa irratti  argamuu isaa kan mulísuudha.

“Diimaan hidhameera jedhaa odeesssaa, silaa asuma keessaa baatanii soba odeessituu,”jedhee yeroo dheekkamsaan dubbatus dhagaámeera.

Dr Diimaan, sirna awwaalchaa booda, ODF galmeessisuuf gara boordii Filannoo Wayyaanee deemus haaldureen dhiyaateef amma illee paarticha galmeeffamuuf danqaan akka dura jiru addeessa.

Haalduree yeroo ammaa dhiyaate keesaa gariin, ODF maaliin akka ABO irraa adda ta’e barreeffamaa fi waltajjiitti akka ibsu kan gafatuudha. Kanuma waliin, Alaabaa ABO dhiisuu, Heera Itoophiyaa ifaan ifatti fudhachuu, lola balaaleffachuu fi caasaa ABO irraa adda taée ifaan ijaaramuu isaa kan mirkaneessu gabaasaa akka galchu gaafatamuu isaa odeessi nu gahe ni addeessa.

Diinaa Nagoo at feneral

Dr Diimaa Nagoo at feneral service-Finfinnee

WBO Ayyaana Irreechaa Kabajate

(Oromedia, 17 Onkoloolessa 2014) Waraanni Bilisummaa Oromoo moonaa Leenjii Giddu Galaa ABO Ayyaana Irreechaa bara 2014 sirna hooáadhaan kabajatan.

Odeeffannoon Damee qunnamtii ABO irraa nu gahe akka ibsutti, Waraanni Bilisummaa Oromoo akkuma qawweedhaan mirga ummata Oromoo kabachiisuuf lolaa jiru, karaa nagaas aadaa fi eenyummaa Oromoo jabeessuu fi tiksuu irratti qooda fudhataaa jira.

Viidiyoo sirna Irreeffannaa bara kanaa agarsisu irraa akka hubatamutti, WBOn sirna Irreeffannaa hordofuun mallattoon Oromummaa akka guddatu akka gaariitti qooda isaanii gumaachuutti jiran.

 

%d bloggers like this: