Search

OROMEDIA

FOR BETTER OROMIA

(Oromedia. 23 Adoolessa 2015) Itiyoophiyaa fi Yugaandaan Damee Ittisaan wal-tumasanii hojjachuuf waliigaltee walii mallatteessan.

Ministira Ittisaa Itoophiyaa Obbo Siiraaj Fageessaa fi gitisaanii Yugaandaa Kiriispas Kiyoongaa

Oduun Kaampaalaa irraa nu gahe akka ibsetti, waliigaltee damee Ittisaa Itiyoopphiyaa fi Yugaandaan kana Ministirri Ittisaa Mootummaa Itoophiyaa Obbo Siiraaj Fageessaa fi gitisaanii Yugaandaa Kiriispas Kiyoongaadha kan mallatteessan.

Sirna waliigaltee walii-mallatteessuu Kaampaalaatti geggeeffame kanaarratti Yugaandaatti Ambaasaaddara Itiyoophiyaa kan ta’e Daggifee Bulaa dabalatee qondaaltonni olaanoo Yugaandaa  irratti argamaniiru.

Waliigaltichi tumsa damee ittisaa biyyoota lamaanii akka guddisuu fi zoonichatti nagaa fi tasgabbii buusuuf akka gargaaru Ministirri Ittisaa Yugaandaa Kirispas Kiyoongaa dubbataniiru.

Obbo Siiraaj Fageessaa gamasaaniin, gahee Yugaandaan Afriikaa keessatti nagaan akka bu’uuf taphataa jirtu dinqisiifataniiru.

Haalli Sudaan Kibbaa fi Somaaliyaa wayita ammaa fi yaaddoon shororkeessummaa zonicha keessaa dhimmoota biyyootni lamaan wal-tumsanii irratti hojjachuuf walii galanidha.

Nagaa fi tasgabbii mirkaneessuu, faayidaa waliinii biyyoota lamaanii kabachiisuu fi ajandaalee zonichaa darbees Afriikaa irratti wal-tumsanii hojjachuufidha biyyoonni lamaan kan waliigalan.

Yugaandaa fi Itiyoophiyaan waggaa darbes Inarjii, Fayyaa, Geejiba fi dameelee kanneen fakkaatan gara-garaarratti wal-tumsanii hojjachuuf Finfinneetti waliigaltee walii mallatteessuunsaanii kan yaadatamudha.

Alshabaab Haleelamaa Jira

(Oromedia, 23 Adoolessa 2015) Duula garee al-Shabaab irratti eegalameen iddoowwan baay’een toánnaa mootummaa Somaaliyaa harka akka galan himame.

Alshabaab garuu ‘duula warri dhiyaa ti,’ kan ittin jedhe kana  ‘ijaa bahiinsa dinqisiisaan ofirraa deebisna,’ jechuun dhaadatee jira.

Humni waraana biyyaalessaa Soomaaliyaa caasaa Amisoom jalattiifi raayyaa Itiyoophiyaa Amisoomiin ala jiru wajjin wal ta’uudhaan garee al-Shabaab irratti duula eegalameen iddoowwan baay’ee gadi lakkisiisuun danda’ameera.

Duulli eegalame kaayyoonsaa ol’aantummaadhaan iddoowwan sadi irratti kan xiyyeeffatedha.

Juubaalaand-Geedoo-Qanzaa Adaree irraa ka’uudhaan iddoo tarsiimoo Baardeeree jedhamtuufi  faayidaa siyaasaafi Diinagdee qabdu akkasumas Baayidawaa irraa ka’uudhaan Diinsuur too’achuuf duulli taasifame kan duraati.

Soomaaliyaa kibba-lixaan Baayidawaa irraa  Beey/Hudur Waajiid-teekloo Yadiifi iddoo Raabdeeree jedhamu irratti waraanni baname ammoo isa lammataati.

Akkasumas sadaffaan Jiddu gala Soomaaliyaa Guraa’eel,Maahaas.Eelbuuriifi Duus marab  marsuudhaan humnoota garee Alshabaab too’achuuf duulli cimaan akka jiru odeeffannoon Amisoom irraa bahe addeessee jira.

Duula lafoofi humna Xiyaaraatiin fayyadamuudhaan tarkaanfii fudhatamaa jiru kanaan  iddoowwan hedduu irraa garee al-Shabaab qulqulleessuun danda’meera.

Juubaalaand-Geedootti  wiirtuu gosa pireezidaantii Soomaaliyaa kanaan duraa kan Zii’aadbaarree kan taate Baardeeree too’achuuf duula banameen humni waraana qindaa’aan garee Alshabaab achirraa kiloo meetira 41 akka imale himameera.

Iddoo daangaa Keeniyaatti argamu kanatti haleellaan raawwatamu karoora duula farra shororkaa Itiyoo-Keeniyaatiin kan hoogganamu akka ta’e eerameera.

Naannawa Diinsuur iddoo ajajaa al-Shabaab taate too’annoo jala oolchuuf duulli baname kiloo meetira 54 akka dheeratudha kan himame.

Soomaaliyaa kibba-lixaatti Beey boqol/Hudur waajiid teegloofi Raabdeereetti humni Alshaaba akak rukutame  kan himame.

Guraa’eel,Maahaas,Duumasiifi Eelboorn wal taasisuuf duula kutaa 3ffaa eegalmeenis hanga kaleessaatti garee al-Shabaab harka kan turan Eelsaarf,Daa’aa,Wubihoo,fi Qabdeer too’annoo jala akka oolfaman Amisoom beeksiseera.

Guyyaan Finfinnee: Adoolessi 13- Finfinnee fi Naannoo Ishiitti Kabajame.

(Oromedia, 14 Adoolessa 2015)Guyyaan Finfinnee-Adoolessa 13 maadheelee fi caayaalee Oromoo biyya keessa jiran biratti haala hoo’aa fi iccitawaan kabajame.

Sirna Adoolessa 13 bara 2015 maadheelee fi caayaalee  addaddaa keessatti gaggeeffame irratti barumsi seenaa magaalaa Finfineen walqabate suuraan deeggarame barsiifameera.

Finfinne2015_6Barsiisa Seenaa Finfinnee kana keessattis akka ibsametti Finfinneen wiirtuu gosa Oromoo keessa isa tokkoo kan ta’e, damee Booraanaa abbaa qabeenyaa gosa Tuulamaa ti.

Tuulamaa keessa gosti guddaa fi inni angafaa, Galaan kan Qarqara tulluu Cuqqaalaa gara kibbaa kaasee haga Hawaas jiraatu abbaa araddaa itti ture.

Haataúutii erga humni alagaa dirree Oromootaa kana dhaalee egalee hundeen Oromoo ni jijjiirame.

“”Lafti Finfinnee kun bara Minilik qabamuun ishii beekamaadha.”kan jedhan barsiissana seenaa tokko,  Finfinneen yeroo duraa santti qubsuma waraana fi maatii nafxanyootaa akka turte addeessan.

Adeemsa keessas, gara magaala guddiitti Empaayerittitti akka jijjiramteen Oromoo buqqisuun akka eegale saaxilan. “Finfinneen magaala guddoo Empaayerittii akka taateen, Oromoo buqqisuu fi dhiibuu eegalte,” kan jedhan barsiisana seenaa kun,  Oromoonis bakka sana irraa buqqifamee gara kutaa adda addaatti faca’uuf fi gosoota naannoo sana jiranitti makamuu eegaluu addeessan.

Haalli kun yeroo san irraa eegalee haga yoonaatti itti fufuu kan ibsan maanguddoon biyyaa maadhee kana irratti afeeraman biroo immoo buqqifamuun bara Waayyaanee keessaa hedduu kan hammaate taúu ragaa bahan.

“Bara wayyaanee keessa buqqifamuun Oromoo itti hammaatee jira. Lafti naannoo Finfinnee akka warqiitti gatii guddaa kan baasuu dha. Abbootii aangoo Wayyaanee irroomsuuf qonnaan bultooti Oromoo beenyaa tokko amlee qeée isanaii irraa buqiifamaa jiran,”jechuun haala adeemaa jiru tokko tokkoon tarreessan.

FinfinneOromoCenter2015_2Haalli kun daran hammaatee sababa maastar pilaanii jedhuun Oromoo addaan fageessuu fi addaan facaasuutti akka waan jiruuf kan jijjiiruuf ijaarsaa fi biramannaan olaanaa itti fuffiinsaan akka barbaachisu barsiisa kana irratti himameera. “Amma haalli jiru, Oromoo balleessuu irratti jabinaan kan xiyyeeffatee dha. Nuti kana hubachuun diddaa keenya jabeessuu qabna; birmannaa qabsoo keenyaaf goonus dachaa gochuutu nurra jiraata,” jedhan.

Hirmaatooti sagantaa kabaja guyyaa Finfinnee kana irratti argaman, itti dabaluunis, humnaa fi dandeettii isaanii jabeessanii qobsoo diddaa garbummaa itti fufiinsaan gaggeesusuf gaachan seenaa qabatanii waadaa seenaniiru.

Seenaa Finfinnee toora kana irraa dubbisuu dandeessu: http://oromedia.net/seenaa-finfinnee/

 

Waldaan Ogeessota Fiilmii fi Aartii Oromoo Hundeeffame

(Oromedia, Finfinnee, 14 Adoolessa 2015) Waldaan Ogeessota Aartii fi Fiilmii Oromoo Finfinnee Gidduugala Aadaa Oromootti hundeeffame.

oduu Finfinnee

Oduun Finfinnee irraa bubbulee nu gahe akka ibsutti, sagantaa Caamsaa 16 bara 2015 kan artistoonni Oromoofi keessummoonni waamichi taasifameef irratti waldaan ogeessoota aartii 60n hundeeffameera.

Akka gabaasaan Oromedia hubachiisetti, guyyaan waldaan aartistoota Oromoo itti hudneeffame kun aartistoota Oromoof guyyaa guddaa ture; guyyaa hawwiinsaanii yeroo dheeraa booddee itti milkaa’eefi tokkummaan isaanii itti cime, aartiin Oromoo imala haarawaa itti jalqabe ture.

Hundeeffamuun Waldaa Fiilmiifi Tiyaatira Oromoo (WFTO) yeroo dheeraaf hawwii guddaadhaan eegamaa ture guyyaa itti dhugoome kana, sirbawwaniifi kilaasikaaliiwwan Baandiin Biiftuu Oromiyaa dhiheesseen miidhagee ture.

Dura Ta’aan WFTO, artiisti Qaroo Taammanaa keessummoota saganticharratti argamaniin “Anaa haa dhufu” erga jedheen booda haasawaa taasiseen, eenyummaan Oromoo sirna gita bittaa mootummoota abbaa irree biyyattiitiin dhiibbaa irra ga’aa akka ture dubbateera. Dhiibbaadhuma kanaan afaan, aadaafi duudhaan ummatichaa jaarraa tokkoo oliif qucaree akka ture ibseera.

Sirnoota darban keessa Oromoon akka lammii lammaffaatti ilaalamuun mirgaafi eenyummaasaa sarbamuun aadaan, afaaniifi seenaansaa akka hindagaagne dhiibbaa guddaan irra turullee sabboontoonni qabsoo ilmaan Oromoo sirbaan, barreeffamaafi karaa addaddaatiin eenyummaa sabichaa deebisuuf gumaacha taasisan seenaan hindagatu jedha.

Akka ibsa dura taa’ichaatti, waggoottan kurnan lamaan darbanitti, barreessitoonni, qopheessitoonniifi taateewwan hedduu indastirii aartiitti makamaniiru. Kana keessatti yaaliisaan taasisan gaarii ta’uus ammayyuu aramaan indastirichaa buqqa’ee akka waan hindhumiiniif ammas aartiin Oromoo akkaataa barbaadamuun bifaafi gosaan hamma guddachuu qabu akka hinguddanne addeessa. Kunis ta’uu kan danda’e, xiyyeeffannaa mootummaan damichaaf kenne gahaa ta’u dhabuu, abbootiin qabeenyaa tumsa barbaachisu taasisuu dhiisuufi hubannoon ummanni aartiif qabu gadaanaa ta’uu ibseera.

WFTOnis rakkoowwan gama indastirii aartii mul’atan tokkummaan hiikuun afaan, aadaafi duudhaa Oromoo dagaagsuuf warraqsa imala haaraa eegaluuf kan dhaabbate ta’uu Artisti Qaroon himee, kanaafis mootummaan, abbootiin qabeenyaafi hawaasni waldicha cinaa akka dhaabatu waamichasaa dabarseera.

Ittigaafatamaa Ittaanaan Biiroo Aadaafi Turizimii Oromiyaa, Obbo Shallamaa Imaanaa gamasaaniin akka jedhanitti, sirnoota darban keessa walqixxummaan ummattootaa osoo hinmirkanaa’iin sirni atseewwanii walitti darbaa dhufe aadaan, seenaafi eenyummaa Oromoo isa bareedaarratti awwaala ka’ee darbus, qabsoo waggoota 20 ol lakkofsiiseen har’a haalli mijataa uumamuusaatiin dhalataan Oromoo jajjabaachuun aartiisaa dagaagsuuf socho’uu qaba.

Aartiin Oromoo hamma barbaadameefi hawwamee bira ga’amuu baatuus yeroo dhihoo as xiyyeeffannaa olaanaan seekatarichaaf kennamuu eegaluusaa eeranii, akka fakkeenyaattis qorannaa, aadaan, seenaafi aartiin Oromoo akka dagaaguuf mootummaaan giddugalaa aadaa ijaarsise keessatti wiirtuulee addaddaa banamuun ummataaf dabarsuunsaa kana kan mirkaneessa jedhu. Darbees mana barumsaa aartii ijaaruuf dhagaan bu’uuraa mooricha keessatti ka’amees kanuma kan dhugoomsu ta’uus addeessu.

Kana malees aartiistoota Oromoo waggoota dheeraaf aartii sabichaa guddisuuf carraaqaa turan hangafootaafi ammaan tana rakkoo hawaasummaarratti argaman deggaraa jiraachuunsaas xiyyeeffannoo damee kanaaf kenne kan mul’isu ta’uu himanii, kanaa boodas sochii WFTOn aartiicha guddisuuf taasiuuf deggarsi barbaachisu kan itti fufu ta’uu Obbo Shallamaan ni dubbatu.

Artisti Tasammaa Galataas hundaa’uun waldichaa fiigicha qofa qofaa kanaan dura ture hambiisuudhaan tokkummaan waliin hojjechuu kan dandeesisu akka ta’e dubabte. “Kanaan booda aartiistoonni Oromoo gareedhaan ijaaramuun aartii Oromoo guddisuu danda'; rakkoosaaniis kan hiiku walduma kana ta’a.”

Finfinneetti Dhiyeessiin Foonii Dhabame; Qeeraanis Waraannis Tigireen Hogganam.

(Oromedia, 14 Adoolessa 2015)  Finfinnee keessatti dhiyeessiin foonii dhabame; Bulchaan Qeeraa immoo sababa kana daldaltootatti haqataa jira.

Foon1Gabaasaan keenya manneen foonii magaalaa Finfinnee keessa naanna’ee akak hubatetti yeroo ammaa foon qophaaé  fayyadamtootaaf dhiyaachaa hin jiru.

Dhaabbanni Qeeraawwan magaalaa Finfinneetis sabaa himaa mootumamaf akka ibsetti. manneen Foonii hedduun baay’iinni loowwan qalmaa waan hir’ateefi kanneen tokko tokkos galchuu waan dhaabaniif hanqinni kun mudate.

Hojii gaggeessaan dhaabbata Qeeraa, obbo Atikilti Gabramikaa’eel, akka dubabtetti, rakkoo kanaaf daldaaltoonni foonii itti gaafatamtoota ta’u.

Gabaasaan keenya akka ibsetti, manneen foonii fi hoteeloti lammii Tigiraay garuu foon akka garaa isaaniitti argataa akka jiran hubatee jira.

Rakkoon kun daldaltoota irraa akka maddetti akn dubbatu Ob Atikilti Gabramikaaél, manneen foonii fi hoteeloti Tigiree garuu eessa irraa foon akka argatan waan ibse hin qabu. Daaldaaltoonni gabasaan keenya dubbise akka jedhanitti loogiin daldala addaddaa keessatti mul’achaa ture mana foonii otuu hin hafiin seenuu isaa mirkaneessan. Akka siaan jedhanitti, ajajni  lammii Tigiraay hin ilaalle, loon qalmaa naga’eedhaan galchaa”,”kan jedhu darbuu isaatiin rakkoon kun hammaatee dhiyaate.

Akak daldaltooti jedhanitti yeroo amma loogiin sanyummaa irratti hundaaé daangaa dhabee jira.

Daldalaan maqaa isaanii ibsuu hin feene tokko akka jedhanitti, qeeraanis waraannis Tigireen hogganama.

 

Siidaan Dubree Ayyaluu Ittisaa Eebbifame

(Oromedia, 13 Adoolessa 2015)  Seenaa qabsoo ummata Oromoo keessatti hojii sabboonummaa fi hojii buá qabeessummaa qabu otuu dalagaa jirtu addunyaa kan irraa kan dabarte, Dubree Ayyaluu Ittisaaf siidaan yaadannoo dhaabbate.

Siidaa ujuba Dubree Ayyaluu Ittisaa irra dhaabbate kana irratti akka barreeffamaan ibsametti, siidaan kun yaadannoo hojii bara jireenya ishii keessa of qusannoo tokko malee gumaachite akka yaadatuuf dhaabbate.

“Dubree Ayyaluu Ittisaa bara 1970 (1962tti ALH) dhalattee bara 2015 (2007tti ALH)  boqotte. Siidaan yaadannoo ishii kun maatii ishii fi hiriyyoota ishiitiin hojjatame.

Siidaa Dubree Ayyaluu Ittisaa_o

Ayyaluu Itisaa Abbaa ishee Obbo Ittisaa Deebisaa Jiraataa fi Harmee ishee Aadde Jaal’ee Lataa Toleeraa irraa bara 1970GC haala amma waamamuun Godina shawaa lixaa Aanaa Calliyaa Ganda Qotee Bulaa Tulluu Kosorruu jedhamu keessatti dhalatte.

Seenaa Ad Ayyaluu Ittisaa (1968-2015)

Seenaa Ad Ayyaluu Ittisaa (1968-2015)

Akkuma umuriin ishee barnootaaf gaheen mana barumsaa sadarkaa 1ffaa M/Tulluu maraa, Sadarkaa jidduu galaa magaalaa Geedoo M/Caacaa, sadarkaa olaanaa Amboo fi magaalaa Finfinnee Mana barumsaa Kokoba tsabaa jedhamutti xumurte.

Akkasumas bara 1991 yeroo mootummaan dargii kufe irraa eegalee, miseensa Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) ta’uun socha’aa kan turte yoo ta’u, haaluma kanaan bara chaarteraa waraan ABO muraasa Shaambal Yohaannis Moosisaan fi Obbo Sanyii Bakkasheen hoogganamu fi jiddugala Oromiyaa socho’aa kan tureef garee mahaandisummaan dirqamarra otoo jirtuu haxxee diinni hidheen shaambal Yohaannis Moosisaa yoo ajjeefamu, Qabsooftuu Ayyaluu Ittisaa qabamuun gara mana hidhaa karchallee Magaalaa Ambootti geeffamtee qaruuraa caccabaan  rifeensa mataa irraa haaduun dararama hamaa irraan ga’an. Akka kanaan, artistii beekamtuu fi jaalatamtuu Ilfinash Qannoofaa waliin karchallee Amboo keessatti dararama argaa turan.

Erga hidhaa irraa hiikamtees sodaa tokko malee, gara magaalaa finfinneetti deebi’uun dhoksaan hojii qabsoo itti fufte. Haaluma kanaan Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti miseensa guutuu ta’uun koree adda addaa keessatti sadarkaa adda addaa irratti itti gaafatammummaa fi miseensummaan socho’aa turte.

Haala jireenyaa mo’achuuf waajjira mootummaa Oromiyaa waajjira qabeenya uumamaa yeroosana jedhamee beekamu keessatti qacaramtee hojii yoo eegaltes shakkii miseensummaa ABOn dararaa yeroo dheeraa booda waajjira kamiyyuu akka hojjechuu hin dandeenye karaa mootummaa gita bittuu wayyaaneen akkeekkachiifamuun hojii dhaabde. Kun otoo ishee hin jilbeeffachiisiin ammas hojii qabsoo harka lafa jalaan gaggeessuu eegalte.

Aadde Ayyaluun Waldaa Machaa fi Tuulamaa keessatti kallattiin hojii aadaa fi seenaa guddisuu raawwataa turte. Haaluma kanaan otoo jirtuu, bara 2004 yeroo hooggantaatnii fi Baratootni Oromoo yuunversiitii fi gaazixeessonni Oromoo  hidhaman, Aadde Ayyaluunis maatii ishee nama lama waliin gara mana hidhaa Maa’ikelaawwiitti darbamte.

11136688_436287523197152_6468596247557867621_n

Seenaa Ad Ayyaluu Ittisaa (1968-2015)

Achiinis hooggantootaa WMT fi shamarreen qabsaa’ota Oromoo bebbeekamoo kan akka Aslii Oromoo, Feeruzaa Abdii, Sinqee…., Ayishaa…… jedhaman faa waaliin Karchallee Finfinnee, fi  Mana hidhaa Qaallittii erga turtee booda bara 2007 hidhaa waggaa sadii booda bilisaan hiikamte. Sanaa boodas yeroo adda addaatti hiriyyoonni ishee biyyaa akka baatu itti himan illee biyya abbaakoo diinaa gadhiisee hin bahu jechuun harkatti didaa turte.

Aadde Ayyaluun erga hidhaadhaa baatees doorsisaa fi sodaachisoo wayyaaneef harka otoo hin kennine socho’aa waan turteef dhuunfaanis ta’e waajjira kam iyyuu hojjechuu akka hin dandeenye wayyaanotaan waan itti murtaa’eef hanga gaafa lubbuun ishee dabartuutti gargaarsa maatiin jiraachuu turte.

Aadde Ayyaluun dubartoota qaqqaalii qabsoon Oromoo horate keessaa tokko fi mana dhaabuun bilisummaa booda amantaa jedhu kan qabduu fi hanga lubbuunshee darbe kanatti mana kan hin dhaabbanne ta’uu seenaan ishii ragaa baha.

Aadde Ayyaluun dhukkuba tasaatiin Ebla 12 bara 2015 Finfinneetti addunyaa kana irraa addaan baate; sirni awwaalcha ishii Ebla 14 bara 2015 bakka firoottanii fi jaallan ishii argamanitti qeée dhaloota ishiitti raawwate.

Aadde Ayyaluun nama hawaasa keessatti jaalatamtu turte; Waaqayyo maatii fi jaalleewwan qabsoo isheef jajjabina haa kennu.

Qabsaa’aan ni kufa; qabsoon itti fufa.

Abbootiin Seera 5 Aryataman; 116 Muudaman

(Oromedia, 13 Adoolessa 2015) Manni Murtee waliigalaa Oromiyaa abbootii seeraa shan hojiisaniirraa ari’e; Caffeen Oromiyaa immoo abbootii seeraa aanaalee 116 muude.

SliderCivil4Oduun Adaamaa fi Finfinnee irraa nu gahe akka ibsutti, Manni murtee waliigalaa Oromiyaa abbootii seeraa shan hojiisaaniirraa ari’eera.

Manni murtichaa kana malees abbootii seeraafi hojjettota siiviilii 108 “rakkoo naamusaa” mul’isan ittiin jedhe akka adabe oduun nu gahe kun addeessee jira.

Gabaasa raawwii hojii bara 2014 kan yaa’ii idilee 13ffaa Caffee Oromiyaa irratti akka himametti, Oromiyaa keessatti amma olaantummaan seeraa kabajamaa hin jiru.

Akkaatuma kanaan Caffeen Oromiyaa muudama abbootii seeraa shananii kaasuudhaan, caallatti immoo hordoffiin akka isaan irratti godhamu murteessee jira.

Gabaasichi akka adeessetti, abbootiin seeraa muudama mulqaman shanan “hawaasa keessattis gadi bu’anii miidhaa akka hin geessifneef of eeggannoon taasifamuu qaba,” jechuun ajaja dabarsee jira.

Abbootiin seeraa shanan  aanaalee gara garaa godinaalee Oromiyaa keessatti hojjechaa kan turan akka ta’an erameera.

Kun kanaan otuu jiruu, Yaa’iin idilee 13ffaa Caffee Oromiyaa Adaamaatti walgahe kun muudama abbootii seeraa aanaalee 116 raggaasiseera.

Abbootiin seeraa amma muudaman kunneenis miseensummaa OPDO kan fudhatan, seeraaf otuu hin taane siyaasaan qajeelfamuuf waadaa kanneen seenan taúu maddeen keenya hubachiisaniiru.

Sirni Awwaalcha obbo Alii Siraaj Kolfeett raawwate

(Oromedia, 13 Adoolessa 2015) Sirni awwaalcha miseensa OPDO fi Ministir Di’eetaa Ministeera Daldalaa Itoophiyaa, kaleessa Finfinnee  ujuba* awwaalcha musiliimaa Kolfee jirutti raawwate.

Obbo Alii siraaj yaa’ii idilee Caffee Oromiyaa 13ffaa Adaamaatti adeemsifamaa ture irratti hirmaachaa otuu jiranuu dhukkuba tasa isaan mudateen gara hospitaalaa geeffamaa jiranuu du’an.

Sirna awwaalchaa obbo Alii Siraaj irratti itti aanaa Ministira Muummichaa obbo Dammaqa Makonnin dabalatee pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir, ministiroonni, itti gaafatamtoonni hojii naannolee,dura bu’oonni dhaabbilee amantaa gara garaa akkasumas maatiifi firrootansaanii argamaniiru.

Sababa duá isaanii ilaalchisee “dhukkuba tasaa” jedhamuun ala haga yoonaatti waanti himame hin jiru.

Obbo Aliin abbaa ijoollee dubara 2fi dhiira tokkoo akka turan.

*Ujuba- bakka awwaalchaa

Miseensi OPDO Walgahii Irratti Du’an

(Oromedia, 12 Adoolessa 2015) Ministirri di’eetaan Daldalaa Itoophiyaa walgahii Caffee Oromiyaa irratti addunyaa kana irraa boqotan.

Ali SiraajiOduun Adaamaa irraa nu gahe akka ibsutti, Ministira Daldalaafi miseensa Caffee Oromiyaa kan ta’an obbo Alii Siraaj kan boqotan walgahii Adaamaatti taaámaa jiru irratti.

Akka oduun kun jedhutti, Obbo Aliin yaa’ii idilee 13ffaa Caffee Oromiyaa Adaamaatti adeemsifamaa jiru irratti hirmaachaa utuu jiranuu sababa hin beekamneen du’an.

Umurii waggaa 46ffaatti kan du’an obbo Alii Siraaj minister di’eetaa ministeera Daldalaa utuu hin ta’iniin dura bulchaa godina Jimmaa ta’uurraa eegalee iddoowwan itti gaafatamaa adda addaa irratti tajaajilaa turaniiru.

Obbo Aliin waggoota shanan darbaniif miseensa mana maree bakka bu’oota ummataa ta’uun tajaajilaa kan turan yammuu ta’u filannoo bara 2015 barana adeemsifame irrati ammoo magaalaa Finfinnee aanaa 2tti Dh.D.U.O/ADWUI bakka bu’anii dorgomuun kan moo’atan turan.

Filannichi garuu humnaan saamame jedhamee qeeqamaa jira.

Yuuniivarstiin Finfinnee Barattoota Kuma 10 caalan Eebbisiise

(Oromedia, 12 Adoolessa 2015) Eebba Yuuniivarstiin Finfinnee kana irratti barattooti akaakuuwwan barnoota gara garaatiin barumsa isaanii xumuran kuma 10fi 218  Galma Bar-kumeetti  eebbifaman.

Eebba
Barattoota barana yuuniivarstichi eebbisiise kuma 10fi 218 keessaa kumni 2fi 562 jechuunis dhibbentaan 25 Dubartoota.

Barttoota digirii duraatiin Yuuniivarstichi eebbsiise kuma 6fi 813 keessaa ammoo barattoonni kuma 1fi 720 ta’an dhibbentaan 25 barnoota teeknooloojiitiin kan eebbifaman akka ta’an eerameera.

Yuuniivarstichi barana yeroo jalqabaatiif Afaan Chaayinaatiin barattoota 14 eebisiiseera.

Eebbi barattootaa kan baranaa kun kan marsaa  64ffaaf raawwate akka ta’e beekameera.

Create a free website or blog at WordPress.com. | The Baskerville Theme.

Up ↑

%d bloggers like this: