(Oromedia, 19 Ebla 2015) Guyyaa Gootota Oromoo fi mirga namoomaa  biyya Nezerlaandi, magaalaa Amersfoortitti kabajame.

11146272_803057123110792_7337549938502180284_nAyyaana kana irratti dhaabbatni UNPO jedhamu miidhaan ummata Oromoorra gayaa jiru akkataa Chaartera Dhaabbata Mootummoota Addunyaa (UN Charter) fi waliigalteewwan addunyaa biyyootni addunyaa mallatteessaniin (kan Itoophiyaanis mallatteessiteen) yoo ilaallamu yaaddessaafi gaddisiisaa taúun ibse.

Jaarmichi akka dubbatetti, Ummatni Oromoo waliigalteewwan Mirgoota Namoomaa, Diinagdeefi Hawaasummaa Itoophiyaan mallatteessite bu’uura godhachuudhaan falmiifi dhiibbaa taasisuu akka danda’amu eeraniiru.

Ebli 15 Seenaa qabsoo ummata Oromoo keessatti iddoo olaanaa qaba. Guyyaa hooggansi ol’aanaan abbaa biyyummaafi mirga namummaa Oromoo kabajsiisuuf ka’e itti wereegame, guyyaa kaayyoo Oromummaa malee amantiin gargar hin baanu jechuun goototni Oromoo itti wereegamani dha.

Guyyaan kun bara baraan qophii addaddaatiin kabajamaa/yaadatamaa oola. Mirga abbaa biyyummaa sarbauu keennaan guyyaa akkanaa kanas ummata keenna keessatti kaayyoo isaan wereegamaniif ibsuun kabajuun hin danda’amne. Har’a qaanqeen Kaayyoon Jaallewwan qaqqaaliin itti wereegamaniifi har’allee itti wereegamaa jiran ummata Oromoo bira dabree addunyaafillee dhageettii guddaa ta’eera.

Namooti sirna kana irratti argaman akka ibsanittis,  ”dubbiifi mataa abbatu sochoofata” akkuma jedhamu, abbaa biyyumaa Oromoo mirkaneeffachuuf sochiin, kutannoofi ga’een tokkoo tokkoo ilmaan Oromoo murteessaa dha,

Kana waan ta’eef, Oromoon bakka jirutti, dhaamsa jaalleewwan wereegamnii qabatee galma gayiinsa isaatiif cichoominaan hojjachuu qaba.

Seenaa Ad Ayyaluu Ittisaa (1968-2015)

(Oromedia, 14 Ebla 2015) Aadde Ayyaluu Itisaa Abbaa ishee Obbo Ittisaa Deebisaa Jiraataa fi Harmee ishee Aadde Jaal’ee Lataa Toleeraa irraa bara 1968 GC haala amma waamamuun Godina shawaa lixaa Aanaa Calliyaa Ganda Qotee Bulaa Tulluu Kosorruu jedhamu keessatti dhalatte.

Seenaa Ad Ayyaluu Ittisaa (1968-2015)

Seenaa Ad Ayyaluu Ittisaa (1968-2015)

Akkuma umuriin ishee barnootaaf gaheen mana barumsaa sadarkaa 1ffaa M/Tulluu maraa, Sadarkaa jidduu galaa magaalaa Geedoo M/Caacaa, sadarkaa olaanaa Amboo fi magaalaa Finfinnee Mana barumsaa Kokoba tsabaa jedhamutti xumurte.

Akkasumas bara 1991 yeroo mootummaan dargii kufe irraa eegalee, miseensa Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) ta’uun socha’aa kan turte yoo ta’u, haaluma kanaan bara chaarteraa waraan ABO muraasa Shaambal Yohaannis Moosisaan fi Obbo Sanyii Bakkasheen hoogganamu fi jiddugala Oromiyaa socho’aa kan tureef garee mahaandisummaan dirqamarra otoo jirtuu haxxee diinni hidheen shaambal Yohaannis Moosisaa yoo ajjeefamu, Qabsooftuu Ayyaluu Ittisaa qabamuun gara mana hidhaa karchallee Magaalaa Ambootti geeffamtee qaruuraa caccabaan  rifeensa mataa irraa haaduun dararama hamaa irraan ga’an. Akka kanaan, artistii beekamtuu fi jaalatamtuu Ilfinash Qannoofaa waliin karchallee Amboo keessatti dararama argaa turan.

Erga hidhaa irraa hiikamtees sodaa tokko malee, gara magaalaa finfinneetti deebi’uun dhoksaan hojii qabsoo itti fufte. Haaluma kanaan Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti miseensa guutuu ta’uun koree adda addaa keessatti sadarkaa adda addaa irratti itti gaafatammummaa fi miseensummaan socho’aa turte.

Haala jireenyaa mo’achuuf waajjira mootummaa Oromiyaa waajjira qabeenya uumamaa yeroosana jedhamee beekamu keessatti qacaramtee hojii yoo eegaltes shakkii miseensummaa ABOn dararaa yeroo dheeraa booda waajjira kamiyyuu akka hojjechuu hin dandeenye karaa mootummaa gita bittuu wayyaaneen akkeekkachiifamuun hojii dhaabde. Kun otoo ishee hin jilbeeffachiisiin ammas hojii qabsoo harka lafa jalaan gaggeessuu eegalte.

Aadde Ayyaluun Waldaa Machaa fi Tuulamaa keessatti kallattiin hojii aadaa fi seenaa guddisuu raawwataa turte. Haaluma kanaan otoo jirtuu, bara 2004 yeroo hooggantaatnii fi Baratootni Oromoo yuunversiitii fi gaazixeessonni Oromoo  hidhaman, Aadde Ayyaluunis maatii ishee nama lama waliin gara mana hidhaa Maa’ikelaawwiitti darbamte.

11136688_436287523197152_6468596247557867621_n

Seenaa Ad Ayyaluu Ittisaa (1968-2015)

Achiinis hooggantootaa WMT fi shamarreen qabsaa’ota Oromoo bebbeekamoo kan akka Aslii Oromoo, Feeruzaa Abdii, Sinqee…., Ayishaa…… jedhaman faa waaliin Karchallee Finfinnee, fi  Mana hidhaa Qaallittii erga turtee booda bara 2007 hidhaa waggaa sadii booda bilisaan hiikamte. Sanaa boodas yeroo adda addaatti hiriyyoonni ishee biyyaa akka baatu itti himan illee biyya abbaakoo diinaa gadhiisee hin bahu jechuun harkatti didaa turte.

Aadde Ayyaluun erga hidhaadhaa baatees doorsisaa fi sodaachisoo wayyaaneef harka otoo hin kennine socho’aa waan turteef dhuunfaanis ta’e waajjira kam iyyuu hojjechuu akka hin dandeenye wayyaanotaan waan itti murtaa’eef hanga gaafa lubbuun ishee dabartuutti gargaarsa maatiin jiraachuu turte.

Aadde Ayyaluun dubartoota qaqqaalii qabsoon Oromoo horate keessaa tokko fi mana dhaabuun bilisummaa booda amantaa jedhu kan qabduu fi hanga lubbuunshee darbe kanatti mana kan hin dhaabbanne ta’uu seenaan ishii ragaa baha.

Aadde Ayyaluun dhukkuba tasaatiin Ebla 12 bara 2015 Finfinneetti addunyaa kana irraa addaan baate; sirni awwaalcha ishii Ebla 14 bara 2015 bakka firoottanii fi jaallan ishii argamanitti qeée dhaloota ishiitti raawwate.

Aadde Ayyaluun nama hawaasa keessatti jaalatamtu turte; Waaqayyo maatii fi jaalleewwan qabsoo isheef jajjabina haa kennu.

Qabsaa’aan ni kufa; qabsoon itti fufa.

Aadde Ayyaluu Ittisaa addunyaa kana irraa boqotte.

(Oromedia, 13 Ebla 2014) Barreessituu Waldaa Machaa fi Tuulamaa kan turte, Aadde Ayyaluu Ittisaa dhukkuba akka tasaatiin Ebla 12, bara 2015 addunyaa kana irraa boqotte.

11136688_436287523197152_6468596247557867621_nAadde Ayyaluun aadaa fi eenyummaa saba Oromoo guddisuu keessatti  guyyaa tokko illee boodatti jettee hin beektu.

Yeroo barreessituu Waldaa Maccaa fi Tuulamaa turtes,  sababa sabboonummaa, jabinaa fi kutannoo ishiitiin akka hidha akeessatti gidirfamtu itti murtaa’ee ture.

Keessayyuu, bara 2004 haga 2007 hoggantoota Waldaa Maccaa fi Tuulamaa, gaazexeessitoota Oromoo fi barattootaa Oromoo Yunvarsitii addaddaa keessaa hidhaman waliin hidha akeessa kan ture, Aadde Ayyaluun, dhuma irrattis bilisaan akka gadhiifamte ni yaadatama.

Hidhaan garuu Aadde Ayyaluu daran jabeesse malee duubatti hin deebifne.

Bara 1992 irraa qabee, manneen hidhaa Amboo, Maa’ikelaawwii, Qaallittii fi manneen hidhaa dhoksaa wayyaanee adda addaa keessatti dararamaa turte.

Adde Ayyaluun sabboontuu fi qabsooftuu hiriyaa hin qabne, guyyaa tokkoofillee kan diinaaf hin gugguufne onnattuu fi xiiqoftuu turte. Bultii ijaarrachuun bilisummaa booda jechuun jireenya qofaa filattee ilmaan Oromoo mana barumsaa fi hojii adda addaa irraa hidhamanii fi ariyataman waliin hidhamaa fi rakkachaa turte.

11148601_10206687546573544_8122092397475200216_nAadde Ayyaluun hidhaa kamiifuu otoo hin jilbeeffatiin qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bara chaarteraa irraa eegaltee otuu addaan hin kutiin hirmaannaa guddaa gochaa turte.

Aadde Ayyaluu Ittisaa arjaa, jaalattuu sabaa, sabboontuu, kutattuu, of-kennituu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda olaanaa gumaachaa turte, fakkeenyummaan kunis kan jireenya ishii guyyuu keessatti mulátaa ture ta’uu seenaa ishee irraa ni hubatama.

Sirni awwaalcha ishee, bakka dhaloota ishee, Oromiyaa giddu galaa, Aanaa Calliyaa, bakka Gooban jedhamutti gaafa Ebla 14, 2015 akka raawwatu beekameera.

Ad Ayyaluun jaalalaa fi kabajaa aadaa Oromoof qabdu irraa kan ka’e sabboontota Oromoo biratti haadha Irreechaa jedhamtee akka beekamti ture.

Gulaalaan Oromedia maatii fi hiriyyoota ishee qabsoo bilisummaa Oromootti jiraniif jajjabina hawwina.

Xindachee: Burraayyuu

(Oromedia, 11 Ebla 2015) Gosni Buraayyuu fi naannoo isaa keessa ture Kurnan Gullallee-ti. Dur qeyeen goota Oromoo Gullallee, kan Tufaa Munaa naannoo kanatti argamaayyu. Amma Buraayyuu irraa kaatanii Gafarsa Tufaa Munaa bira kuttanii wantee 30 irratti magaalattii Koloboo (2) – tan warri qawween biyya keenya qabate kiristinnaa kaasuun, “Mannaagashaa” jedheenii seentu.
Kuunnoo, gaarri guddichi garaa waaqaatti (samiitti) ijaajjee karaa harka bitaatiin isintti muldhatu sun “Hococa” jedhama. Tulluun dheeraan qaramee ol-dheeratu sun immoo “Tulluu Koloboo“-ti. Yommuu Koloboo irraa baatan gaarri dheeraan karaa lixaatiin isinitti muldhatu sun “Gooroo Dandii” jedhama. Kun isinitti dhiyoo wayii hin seyinaa, bakka amma jirtan kana irraa kiilomeetira 100 fagaatee, naannoo Afran Walisoo keessatti kan argamu. Goodaan gooroo dheeraa kanaa fi bakka jirtaan jidduu jiruu kun, “Goodaa Bachoo” biyya xaafii fi biyya jagnootaa-ti.
Amma kunoo “Marfata” keessa marfattanii gara magaalaa Hoolotaatti deemaa jirtu. Bakka kanatti leenci Oromoo Kabbadaa Buzunash, marfateetoo Xaaliyaanii Biyya Gadaa qabatte san kan kashakkashaa ture. Walaloo uummata Oromoo kan bara sanii yoon amma tokkoo isaa qofa harka isin buuse, na eebbisuun keessan hin oolu!
                                      Kabbadaa Buzunashii
                                      Yaa Kabbuu Buzunashii
                                      Xaaliyaan Shaggar lixxee
                                      Buupphaa fi indaanqoo fixxee
                                     Koo qabi qixxumashii!                        
                                     Kabbadaa Buzunashii
                                    Goorootti dachaase hundumashii!
Ob Taammanaa Bitimaa har’as arfii qalama isaatiin waan qotee baasaa jiru qaba; Xindachee: Burraayyuu-bal’insa isaa dubbisuuf kunoo itti dhiyaadhaa; dubbisa gaarii!

Irreechi Arfaasaa Tulluu Furiitti Kabajame

(Oromedia, 6 Ebla 2015) Irreechi Arfaasaa haala hooáa fi gammachiisaan Dilabat Ebla 5, bara 2015 Tulluu Furii irraatti kabajameera.

Irreechaa Arfaasaa Tulluu Furii 2015 (4)Maddi keenya Finfinnee akka nuuf gabaasetti, Ayyaana Irreechaa Arfaasaa Tulluu Furii irraatti kabajamee kana irratti ummati hedduun argameera.

Akka aadaa Oromootti, Irreechaan yeroo bonni dhumatu kabajamu kun nagaan bona keessa darbanii gara gannaatti dhiyaachuuf Waaqa itti galateeffatanii dha.

Abbootiin Gadaas sirna kana irratti eebba gabbinaa namaa fi sa’aaf kan dhiyeessan taúu beekameera.

Ayyaanni Irreechaa waggaatti yeroo lama -Birraa fi Arfaasaa keessa kan kabajamu taéen beekamee dha.

Irreechaan Birraa kan ganna keessaa nagaan darbanii birraatti ce’uuf  Waaqaaf galata itti galachanii dha.

Irreechi Arfaasaas akkuma Irreechaa Birraa kan  ummanni gamtaan Tulluu irra ba’ee, bona jabaa keessaa gara gannaatti nagaan ceesisuuf kan itti Waaqa galateeffatan Guyyaa Galatoo  ti.

Sirni gamtaan Irreeffannaa kun osoo dhiibbaa amantii fi sirna bulchiinsa alagaatiin hin dhorkamiin dura Oromoon naannoo qubatee jiru maratti ni irreeffata ture.

This slideshow requires JavaScript.

Ob Baqqalaa Garbaa Hiikame

(Oromedia, 31 Bitootessa 2015) Ob Baqqalaa Garbaa Bitootessa 30, bara 2015 hidhaa hiikamuun gabaafame.

imagesMaddeen keenya Finfinnee irraa akka nuuf gabaasanitti, Ob Baqqalaan murtii dabaa mootummaa Itoophiyaa irraa itti darbe fixanii bahan.

Ob Baqqalaan miseensa paartii karaa nagaa biyya keessa sochooú, Warraaqsa Federaalistii Dimokiraatawaa Oromoo taánis, mootummaan Wayyaanee garuu miseensa ABO ti, jechuun akka hidhe beekamaadha.

Abbaa ijjoollee afurii kan taán Ob Baqqalaa Garbaa waggaa saddeetiif akka hidhamu dhaddechi Itoophiyaa Muddee 11, 2012 itti murteesse. Yeroo sanatti akka murtiin laafuuf dhiifama akka gaafatu gaafatamnii diduu fi waan hojjatanitti akka hin gaabbine ibsachuun isaanii kan yaadatamu.

Akka sirnaa fi seera biyyattiitti Ob Baqqalaan hidhaa isaanii harka sadii erga fixanii cabsaa seeraatiin hiikamuu qabu turan.

Haataúutii, loogii sanyummaa fi sabummaatiin haga yoonaatti hidhaa keessa turruun isanaii kan beekamu.

Ob Baqqalaan Yunvarsitii Finfinneetti barsiisaa Afaanii ti.

Ob Baqqalaa Garbaa fi Ob Olbaanaa Leellisaa Hagayya  27, 2011 humnoota tikaa mootummaa Itoophiyaatiin hidhaman.

Seenaa Jaal Abdiisaa Hayilee (1986-2015)

11046806_1590100687942813_2322174843306110075_nJaal Bunguli (Abdiisaa) Hayilee abbaa isaa obboo Hayilee Dagabaasaa Camadaa fi haadha isaa Aaddee Muluu Daammanaa irraa Caamsaa 14/1986 A.L .O. ti Godina Shawaa Lixaa Aanaa Jibaat ganda Gaamoo Hadaadiitti dhalate. Yeroo umuriin isaa barnootaaf gahutti, barnoota isaa sadarkaa 1ffaa achuma aanaa Jibaat mana barumsaa iichaa hadaadiitti xumure. Barnoota isaa sadarkaa 2ffaa mana barumsaa shanan sadarkaa lammaffaatti barachuun qormaata biyyoolessaa(kutaa 10ffaa) qabxii giddugaleessaa galmeessissuun gara kolleejjii teknikaa fi oggummaa Ambootti ogummaa seeraa barachuu eegale. Ogummaa seeraa baratee osoo jiruu carraa hojii waan hin arganneef ogummaa dhuunfaa isaa hojii ijaarsaa garaa garaatiin biyyoota adda addaa deemee  hojjachuu eegale. 

Jaal Abdiisaan nama qajeelaa dhaabbii fi ilaalchi isaa namatti tolu ture. Hawaasa naannoo isaa biratti taphataa kubbaa milaa cimaafi farda gulufuun beekama. Jaal Bunguli (Abdiisaa) bara 2014 yeroo ummanni Oromoo daangaa lafa Oromiyaa falmatu mirga saba isaatiif nama of kennee falmaa turee dha. Sababa kanaanis hiriira seeraan alaa gaggeesite; jeequmsaaf ummata kakaafte jedhamee yeroo dheeraaf hordofamaa ture. Innis hordoffiin itti hammaannaan bakka jireenyaa jijjirachuun  jiraataa ture.

Yeroo keessa  haalli tasgabbaa’eera jedhee Ayyaana Irreechaa kan magaalaa Bishooftuutti kabajamuu kabajee gara maatiisaatti galuuf osoo deemaa jiru, osoo maatii isaa bira hingahiin magaalaa Shanan ganda 01 tti gafaa guyyaa  05/10/2014  to’annaa poolisii jala oole. Poolisiin toánnaa jala isa oolches  guyyaa lamaaf achuma magaalaa Shanan waajjira poolisii tursuun guyyaaa torba booda gara waajjira qajeelcha poolisii G/Sh/Lixaa Ambootti dabarse. Achittis qorannaa guddaa erga irratti raawwatanii booda gara mana sirreessaa Ambootti dabarsuun hiriyyoota isaa otuu mirga saba isaaniif falmanii diina harka buánitti makame.

Jaal Abdiisaan yeroo qorannoo poolisii jala turetti hedduu reebamaa ture. Qaamni isaa hedduu miidhamee ture. Yeroo heddduu kan mana hidhaa keessatti dubbataa tures,  waaée miidhamuu isa aotuu hin taane akkamiin akka sabni Oromoo bilisummaa isaa deebifatee goonfatu akn ibsu ture. Yeroo mara kan inni dubbatu, “diinni kan hidhu qaama keenya malee yaada keenya miti; yeroo amra waa’ee bilisummaa keenyaa yaaduu dhiisuu hin qabnu,” jedhaa ture. Waa’ee reebichaa fi hiraarsaa  yeroo dubbatus, “namni bilisummaa barbaadu reebicha himatuu hin qabu; gatiin bilisummaa olaanaa dha,” jechaa akka ture hiriyyoonni isaa ragaa bahu.

Reebichi Jaal Abdiisaa irra gahe garuu oolee bulee isa miidhuu hin dhiifne. Yeroo hedduu gara mana yaalaa akak geessan iyyatus, manni yaalaa deebii kennuufii dide. Erga inni miidhamee du’a jala gahee booda garuu,  gaafa guyyaa 14/03/2015 gara hospitaala Ambootti geeffame. Yeroo geeffame sanatti hedduu hubamee waan tureef akka irraa hin hafne ni beekama ture. Namoota isa gaafachaa turanittis akka dhibee gidiraa irraa itti dhufe irraa hin fayyine itti himaa ture. Keessayyuu, kaayyoo haqaaf falmuun itti fufuu akka qabu dubbataa ture. “Mootummaa gabroofataan nama ofitti amanu hin jaalatu;  motummaanni Habashaas sabni keenya akka doofaa taée hafu barbaadu. Kan dide immoo kaan biyyaa ari’uun akka baqataa taú godhan; kaan immoo qabanii mana hidhaatti gidirsuun achuman ajjeessan. Kun har’a miti, kan eegale. Kaleessas nurra ture; har’a illee kunoo aadaa ta’ee nu nyaachaa jira.  Sabni keenya qabsoo isaa itti fufuu malee fala biraa hin qabu,” jechaa ture.

Abdiisaan dhibee gidiraa irraa itti dhufe irraa otuu hin dandamatiin akkuma kaateenaan hidhametti  gaafa guyyaa 17/03/2015 osoo beellama mana murtiitti deddeebi’u hin xumuratiin, murtee dabaa gaaffii  bilisummaa isaatiif isatti kannameef ture otuu hin  argatiin lubbuun isaa ganama keessaa sa’a 6:00 irratti bakka haati manaan isaa hin jirretti maatii isaa harkatti umurii 29 tti biyya lafaa irraa boqote.

Gootichi Oromoo, Jaal Abdiisaan (Bunguliin) yeroo lubbuun keessaa bahuuf jirtutti akkas jedhee barattota Oromoofi ummata Oromoo maraaf dhaamsaa dabarse.

“Yaa ummata Oromoo! Yaa hiriyoottan koo fi yaa firoottan qabsoo bilisumma Oromoo!  Duuti koo, du’a goota Oromoo kan obboo H/Gammadaa, kaadhimamaa Engineer Gaaddisaa Hirphasaa fi kan gootota Oromoo biroo waliin wal fakkaata. Ani kanin hidhameef, kanin ajjeeffameefis waanan,  ‘lafti Oromiyaa hintaatu kan alagaa!’ jedheef. Akkasumas,  waanin Oromumma kootti booneef duá kanaaf na kaadhiman malee yakka hojjadhee miti.”

Abbaan isaa obboo Hayilee Dagabaasaa haala du’a ilma isaanii haala nama gaddisisuun ergaa dabarfatan;

“Yaa ilmaan Oromoo ilmikoo hatee ykn nama reebee, ajjeessee miti kan biyya isaa irratti hidhame; lafti ilmaan Oromoo maaf ciccirama jedheeti kan falme, maal godhu garuu ilma koo miti kan karaa baase;  duuti ilmaan Oromoo walfakkaataa dha. Warri kaan reeffa ilmaan isaanii hin argiin jiran. An garuu reenfaa ilma kootii, kaatenaan hidhamee jiru argadheen jira.” jedhan.

Barruu yaadannoo isaa irraa dhaamsi argames ejjannoo dhugaa inni qabu kan ibsuu dha.

“Duuti ilmaan Oromoo amma du’a sareellee dhageettii dhabaa jira. Ani qabeenyaa keenyaafin hidhame; reebame; yoon asitti dué illee kaayyoo saba kootiifan wareegame. Namuu irra deddeebi’ee hidhii xuuxuun waa akka hin finne beekuu qabna. Kan nu baasu kaayyoo goototi keenya irratti wareegaman jabeessinee galmaan ga’uu qofaa dha; imaanaa kun kan tokkoon tokkoon  Oromooti.”

Har’a Jaal Abdiisaan nu waliin hin jiru. Kaayyoon inni wareegameef immoo amma illee galii isaa hin geenye. Akak galii isaa gahuuf kan hojjatuu qabu dhaloota haaraa imaanaan eeggatuu dha. Yaadannoon Jaal Abdiisaas kanuma mirkaneessa.

“Karaan irra jirru karaa sirrii ti; karaan kun kan jaallen Oromoo itti wareegamaa jiran, karaa qajeelaa fi haqaa ti. Kana waan ta’eef, waan nu itti roorrifamnee itti ajjeeffamnu kana murannoon galmaan gahuun dhaloota keenay irraa eegama. Namuu waadaa kana tiksuu qaba; dhalooti haaraan hojii manee kana hojjatan malee Bilisummaan tola hin dhufu.  Ani gama kootiin, saba guddaa gabrummaa jala jiru kanaaf osoon lubbuu lama qabaadhee kenneefii waanan itti gaabbuiu miti; waanti guddaan dagatamuu hin qabne garuu Oromoo inni hafe gumaa keenya  baasuuf irbuu isaa haaromsuu qaba!” 

Jaal Abdiisaan akka hawwetti fayyee dirree falmaa seenuu hin dandeenye. Garuu, irbuu isaa cabsee ergamtuu diinaa hin taane. Bakka gahe maratti otuu saba isaaf dubbatuu, otuu haqaaa fi dhugaaf falmuu dhibee roorrootiin addunyaa kana irraa darbe; seenaan isaa seenaa qabsaa’ota Oromoo keessatti hallu kabajaan barreeffamee dhalootaa dhalootatti dubbifamuun immoo mirkana. Jaal Abdiisaan, abbaa ilma tokkoo yoo ta’u,  bakka haati manaa isaa hinjirretti qobaa isaa ilma isaa guddisuuf nama dhama’aa tureedha.

Galmi Aaadaa Oromiyaa Finfinneetti ijaarame eebbifame

(Updated: Oromedia, 26 Biteetossa 2015) Galmi Aaadaa Oromiyaa Finfinneetti ijaarame har’a eebbifame.

OromoCulturalCenter20152Galmi Aadaa Oromiyaa Magaalaa Finfinneetti baasii Birrii miliyoona 200 caaluun jaarame kun olola sirna OPDOf oolaa jira jedhamee qeeqameera.

Galmi Aadaa Oromiyaa kun lafa kaaree meetira kuma 40 irratti ijaarame.

Akka odeessa nu gaheetti,  Galmi Aadaa kun hambaawwan seenaafi aadaa Ummata Oromoo walitti qabuufi iddoo qorannoo ta’uun shoora kan gumaachuudha jedhameera.

Galmi kun kutaawwan adda addaa kan qabu yammuu ta’u mana kitaabaa sadarkaansaa eegameefi aadaafi seenaa Saba Oromoo qorachuuf gargaaru qaba.

Akka gabaasaan keenya odeessa dabalataa nuuf ergetti, sirni eebba Wiirtuu Aadaa Oromoo kun haala miidhaagaa fi bareedaatiin kabajame.

Sirna eebbaa wiirtuu kana irratti qaamoleen hawaasaa gara garaa godinaalee Oromiyaafi magaalaa Finfinneetii walitti baba’an argamaniiru.

Sirna eebbaa kana irratti agarsiifni adda addaa  Oromiyaa bal’oo fi guddoo ibsan godinaalee Baalee, Kamisee, Jimmaa, Boranaa,Iluu Abbaa Booraa, Karrayyuu, Wallaggaa, Arsii, Gujii, Harargee fi Shawaa keessaa akka dhiyaatan hubatameera.

Galmi kun hawwata Tuursiitootaa ta’uurra darbee faayidaawwaan gara garaa akka kennu abdatama.

 

 

This slideshow requires JavaScript.


 


 

 

Eebbi Wiirtuu Aadaa Oromiyaa fi Siidaan wareegamtoota Calanqoo Dhiyaate

(Oromedia, Finfinnee, 18 Bitootessa 2014) Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa Wiirtuu Aadaa Oromiyaa fi Siidaa wareegamtoota calanqootti ijaarsise dhiyeenyatti eebbisiisa.

Wiirtuu Aadaa OromiyaaGabaasaan keenya Finfinnee irraa akka ibsetti, Biiroon kun kana kan beeksise ayyaana waggaa 25ffaa hundeeffama OPDO sababeeffachuun.

Hogganaan biirichaa kan dhiyeenya muudaman, Obbo Geetuu Wayyeessoo akka ibsanitti, ‘Wiirtuun Aadaa Oromiyaa’ Finfinnee naannoo Addabaabaayii Masqalaatti lafa karee meetirii  kuma afurtama (40,000) irratti baasii Birrii Miliyoona 311’n ijaaramaa jira.

Akka ibsa kanaatti wiirtichi baatii kana gara dhumaa keessa eebbifama.

Siidaa-Yaadannoo-Calanqoo-Calii-2014_6Haaluma wal-fakkaatuun baasii Birrii Miliyoona 34’iin Calanqootti kan ijaarame Siidaan wareegamtootaa torban dhuftu akka eebbifamu biiruchi beeksiseera.

Siidaan wareegamtootaa kun cunqursaa Saba Oromoorra qaqqabe yaadachuuf  kan ijaarame.

Akka hogganichi ibsanitti, kana malees kaayyoon siidichaa badii seenaa darbe yaadachiisuun akka hindabalame barsiisuu fi  dhaloota guddina  seenaa fi duudhaa Oromoo irratti  itti-fufsiisuudha.

Siidaa kana giddu-gala qoo’annoo fi qorannoo gochuun dargaggoon labata ammaa seenaa darbe irraa akka baratan kan dandeessisu ta’uunis ibsameera.

Irreechaan Arfaasaa Dhorkame

(Oromedia, 17 Bitootessa 2015) Ayyaanni Irreechaa Tulluu Zuqaalaa irratti akka hin kabajamne dhorkame.

Gabaasaan keenya Bishooftuu irraa akka ibsetti, ayyaana Irreecha Arfaasaa kabajuuf hojiin gaggeeffamaa ture ajaja mootummaatiin akka dhaabbatu taée jira.

Irreechaa Arfaasaa (FILE)

Odeessi kun dabalee akka ibsetti, duraan Ayyaana kana kabajuuf Waajjirri Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa sagantaa baafatee ture.

Garuu, dhiibbaa fi duula garee aadaa Oromoo hin jaalanne irraa dhiyaateen dhimmi kun akka dhaabbatuu fi ugguramu godhamee jira.

Ayyaanni Irreechaa sabni Oromoo ittiin beekamu Tulluu Zuqaalaa irratti kabajuuf abbootiin Gadaafi biiroon aadaafi tuuriizmii Oromiyaa hojjachaa turuun isaanii kan beekamuu dha.

Garuu, ajaja mootummaa Itoophiyaa irraa kennameen Abbootiin Gadaa fi biiroon aadaafi tuuriizmii Oromiyaa dhimmi ayyaanichaa haalanii ibsa akka kennan godhameera.

Dhiyeenya kanas gaggeessaan dhimmoota koomunikeeshinii biiroo aadaafi tuuriizmii Oromiyaa obbo Zawuduu Maammoofi abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo ajaja mootummaa irraa kenname kana bifa biraatiin ibsaniiru.

Ibsa isaanii keessattis, oduun ayyaanni Irreechaa Tulluu Zuqaalaatti kabajamuuf jedhamee afarfamaa ture bu’ura kan hin qabneefi jette jettee dharaa akka ta’e himan.

Obo Zawuduun qaanii tokko malee ajaja mootummaa fudhatanii, sagantaa biirichi qabatee ture, “oduu jettee jetete dha,” jechuun isaa hedduu saalpfachiisaa taúu madden keenya dabalnii ibsniiru.

Abbaa Gadaa Bayyana Sanbatoos haaluma wlfakkaatuun “dhimmi kun sadarkaa waldaa abbootii Gadaatiin kan hin beekamne dha,”jechuun ajaja mootummaa itti hime dabarsanii jiru.

Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa ayyaana waggaa keessatti siá tokko yeroo bonni dhumee ganni dhufu, Tulluu irratti kabajamu ta’un beekamaadha.

%d bloggers like this: