Search

Yaa’iin Idilee ADWUI 10ffaa Maqaleetti Jalqabe

(Oromedia, 28 Hagayya 2015) Yaa’iin idilee ADWUI 10ffaa magaalaa Maqaleetti guyyoota arfam dhufaniif gaggeeffamu har’a ganama irraa eegalee jira.

Yaa’iin idilee ADWUI MaqaleeOduun Maqalee irra nu gahe akka ibsutti,Yaa’ii kanarratti tokkoon tokkoo dhaabbilee miseensa ADWUI hirmaattonni 250 fudhatanii Maqalee galan.
Akka kanaan Dhaabbata Dimookraasummaa Uummata Oromoo, Adda Bilisa Baasaa Ummata Tigraay, Sochii Dimookraasummaa Saba Amaaraa, sochii Dimookraasummaa Ummattoota Kibba Itiyoophiyaa- irraa hirmaattonni kumi tokko hirmaataa jiru.

Yaa’ichi  hoggansa olaanaa dhaabbatichaa fi koomishinii odiitiis nifilata.

Yaa’iin dhaadannoo ‘Imaanaa Uummataa Guddinaa fi Tiraansfoormeeshinii Olaanaaf’ jedhuun geggeeffamu kun gaaffilee misoomaa, bulchiinsa gaarii fi k.k.f uummatichi kaasu gama furuutiin iddoo guddaa niqabaata jedhamee eegama.

 

Yaa’iin Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay Abbaay Walduu dura- taa’aa godhee filate

(Oromedia, 27 Hagayya 2015) Yaa’iin 12ffaa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay Obbo Abbaay Walduu dura- taa’aa addichaa godhee filate.

Oduun galgala kana Maqalee irraa nu gahe akak addeessetti, yaa’iin Yaa’iin 12ffaa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay Sanbat-duraa darbee jalqabee Magaalaa Maqaleetti geggeeffamaa kan ture guyyaa qabameefii ol adeemsifame.

Yaa’iin 12ffaa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay Obbo Abbaay Walduu dura- taa’aa dhaabbatichaa godhee filate

Yaa’iin idilee Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay 12ffaa kun guyyaa har’aa Obbo Abbaay Walduu dura-taa’aa addichaa gochuun filateera.
Akkasumas, Doktar Dabratsihoon Gabramikaa’eliin ammoo Itti-aanaa addichaa gochuun filateera.
Kana malees, yaa’ichi miseensota hoji-raawwachiiftuu dhaabbatichaa fi ADWUI filatee jira.
Haaluma kanaan:

1. Obbo Abbaay Walduu
2. Doktar Dabratsihoon Gabramikaa’el
3. Doktar Teedroos Adhaanom
4. Aadde Azeeb Masfin
5. Aadde Alam Gabrawaahid
6. Obbo Geetaachoo Asaffaa
7. Doktar Addisaalam Baallemaa
8. Aadde Fatlawarq Gabra’igizihaabiheer Miseensota Koree Hoji-raawwachiiftuu Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraayii fi   ADWUI akka ta’aniif filachuu isaa oduun nu gahe kun hubachiiseera.

Addi Bilisa Baasaa Ummata Tigraay Abbaay Tshaayee dabalatee namoota 7 gaggeesse

(Oromedia, 27 Hagayya 2015) Addi Bilisa Baasaa Ummta Tigraay obbo Abbay Tsaayee dabakate namoota 7 miseesumma koree jiddu galeessaa keessaa kabajaan gaggeesseera.

Akkaatuma kanaan:-

1.obbo Abbaay Tshaayee

2.obbo Teewoodiroos Hagoos

3.Obbo Abbaadii Zammuu

4.obbo Tsagaayee Barihee

5.Adde Roomaan Gabrasilaasee

6.obbo Tawalda Barheefii

7 obbo Taklawayin Asaffaa miseensummaa koree jiddu galeessa keessaa kabajaan gaggeeffamaniiru.

Addichi murtee kana kan dabarse oolmaasaa guyyaa shanaffaatiin akka ta’e beekameera.

Addichi yeroo eegalutti, miseensota koree gidduu duraan gaggeeffaman 17 deebisuun akka filanii fi filaman aangomsee jira.

Yaa’ichi  filannoo miseensoota koree jiddu galeessaa adeemsisuun xumurama jedhamee eegamaa jira.

Sochiin Demookraasummaa Saba Amaaraas obbo Addisuu Laggasafi obbo Yooseef Rattaa miseensummaa koree jiddu galeessaa keessaa kabajaan gaggeessuun isaa kan yaadatamu.

Tsaggaayee Daandanaa Dhibamee Gargaarsa Waláansaa Barbaada

(Oromedia, 26 Hagayya 2015) Weellisaan Oromoo beekamaa, Tsaggaayee Daandanaa, dhibamee gargaarsa lammii barbaadaa jira.

Sayyoo DOdeessi nu gahe akka ibsutti, Tsaggaayeen erga dhibamee ciisee bubbuleera.

“Dhibee isaas jabaa waan taéef, waláansa olaanaa isa barbaachisa,” jedha odeessi nu gahe.

Tsaggaayee Daandanaa qabsoon bilisummaa Oromoo akka jabaatuufi akka beekamuuf karaa hedduun wallee isaatiin gumaacha guddaa gochaa jiraachuun isaa kan yaadatamu.

Tsaggaayee (Sayyoo)  Daandanaa sodaa tokko malee rakkoo fi fedhii ummata Oromoo beeksisuu fi tarkaanfachiisuu keessatti qooda olaanaa bahe.

“Oromoon horii bobbaasee, qajeelche gara horaatti,” kan jedhus yaadannoo jiruu fi jireenya Oromoo waliin walitti hidhateedha.

Sirboota isaa barayyuu yaadataman keessaa “Bideenni Oromoo furdaan osoo jiruu, maal barbaada deemte ganda waddi Gabru?” kan eeramuudha.

“GADAA OROMOO SHAN MALEE, DHAABNI OROMOO SHAN MITi,” kan jedhus seenaa fi aadaa Oromoo kan dhaadhessuu dha.

Artisti Tsagaayee (Sayyoo) Daandanaa, artistoota Oromoo haaraa fi guddattootaafis fakkeenya gaarii ta’eera.

“Hedduun isaanii faana isaa hordofuun hojii boonsaa hojjachaa jiran,” kan jedhe dhaamsi karaa facebook darbe tokko, Tsaggaayeen nama dhaloota ofiin boonanii fi sabaaf of kennan qaruu keessatti hojii guddaa kan hojjate taúu mirkaneessa.

Akka odeessa nu gahetti,Tsaggaayee Daandanaa dhibee kaansarii lafeetiin qabamee hospitalaa ciiseera.

Source: https://www.facebook.com/biftuu.tulamaa
Source: (https://www.facebook.com/biftuu.tulamaa)

“Kaleessa waltajiin isa hingahu ture,” kan jedhu dhaamsi nu gahe, weellisichi kaleessa akka quruphee as achi irra quruphessaa ture  hará immoo rakkina keessatti argamu isaa ibsa.

“Har’a garuu marmaratee ciïsuuf dirqameera. Siree hospitaalaa keessa ciisee sagalee dadhabeen, ‘yaa lammii koo, maaloo NADHAQABAA!’ jedhaa jira,” jedha dhaamsi nu gahe.

Itti dabaluunis, kanneen kaleessa Tsaggaayee yaadatan, “Sagaleen kaleessaa GULLALLEE fi walga’ii MACCAA TULAMAA ittiin ho’isaa ture sun har’a garuu qabbanaaée, birmannaa lammii eeggachaa jira,”jechuun dhaamsa lammummaa dabarsanii jiru.

Bara Oromummaan ( Oromoo ta’uun) akka cubbutti ilaalamaa ture fi Oromoon ofitti akka qaana’u dhiibbaan itti godhamaa ture sana SAYYOON Oromummaa isaatti boonudhaan midiyaa biyyatti irratti bahee weellisaa ture.

Kana malees, Tsaggaayeen sirba isaa keessatti seenaa Oromoo barsiisuu fi yaadachiisuun akka dhalooti hidhannoo jabaa argatan taasisee jira.

Namuu sirboota isaa akka “SUTUMEE YA SUUTUMEE, Been wajjin gallee Arsii, Wallaggaatti mana ijaarra,” jedhu kan yaadatuudha.

Akka namni tokko sarara walqunnamtii hawaasa irratti ibsetti, sagaleen Sayyoo dhibba dammaqsaa ture, ammaan kana “CUFAMEE JIRA!!”

Haataúutii, dirmannaan lammii sagalee kana deebisee banuu fi waltajjiitti deebisuu akka danda’u shakkiin hin jiru.

Hagasitti immoo namuu, sirboota Tsaggaayee, ..MEE KOOTTU SIN EEGAA MAGAALAA BIYYA KOOTI, BIYYI KOO OROMOMIYAADHAA MACAA FI TULAMAATI, BEENU WAJJIN YAANAA MOTOBILII KORREETI,” jedhuun ofjabeessuu akka dandaú abdiin jira.

Namooti Tsaggaayyee Daandanaa gargaaruu barbaaddanis teessoo armaan gadiitiin qunnamuu danda’u.

Toora Bilbilaa: +251911 652 014

Bank account: 261042 Adama Branch, Oromia International Bank,

Sayyoon osoo lubbuun jiruu haa gargaaru!!

Muktaar Kadir dura taa’aa Dh.D.U.O ta’uun filatame

(Oromedia, 26 Hagayya 2015) Yaa’iin OPDO-DhDUO Adaamaatti gaggeeffamaa ture, dura taa’aafi dura teessuu ittaantuu dhaabbatichaa filachuun har’a xumurame.

Obbo Muktaar Kadir dura ta
Ob Muktaar Kadir

Gabaasaan keenya Adaamaa irraa akka beeksisetti, yaa’ichi obbo Muktaar Kadir dura taa’aa dhaabbatichaa gochuun yeroo lammataaf filatee jira;  Addee Asteer Maammoo immoo dura teessuu ittaantuu dhaabatichaa gochuun filateera.

Yaa’ichi miseesoota koree hojii raawwachiiftuu lakkoofsaan 81 ga’anis filateera.

Isaan keessaa immoo miseesnoota koree jiddu galeessaa 15  eeramanii ture. Isaanis:

1.Obbo Muktaar Kadir,

2.Addee Asteer Maammoo,

3.Obbo Dhaabaa Dabalee.

4.Obbo Warqinah Gabayyoo,

5.Obbo Abdulaaziiz Mahaammad,

6.Obbo Dirribaa Kumaa

7.Obbo Umar Huseen,

8.Obbo Isheetuu Dasee,

9.Obbo Lammaaa Magarsaa,

10.Obbo Salamoon Kuchuu,

11.Obbo Abarraa Hayiluu

12.Obbo Bazzuu Waaqbeekaa

13.Obbo Tafarii Xiyaaruu

14.Addee Dammituu Hanbisaa

15.Obbo Bakar Shaalee dha.

Akk odeessa nu gaheetti, kanneen eeraman 15n keessaa 9 miseesnoota koree  hojii raawwachiftuu ADWUItiif  filataman:

1.Obbo Muktaar Kadir

2.Addee Asteer Maammoo

3.Obbo Dhaabaa Dabalee

4.Obbo Warqinah Gabayyoo

5.Obbo Abdulaaziiz Mahaammad

6.Obbo Bakar Shaalee

8.Obbo Dirribaa Kumaa

9.Obbo Umar Huseen- ta’uun beekameera.

Haaluma walfakkaatuun Sochiin Demookraasummaa Saba Amaaraa obbo Dammaqa Makonnin dura taa’aa akkasumas obbo Gadduu Andaargaachaw dura taa’aa ittaanaa Dhaabbatichaa taasisee filachuun yaa’iisaa 11ffaa har’a xumureera.

Yaa’ii kana irrattis Ob Addisuu Laggasaa fi Ob Yooseef Rattaa kabajaan luba bahaniiru.

Dhaabbatichi miseesoota kana kabajaan kan gaggeesse sababa umuriitiin jedhame. Akka ibsametti, jarri lachuu waggoota 40 darbaniif qabsoo hidhannoo irraa eegalee  haga yeroo luboomaniitti  tajaajilaa kennaa turan.

Akkaatuma kanaan Namoonni lameen gara miseesnsa kabajaatti akka jijjiiramaniif yaa’iin dhaabbatummaa 11ffaan dhaabbatichaa murteesseera..

Yaa’iin 11ffaan dhaabbatichaa murteewwan gara garaa dabarsuudhaan har’a xumurama jedhame eeegamaa jira.

Yaaíin Sochiin Demookraasummaa Ummatoota Kibbaas obbo Hayila Maariyaam Dassaalanyi dura taaáa, Ob Shifarraa Shiguxee immoo  dura taa’aa itti aanaa Dhaabbatichaa taasisee filachuun xumureera.

Sochiin Demookraasummaa Ummattoota Itiyoophiyaa kibbaa kun miseensoota koree jiddu galeessaa 65 filateera.

Miseensoota koree jiddu galeessaa dhaabatichaa ta’uun kanneen filataman keessaa  Obbo Hayilamaariyaam Dassaalany, Obbo Shifarraa Shugguxee, Obbo Dasee Daalkee, Obbo Makuriyaa Hayilee, Obbo Siraaj Fageessaa, Dr.Kassatabirhaan Admaasuu, Obbo Reedwaan Huseen, Obbo Amaanu’eel Abrahaamiifi obbo Taklawald Axinaafuu kan keessaatti argaman ta’úun beekameera.

Yaa’iin 12ffaan Adda Bilisa Baasaa Ummata Tigraayis har’a xumurama jedhamee eegama.

የህወሀት የጦር አዛዦች ከ13 ሚሊዮን ዶላር በላይ ተቀራመቱ::

– መሳይ መኮነን

“ሳሞራ ሰብስቦን ችግር ካለ ንገሩኝ አለ:: ሰራዊቱ የክፍያው ነገር ሲያንገበግበው ስለከረመ በየተራ እየተነሳ ጠየቀው:: ሳሞራ ጀት ሆነ:: ባለጌ አፍ እንዳለው ያረጋገጥኩት የዚያን ዕለት ነው:: “..ለሸርሙጣ ፈልጋችሁ ከሆነ ኢትዮጵያ ስትመለሱ ትደርሱበታላችሁ…..” እያለ ወረደብን:: ሰራዊቱ ቅስሙ ተሰበረ::

የዚያን ዕለት ሌሊት ከአምቦ የመጣ የሰራዊቱ አባል በታጠቀው መሳሪያ ራሱን አጠፋ:: ባርቆበት ነው የሚል ሪፖርት እንድናዘጋጅ በህወሀት የጦር አዛዦች መመሪያ ተሰጥቶን የውሸት ሪፖርት አዘጋጅተን ለUN ተላከ:: ይህ የሆነበትም ራሱን ካጠፋ UN ካሳ አይከፍልም::”

Ethiopian-army-joins-AMISOM-in-Somalia

ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሀፊ ቢሮ አፈትልኮ የወጣው  ጥብቅ መረጃ 11ዓመታትን ወደ ኋላ በትዝታ ይመልሰናል ::  መረጃው እንደሚያጋልጠው ለሰላም አስከባሪ 11 ሺህ የኢትዮጵያ ሰራዊት የሚከፈለው ደምወዝ ከ90 በመቶ በላይ የህወሀት ካዝና ውስጥ የሚገባ ነው:: በወር 13 ሚሊዮን ዶላር(500 ሚሊዮን ብር ገደማ) የወታደሩን ገንዘብ ህወሀቶች ይቀራመቱታል:: ይህን ጉዳይ የመንግስታቱ ድርጅት የሚያውቀው ይመስለኛል:: ለዚህም እኔ የተሳተፍኩበትን የሰላም አስከባሪ ዘመቻ አጋጣሚ በአስረጂነት ማሳየት እችላለሁ:: እኤአ በ2003-2004 በመንግስታቱ ድርጅት የበላይነት: በአፍሪካ ህብረት አስፈጻሚነት ከተላከው የኢትዮጵያ የሰላም አስከባሪ ሰራዊት ጋር ወደ ቡሩንዲ ሄጄ ነበር:: ወደ 18 የምንሆን አስተርጓሚዎች ከ8 ወር እስከ 1 ዓመት ቆይተናል:: ዝርዝሩን ሌላ ጊዜ በሰፊው እመለስበታለሁ:: ከገንዘብ ጋር በተያያዘ የተፈጸመውን የህወሀቶችን ለከት ያጣ ስግብግብነትን ላጫውታችሁ::

በዘመቻው በUN ደረጃ ወርሃዊ ደምወዝ ከ1000 ዶላር ያላነሰ: የመስክ ክፍያ በቀን 60 ዶላር: የበዓል ክፍያ በአንድ በዓል 1000 ዶላር: የላብ መተኪያ: …..በጣም ብዙ ዓይነት ክፍያዎች ነበሩት:: አብዛኛው የሰላም አስከባሪ ሰራዊት አባላት በተስፋ ነበር ወደ ቡሩንዲ የተጓዘው:: እዚያ እንደደረስን ነገሮች ሁሉ የተገላቢጦሽ ሆኑ:: ቃል የተገባው: በውል የታሰረው( የሚገርመው የውሉን 3 ኮፒዎች አንሰጥም ብለው እዚያው መከላከያ ግቢ ቀርቷል:: መንግስትን አምነን ነው የተጓዝነው) ክፍያ የለም:: በወር 40 ዶላር ለኪስ እየተሰጠን: ምግብና መጠጥ በአላሙዲን እየቀረበልን: እየበላንና እየጠጣን መኖር ብቻ ሆነ:: ከኢትዮጵያ ሌላ የደቡብ አፍሪካና ሞዛምቢክ የሰላም አስከባሪ ሃይሎችም ለተመሳሳይ ዘመቻ ቡሩንዲ ገብተዋል:: ለእነሱ የሚገባቸው ክፍያና ጥቅማጥቅም ሀገራቸው በባንክ አካውንታቸው የሚገባላቸው ይህንንም የሚያረጋግጥ ደረሰኝ በየወሩ እንደሚደርሳቸው በነበረን ቅርበት ተረዳን:: እኛ ግን ምንም የለም:: ስንጠይቅ ኢትዮጵያ ይጠራቀምላችኋል የሚል መልስ ከማስፈራሪያ ጋር ይሰጠናል:: በእኛና በሌሎቹ ለተመሳሳይ ዘመቻ በመጡ ሀገራት የሰላም አስከባሪው ዘመቻ አባላት መሃል ያለው የኑሮ ሁኔታ የሰማይና የምድርን ያህል የሚራራቅ ነበር:: በህወሀት ስግብግብነት የተነሳ በጣም በሚያሳፍር የኑሮ ገጽታ መቀለጂያ ሆንን:: በሰራዊቱ ውስጥ ቅሬታው ስር ሰደደ:: ተስፋው ጨለመ:: በወር 40 ዶላር እየወረወሩ እዚያ ይጠራቀምላችኋል በምትል ከቃል ያለፈ በደረሰኝ ያልተረጋገጠች ተስፋ ብቻ ይዘን በብስጭት ገፋን:: በመሃል ሲብስብን አስተርጓሚዎች ተነጋግረን ቡጁምቡራ በሚገኝ የUN ጽ/ቤት አቤቱታ ልናቀርብ ሄድን:: የተሰጠን ምላሽ ተስፋችንን ይበልጥ ገደለው:: “ስለ እናንተ የተፈራረምነው ከመንግስታችሁ ጋር በመሆኑ አይመለከተንም:: መንግስታችሁን ጠይቁ::” የሚል ወሽመጥ የሚቆርጥ ምላች ተሰጠን::

በመሃሉ መለስ ዜናዊና ሳሞራ የኑስ ሊጎበኙን ቡጁምቡራ መጡ:: ሳሞራ ሰብስቦን ችግር ካለ ንገሩኝ አለ:: ሰራዊቱ የክፍያው ነገር ሲያንገበግበው ስለከረመ ሳሞራን ሲያገኝው በየተራ እየተነሳ ጠየቀው:: ሳሞራ ጀት ሆነ:: ባለጌ አፍ እንዳለው ያረጋገጥኩት የዚያን ዕለት ነው:: የኢትዮጵያን የችግር መዓት ሲዘረዝር: መዓት ሲያወራ ቆየና ” ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አይኖርም:: የሌሎችን እያያችሁ እንደነሱ እንሁን ማለት አደጋ አለው:: እዚህ ገንዘብ ምንም አያደርግላችሁም:: በብር ኢትዮጵያ እየተጠራቀመላችሁ ነው:: ለሸርሙጣ ፈልጋችሁ ከሆነ ኢትዮጵያ ስትመለሱ ትደርሱበታላችሁ…..” እያለ ወረደብን:: ሰራዊቱ ቅስሙ ተሰበረ:: ብዙ የምንሰራው ስራ አለ:: ትምህርት ቤት እንገነባለን:: ….እያለ ተንዘባዘበ:: የዚያን ዕለት ሌሊት ከአምቦ የመጣ የሰራዊቱ አባል በታጠቀው መሳሪያ ራሱን አጠፋ:: ባርቆበት ነው የሚል ሪፖርት እንድናዘጋጅ በህወሀት የጦር አዛዦች መመሪያ ተሰጥቶን የውሸት ሪፖርት አዘጋጅተን ለUN ተላከ:: ይህ የሆነበትም ራሱን ካጠፋ UN ካሳ አይከፍልም:: እርግጠኛ ነኝ በዚህ የተገኘውን በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠር ዶላር ህወሀቶች ኪስ ገብቷል:: 

ወደ ኢትዮጵያ ስንመለስ እየተጠራቀመላችሁ ነው እየተባለ ስንሸነገል የከረምንበትን ገንዘብ ሊሰጡን ተዘጋጁ:: ለአንድ የሰላም አስከባሪ ሰራዊቱ አባል በትንሹ ከ250ሺህ ብር በላይ ወይም በወቅቱ ምንዛሪ 10ሺህ ዶላር መከፈል ነበረበት:: በጣም የሚያሳፍር የሚያስደነግጥ ነገር ነበር የጠበቀን:: እንደ ቆይታ ጊዜ ከ15ሺህ እስከ 25ሺህ የኢትዮጵያ ብር ሰጥተው አሰናበቱን:: ከእያንዳንዳችን ከ200ሺህ ብር በላይ ህወሀቶች ተቀራመቱት:: 

Qabxiin seensa dhaabbilee barumsa Ol’aanaa Beekame

(Oromedia, 24 Hagayya 2015) Qabxiin seensa dhaabbilee barumsa Ol’aanaa Itoophiyaa kan bara 2015 beekame.

Akka sabqunnamtiin biyya keessaa Daayireektarri muummee ejensii qorumsawwanii fi medaalli barumsa Biyyaalessaa, obbo Ar’aayaa Gabraigazaabeer, wabeeffatanii gabaasanitti qabxii seensa dhaabbilee barumsa ol’aanaaif godhamee jira.

Akkaatuma kanaan gara Yuuniivarstiiwwan mootummaatti guyyaafi galgalaan saayinsii uumamaatiin dhiiraaf qabxiin seensaa 343fi kanaa ol, dubartootaaf qabxiin seensaa 320fi kanaa ol akka ta’uuf murteeffameera.

Kanneen dhuunfaan qorumsa fudhataniif ammoo dhiiraaf 353fi kanaa ol dubartootaaf ammoo 331fi kanaa ol akka ta’uuf murteeffameera.

Naannoolee guddachaa jiraaniifi naannawa horsiisee bulaaf dhiiraaf qabxiin seensaa 332fi kanaa ol Dubartiif 317fi kanaa ol akka ta’uuf murtaa’eera.

Saayinsii uumamaatiin lammiiwwan dhaga’uu hin dandeenyeef qabxiin seensaa 297fi kanaa ol ta’eera.

Saayinsii hawaasummaatiin idileeniifi sagantaa galgalaatiin yuuniivarstiiwwan Mootummaa galuuf qabxiin seensaa dhiiraaf 322fi kanaa ol,akkaumas Dubartootaaf 302fi kanaa ol ta’uun himameera.

Lammiiwwan dhuunfaan qoramaniif ammoo dhiiraaf 330fi kanaa ol,Dubartootaaf 310fi kanaa ol ta’eera.

Naannoolee guddachaa jiraniifi horsiisee bulaatti dhiiraaf 310fi kanaa ol yammuu ta’u Dubartootaafa ammoo 295fi kanaa ol akka ta’uuf murteeffameera.

Saayinsii hawaasummaatiin namoota dhaga’uu hin dandeenyeef 275fi kanaa ol yammuu ta’u Namoota arguu hin dandeenyeef ammoo 230fi kanaa ol ta’eera.

Obbo Ar’aayaana akka mirkaneessanitti fagoon barachuufi dhaabbilee barumsa ol’aanaa dhuunfaa galuuf qabxiin seensaa 275fi kanaa ol ta’uu qaba.

Waldaan Hawaasa Oromoo Awuroppaa Irreeffattoota Waame.

(Oromedia, 24 Hagayya 2015) Waldaan Hawaasa Oromoo Awurooppaa Ayyaana Irreechaa bara 2015 qopheessaa jiru irratti Irreeffattooti akka argaman waamicha godhe.

Waldichi waamicha beeksisaanuuf erge keessatti akka addeessetti, Ayaana Irreechaa ardii Awuroopaa keessatti quphheessuun  gaafa Fulbaana (September) 19, 2015 kabajuuf jira.

Ayyaana kana irrattis Oromoot marti qooda akak fudhatan kan afeere waldichi, Ayyaanni Irreecha kan bara 2015 biyya Jarman kutaa Magaalaa Frankfurt am Main “Bockenheim” (im Stadtteil Bockenheim) jedhamu keessatti kabajamuuf akka jiru huabchiiseera.

Koree Qindeessituu Ayyaanichaa dabalee akka dhaametti, Irreechaa daran guddisuuf lammiin ummata Oromoo ardii Awuroopaa keessa jirataan marti heddumminaan qooda fudhachuu qaban.Irreecha_OromoEuro2015_1Irreecha_OromoEuro2015_2Irreecha_OromoEuro2015_3Irreecha_OromoEuro2015_4

 

 

Sanatariin Ameerikaa Oromoof dubbatan; Ambaasaaddiriin Itoophiyaa dhiigaan Oromoo immoo warra Oromoo miidhuuf dhaabbatan.

(Oromedia, 22 Hagayya 2015) Senatariin Ameerikaa, Al Franken, gara Itoophiyaa deemuuf jiran; imala isaanii keessatti dhimma dhiitinsa mirga namoomaa Oromoo fi Somaalee irratti aangota Itoophiyaa waliin dubbachuuf karoora qaban.

Gabaasa isaa guutuuf: Oromo TV

Hidhamtooti Siyaasaa Oromoo Shan Gadhiifaman!

(Oromedia, 18 Hagayya 2015) Sabboontoti Oromoo waggaa jahaa oliif manneen hidhaa Itoophiyaa keessatti dararamaa turan hidhaa irraa gad-dhiifaman.

Roobaa Gaddafaa
Roobaa Gaddafaa

Oduun  nu gahe kun akka ibsutti, ‪Roobaa ‪Gaddafaa, ‪Hayluu Dalasaa, ‪Dajanee ‪ Dhaabaa, ‪ ‎Bayisaa Huseen fi Waabee ‪‎Hajii manneen hidhaa Baatuu fi Qilinxoo irraa murtii ganna 10 (waaggoota kudhan) xumurachuudhaan  hagayya  walakkeessa keessa ba’anii jiru.

Maddeen Oduu keeenyaa akka nuuf dhaamanitti ilmaan Oromoo kunneen silaa hiikamuun akn irra ture Waxabajjii 29 bara 2015 ture.

Haataúutii dhiibbaa fi loogii sanyummaa Itoophiyaan Oromoo irraan karaa hunda geessisaa jirtuun yeroo hidhaa itti darbe fixatanis haga Hagayyaa walakkeessatti hidamuuf dirqamaniiru.

Akka oduun nu gahe ibsutti hidhamtoota siyaasa ahiikaman sadan Waabee Hajii, Dajanee Dhaabaa fi roobaa Gaddafaa ti.

Odeessi karaa facebook nu gahe akka ibsutti Dajanee Dhaabaa baatii tokkoof walakkaaf seeraan ala kan hidhame waan maqaan akaakayyuu isaa dogoggora mana hidhaatiin jijjiirameef.

Dajanee Dhaabaa
Dajanee Dhaabaa

“Dajanee Dhaaba, one of the 10 prisoners, 9 whom released on June 29, 2015 released yesterday and went home. The reason he remained behind was mentioned to be that the last name Kabbaba, of Dajanee Dhaaba Kabbabaa his real name and the name which he gave during his first interview at Ma’eklawi was taken as Kabbadaa a name with which he get jailed for seven years. When asked for release with his fellow prisoners he was told by the prison administrator of Ziway that his name was not right and finally corrected to his name after lots of back and forths between Ziway and Ma’ekalawi prisons.

This one of the injustices in Ethiopian prison as the Dajane might served for someone else. Finally he joined his family in Finfinnee. Welcome home brother!”

Hayiluu Dalasaa
Hayiluu Dalasaa

Hidhamtoota siyaasaa Oromoo kunneen keessaa Hayluu Dalasaa yeroo hidhame san yunivarsitii Haramayaatti barataa waggaa 4ffaa ture.

“Hayiluu Dalasaa who  was sentenced to 10 years due to his political view and his strong beliefs in freedom and equality.”

Hayiluun mana barnootaatti deebi’uu akka hin barbaadne fi maatii yeroo dheeraa isa wajjin rakkataa turan hojii humnaas ta’u hojjatee gargaaru akka qabu dubbata.

Waabee Hajii
Waabee Hajii

Maddi Oduu OMN Hagayya 17,2015 akak gabaasetti  hidhamtoota kanneen keessaa Obbo Waabee Haajiis waggoota jahaafi ji’a kudhan manneen hidhaa gara garaa Itoophiyaa keessatti erga hidhamanii booda, mana hidhaatii gadhiifame.

Obbo Waabee Haajii waggoota jahaa oliif, manneen hidhaa Maa’ikalaawii, Qilinxoo, Zuwaayii fi biroo keessatti kan hidhamanii turan yoo ta’uu, murtii hidhaa isaanii fiaxatanii tibba kana mana hidhaatii bahuu isaanii nutti himanii jiru.

Obbo Waabeen akka jedhanitti, murtiin hidhaa waggoota kudhanii kan isaanitti murtaaye ta’uu nutti himuun, hidhaa waggoota jaha fi ji’a kudhanii booda mana hidhaatii bahuu isaanii dubbatan.

Masfin Abebe
Masfin Abebe

Galmee isaanii keessaa Eng. Tasfahun Camadaa mana hidhaa tti yoo wareegamu, amma namni achi keessatti hafe Injinar ‎Masfin ‪‎Abbabaa  kan murtiin umurii guutuu itti darbee dha.

Wayta manneen hidhaa adda addaa turanitti, haalli qabiinsa manneen hidhaa hamaa akak ture odeessi nu gahe hubachiisee jira.

Manneen hidhaa gara garaa Itiyoophiyaa keessa yeroo dheeraaf hidhamanii kan turan hidhamtooti siyaasaa Oromoo amma gad-lakkiifaman kunneen, wayta ammaa dadhabbiin hamaan kan isaanitti dhagahamaa jiru ta’uus hin dhoksine.

Obbo Waabee Haajii bara 2008 keessa, ilaalcha siyaasaa biroo qabda jechuun, qabamanii kan hidhaman yoo ta’u, amma ammoo mana hidhaatii habuu isaaniitti gammaduun, wayta manneen hidhaa biyyattii keessa turanitti haalli mana hidhaa kan isaan gaddisiise ta’uullee dubbatan.

Hiriyoonni isaaniitii fi namoonni hedduun ammayyuu mana hidhaa keessatti hafuu isaanii kan nutti himan obbo Waabeen, kanneen mana hidhaa keessatti hafanis caarraan mana hidhaa bahiinsaa akka isaan dhaqqabullee hawwii qaban ibsaniif jiru.

Obbo Waabee Haajii bara 1993 universiitii Finfinnetti barataa seeraa ta’anii barachuu duratti, humna qilleensa biyyattii keessatti tajaajila adda addaa kennaa akka turan ni yaadatama.

Sababa Oromoo ta’u isaanii qofaan waggoota dherraa dararamaniiru. yeroo ammaa uummanii keenya isaan cinaa dhaabbachu qaba gargaaramu qabu.

Hidhamtoonni kun hidhaa gara ji’a lama ta’u murtii malee hidhamaa turan. Akka odeessi nu gahe ibsitti, warri  hidmatoota Oromoo amma hiikaman kunneen waliin hidhamanii turan ji’a lama dura gadi dhiifaman.

Ji’a Waxabajjii darbe keessa, Obbo Isheetuu Kitil, abbaa qabeenya hoteela Hawwii fi, obbo Kabbadaa Booranaa manaagera hoteela Hilton duraanii dabalatee, dhalatonni Oromoo wagoota saddeet darbaniif, manneen hidhaa Itoophiyaa adda addaa keessatti gidirfamaa turan jaha, mana hidhaatti hiikamuu isaanii gabaasuun keenya kan yaadatamuudha.

 

Blog at WordPress.com. | The Baskerville Theme.

Up ↑

%d bloggers like this: