Search

FOR BETTER OROMIA

Basaasoti fi Lukkeleen Wayyaanee ummata Hiraarsan Saaxilaman.

(Oromedia, 8.02.2016, Begii, Oromia) Basaasoti fi Lukkeleen Wayyaanee ummata Begii fi Qondaalaa Hiraarsan Saaxilaman.

Gabaasaan Oromedia odeeffannoo ummata irraa argateen qorannoo taasiseen kanneen yeroo ammaa Wayyaaneef lukkee taúun ummata Oromoo aanaalee Begii, Qondalaa fi naannoo san rakkisaa jiran adda baafateera.

  1. Haaji Yuunus Haaji Musxafaa

Haaji Yuunus Haaji Musxafaa1Namnu kun yeroo ammaa aanaa Qondaalaa, Wallaggaa Lixaa keessatti waraana Wayyaanee kan tajaajilaa jiru. Hojiin isaa waraana Wayyaanee mana nyaataa Shaggaatti deddeebisuun qallabsiisaa jira. Manni nyaataa kun kan Qees Burruusee Zalaalam.  Haaji Yuunus Haaji Musxafaa akak hojii kana irraa dhaababtu yeroo hedduu itti himamee jira. Garuu, gorsa llammii dhaga’uu diduun tika Wayyaanee federaalawa waliin ta’ee ilmaan Oromoo hiisisaa, ajjeechisaa fi  miidhaa jira.

  1. Siraaj Haji Musxafaa

Siraaj Haji Musxafaa2Namni kun immoo ummata Oromoo naannoo basaasuun kan maqaa isaanii humnoota tikaa Wayyaanee kennuu dha. Namni kun tika godinaatti yeroo dhaa yerootti bilbilee nama qabsiisaa jira. Siraaj Haji Musxafaa gocha kana akak dhaabu firaanis, maanguddootaanis yeroo addaddaatti gorfameera. Garuu, gochaa badaa kanatti cichuun yeroo ammaa diinummaa siaa ifaatti raawwachaa jira.

Namni kun gochaa isa abadaa Kanaan namooti hedduu akka galaafataman godheera. Siraaji Kanaan duras namoota akka Addaamuu Taasisaa, Waaqjiraa Barkii fi Isumaa’el Abdulqaadir, Taaddasee Waaqwayyaa fi Tashaalu Dunbaalaa waliin ta’uun kan gooticha Oromoo Jaal Raggaasaa ajjeechisiisanii dha. Jarreen kun hojii diinummaa isaanii itti fufanii ammas ilmaan Oromoo fi barattoota Oromoo dararaa juran.

  1. Daawid Huseen

Daawid HuseenNamni kun immoo Daawud Huseen jedhama. Namni kunis duunaaf lukkee ta’uun yeroo addaddaatti akka Oromooti sabboontoti hidhaman, biyyaa arihaman, ajjeefamanii fi gara dabarfaman gochaa jira.

Namni kun akak gochaa diinummaa dhiisuuf gorfamee ture. Yeroo duraatti gorsa san fudhatee diinummaa irraa harka fudhatee ture. Booda kana immoo, gochaa badaa sanatti deebi’uun halkanii fi guyyaa lukkee diinaa ta’ee qe’ ee Oromoo saamisaa jira.

Dhalooti Oromoo ifiin boonan akka nagaan hin jiraan gochaa waan jiruuf, gocha kana yoo hin dhiifne tarkaanfiin dhumaa isa irratti kan fudhatamu ta’uu Qeerroon hubachiisee jira.

  1. Yuunus Kadir

Yuunus KadirNamni kun maqaan isaa Yuunus Kadir jedhama. Yuunus dhalootaan Aanaa Qondaalaa zeengaa ti. Yeroo ammaa aangoo kaabinummaaf jecha basaastummaan sadarkaa guddaa qabachuun ilmaan Oromoo aanaa Qondaalaa Shooroo gabaa Dafinoo keeysatti argamaan maqaa isaanii qabatee diinaaf dabarsaa jira.

Gama birootiin namni maariqoos Naggasee jedhamuu mootoraan gabaa addaa addaa deemuudhaan informeeshinii qotee bulaa irraa sassaabee wayyaaneef gabaasaa jira.

namoonni maqaan isaanii:

1.Abdullaahi Huseen Taaddasaa

2.Abiyoot suukii

3.Jamaal shuushaa

4.Nasirallaa Yamanii

5.Naasir Ahimad fi Qees Nabbaraa jedhaman cherchii fi alatti ilmaan Oromoo basaasun sadarkaa guddaa qabatanii jiran.

Namooti kunneen diinumma aisaanii irraa akak dhaababtaniif akeekkachiisti dhuma akun darbeefii jira. Kana booda tarkaanfii fudhatamuuf gaafatmooti isaan malee qaama kamuu akka hin taana beekamuu qaba.

Gatiin Galataa Bilisummaa dha!

(Oromedia, 5 Guraandhala 2016, Oromia) Mootummaan Wayyaanee dhaloota Qubee Egeree biyyaa ta’an hidhuu, baqachiisuu, fi ajjeesuun akeeka qaba.

Akeekni duraa Oromiyaan hogganoota egeree jajjaboo fi ofitti amanumoo akka dhabduuf ta’uun ifaa dha. Kanaaf, ragaan tokko Dhaloota Qubee har’a manneen hidhaa addaddaa keessatti wareega guddaa baasaa jiran laaluun gahaa dha. Dhaloota Qubee qaroo, jaboo, ofitti amanoo fi abdatamoo yeroo ammaa kanatti manneen hidhaa keessatti agtii ulfaataa baasaa jiran keessaa tokko Galataa Bazzaa ti.

Galataa Bazzaa Eenyu?

Galataa_n

Galataan Godina Shawaa Lixaa Aanaa Gindabarat ganda Gammadaa jedhamutti dhalate. Barumsasaa sad 1ffaa(1-8) M/B sad 1ffaa Culluxxee jedhamutti barate. Bara 1994 ALH tti qorumsa biyyoolessaa kutaa 8ffaa fudhachuun qabxii guddaa galmeessee,percentile 100fi qabxii giddu galeessaa(average) 95(akkan ragaa qabutti hanga ammaatti akka godinichaattis ta’e akka Oromiyaatti kan hin galmoofne) galmeessuun M/B sad 2ffaa Gindabarat seene. Bara 1996 ALH kutaa 10ffaa osoo barachaa jiru Sochii barattootaa tureen wal-qabsiisanii ati ijoollee nurratti kakaastee jeequmsa uumaa jirta jedhanii yeroo baay’ee qorannoofi akeekkachiisa itti baay’isnaan barumsa addaan kutee gale.

Bara itti aanu bara 1997 ALH akka M/Btti isa deebisan deemee yeroo gaafatu asitti barachuu hin dandeessu iddoo hin qabnu garuu waraqaa gaggeessituu siif kennina jedhan.Innis waraqaa gaggeessituusaa fudhatee gara Wallaggaa Bahaatti imale. Bara 1997 ALH godina Wallaggaa Bahaa M/B Gatamaa sad.2ffaatti kutaa 10ffaa fudhatee gosa barnootaa mara A (straight A’s) galmeessuun gara kutaa 11ffaatti darbe.

Dhiibbaa maatiifi barsiisotasaa isa jaallataniin ammas gara M/B qophaa’inaa Gindabaratitti akka deebi’ee baratu taasifame. Bara1999 ALH kutaa 12ffaa osoo barachaa jiruu jeequmsaaf barattoota kakaaste, ati deeggaraa ABOti fi kkf ittiin jechuun qorannaan yeroo mara gama hoggantoota M/Btiin irratti gaggeeffamaa ture.

Haaluma kanaan humnootni tikaa qabanii isa hidhuuf akka isa barbaadaa jiran dhagayee barumsa dhiisee  Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee seene. Bara 2000 ALH kutaa 12ffaa M/B qophaa’inaa Naqamteetti xumuree qabxii guddaa galmeessuun muummee barnootaa ‘Medicine’ yuunibarsiitii Finfinnee(Tikur Anbessa) ramadame.

Galataan Akkamiin Hidhame?

Galataan akkuma ramaddiin baheen ragaa barnootaasaa fudhatee galmaa’uuf gara magaalaa Naqamtee  deeme. Yeroo deemu san Humnootni mootummaafi basaastonni isa duukaa bu’uun hordofaa turan. San booda magaalaa Naqamteerraa isa qabanii ukkaamsuun Adoolessa 9, 2000 ALH maa’ikalaawwii buusan. Achitti ji’a 3f erga qorannoo adda addaan jalatti hiraarsaa turanii booda himannaa sobaa itti bananii gara Qaallittiitti dabarsan.

Turtii ji’a 3 booda himannaa  abbaan alangaa mootummaa Wayyaanee “ye mengist yilugnita be menkat” jedhu itti abne irratti ragaa sobaa fi dabballootaa itti dhiyeessuun akka abbaa badii ta’u taasisan. Namni kun otuu seeraan ofirraa hin ittisiin, bakka abukaatoon seeraan isaaf dhaababtu hin jirretti, abbaa badii ittiin jedhan.

Silaayyuu, Galataan otuu hin qabamiin dura, otuu hin himatamiin dura abbaa badii taasifame. Turtiin mana maa’ikalaawwiis qorannoo dhugaaf otuu hin taane, reebichaa fi hirarsaaf kan qopheeffame ture. Himannaan itti banames, akka falmee dhugaan beekamuuf hin turre. Waanti hundi dursee waan murtaa’eef,  turtii fakkeessaaf kaayame keessatti “yakkamaa” taasifamee  adabbiin ganna 12 itti murteessame.Manneen hidhaa akka Qaallittiifi Qilinxootti yeroo dheeraaf dabarse. Yeroo amma kanatti immoo mana hidhaa Ziwaay keessatti hidhamee jira.

Galataan otuu hin balleessiin, waan Oromoo ta’e qofaaf “yakkamaa” ta’ ee, gatii Bilisummaa baasaa jira. Akkuma Galataa dhalooti Qubee kumaatamaan wareega Bilisummaa baasaa jiru. Haga jabaannee Bilisummaa keenya hin deefannettis, gatiin Bilisummaaf baafnu dachaa dachaan dabalaa deemuun waan hin oollee dha. Gatiin Galataa fi kanneen akka isaatti wareega qaqqaalii baasaa jiranii Bilisummaa dha.Gatiin Bilisummaa immoo barruu keenya Keessaa jira.

*Oromedia

Kanneen gabaasa kana qindeessuun akka dhugaa fi haqni Oromoo ijaa fi gurra addunyaa gahu gumaacha gootan galati keessan guddaa dha!!

 

Ob Baqqalaan “cichoomina kaayyoo kan hin dhumne qabu ture,” ABO.

(Oromedia, 3 Guraandhala 2016, Ibsa Yaadannoo, Oromiyaa) Obb Baqqalaa Makonnin nama yeroo hamtuus ta’ee yeroo gaarii keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda olaanaa gumaachaa turan ta’uu Addi Bilisummaa Oromoo ibse.

Ob Baqqalaa
Ob Baqqalaa Makonnin (1930-2016)

ABOn ibsa gaddaa Guraandhala 3 bara 2016 baase keessatti, “Obbo Baqqalaan bara jireenyaa isaanii rakkina, hidhaa fi baqattummaa obsaan keessa darban; kaayyoo dhabbataniif daqiiqaa tokkofillee utuu hin irraanfatiin, sodaan Waaqayyoo utuu isaan irraa adda hin bahiin kan jiraatan qabsaawaa Oromoo jabaa fi goota turan,” jedhe.

Ob Baqqalaan maatii qabeessa, fi sorressa irraa dhalatan iyyuu, rakkina saba Oromoo arguu fi hubachuun  jireenya dhuunfaa dhiisanii bara jireenya isanaii qabsootti akka dabarsan Addi Bilisummaa Oromoo yaadachiisera. “Umurii dargaggummaa irraa jalqabee hanga lubbuun
isaanii dabartutti waan dandahan gochaa turan.” jedhe ABOn.

ABOn ibsa kana keessatti jabeessee akka ibsetti, Ob Baqqalaan mirgaa fi kabajaa saba Oromoof waan qusatan tokko hin qaban.

“Mirgaa fi kabaja sabaaf jecha lubbuu isaaniillee yoo kennan hin jibban ture, ” kan jedhe ibsi ABO kun, Ob Baqqalaan  firaa fi saba isaaniif gaachana guddaa akka turan yaadachiise.

Obbo Baqqalaa kan isaan dheekkamsiisuu fi nama waliin walitti isaan buusu waan tokko qofaa akak ture kan ibse ABOn,  “innis firaa fi sabni isaanii yeroo miidhaman arguu ture,” jedhe.

Akak ABOn ibsetti, hujii Obbo Baqqalaa kan adda taasisu keessaa inni guddaan cichoomina kaayyoo kan hin dhumne qabaachaa turuu isaanii ti.

Guutummaa ibsa gaddaa Adda Bilisummaa Oromoo: Seenaa Gabaabaa Obboo Baqqalaa Mokonnon.PDF

Obbo Baqqalaa Mokonnon (1930–2016) Awwaalaman

(Oromedia, 3 Guraandhala 2016, Oromiyaa) Sirni awwaalchaa Obboo Baqqalaa Mokonnon Wasanuu Oromiyaa, Salaalee keessatti raawwate.

Baqqalaa Wassanuu (1930-2016)
Baqqalaa Wassanuu (1930-2016)

Buu’ureesitoota Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa tokko kan ta’an Obbo Baqqalaa Mokonnon Wasanuu dhalatanii woggaa 86-tti dilbata torban dabree – Amajjii 24, 2016 bakka jiraachaa turan Biyya Ingilizii, magaala Landanitti addunyaa kanaraa du’aan boqatan.

Obbo Baqqalaa Mokonnon Wasanuu, Shawaa Kaabaa- Salaalee, bakka Oborii jedhamutti dhalatanii guddatan.

Akkuma Umuriin isaanii barumsaaf gaheen Finfinnetti galanii amma sadarkaa lammaffaatti mana barumsaa Tafarii Mokonnon jedhamutti baratanii, booda Koleejii Hojii Daldalaa ykn Commercial College ka jedhamutti barachuun Akkaawuntingiidhaan ebbifaman.

Sirna yaadannoo Waaldaan Macaa fi Tuulama Ameerikaa Washington DC-tti Sambat-duraa darbee qophaa’erratti firoottanii fi hiriyoonni Obboo Baqqalaa akasumas miseensooni Waldaa Maccaa fi Tulama argamaniru.

“Obbo Baqqalaan abbaa firaa, xinna wajjin xinnaa, guddaa wajjin guddaa ta’e kan hasahuu beeku,” jedhu, Firottan Obboo Baqqala Gadda fuula isaanirra mullattu liqimsanii, of jajjabessa.

Obbolaawwan isaatiif akka abbaa ture, firottan hunda biratti jalatamaa fi dhageetti kan qabu, mirga Oromoof immoo antummadhan odoo hin ta’in wal-qixxumaa dhala nama irratti hunda’uun umurii isaabii guutuu kan hojjataa turan tahuu dubbatan.

Namoota sirna yadannoo kanarratti argaman keessa Obbo Lubee Birruu “yeroo Baqqalaa Mokonnon, Janaraal Taddasaa Biruufaa wajjin dhimaa Maccaa fi Tulamaaratti hojjatan da’iman ture. Anifi hiriyooni kiyya akka obbo Baqqalaa Mokonnon ta’u hawwaa guddanne,” jedhan.

Obbo Baqqalaa Mokonnon waan abshaalaa fi goota tureef, Waldaa Macaafi Tuulamaa keessatti, hojii tikaa nagaatti bobba’uun akka qophilleen waldicha nagaan geggesaman ka gochaa turan tahuu yaadatu.

“Baqqalaa Mokonnon abbaa isaanii Mokonnon Wasanuuttin addan hin laalu. Warrii Mokonnon Wasanuu dhimma mirga Oromooratti cimtoota fi kan fira jalatani,” kan jedhan immoo Obbo Ibsaa Gutamaati.

Mootummaan Haylasilaasee, yeroo hoggantoota Macaafi Tulamaa akka Tadasaa Biruu, Mamoo Mazamir fi abbaa obbo Baqqalaa Mokonnon Wasanuufaa guree hidhaatti naqe, Obbo Baqaalaa Mokonnon fi hiriyotaa isaa immoo kophaa baasee hidhee ture. Sababni isaas Baqaalaan faa akka sobanii ragaa bahan dirqisiisudhan wabii godhate hoggantoota Macaa fi Tuulamaa irratti murtii soba dabarsuf yaaduudhaan ture, Guyyaa san garuu Baqqalaa Mokonnon Karoora motummaa fashaleessudhan seenaa hojjachuu isaa namonin achitti argaman ragaa bahan.

San booda, Baqalaa Mokonnan mana hidhaatti deebisanii waggaa 10 itti murteessan. Motumaan Haylesilaasee kufee Dargiin angoo qabannaan bakka itti hidhamee turee bahee Finfinnetti deebi’e.

Erga dargiin kufe booda haadhaa manaa isaa wajjin gara biya ingiliziitti baqate. Obboo Baqqalaan erga baqateeyis dhimma Oromoo irraa hin fagannee, namoota biyyaa baqatanii achitti gargaarsa dhaban gargaara, Oromoota naannoo Landan jiraatan ijaaraa fi walitti fidaa turan jedhu, obbo Ibsaa Gutamaa.

Seenaa walda Macaa fi Tuulamaa keessatti abbaa fi ilmaan hidhamuudhan Baqqalaa fi abban isaanii Obbo Mokonnon Wasanuu kan duraas kan dhumaas akka ta’an dubbatu namooni sagantaa yaadanoo Obbo Baqalaa Mokonnon qophahe irratti argaman.

Reeffi Obbo Baqqalaa  gara Oromiyaatti ergamee, biyya itti dhalatan guddata Shawaa Kaabaa, Oboriitti dhihoo jiru – Gadaamii Dabre-Libaanositti sirna o’aadhaan raawwate.

Maatii fi firoottan Obbo Baqqalaa Mokonnoniif jajjabina hawwina; biyyeen itti haa salphattu!

Sirna Gabrummaa Jalatti Namni Hundi Akka Roorrifamu Ragaan Argame.

(Oromedia, 25 Amajjii 2016) Godina Shawaa kibba lixa Aana Daawootti gaafa guyyaa 18/1/2016 polisoonnii aanaa ilmaan Oromoo 18 ta’an sababa diddaa Master plan kan hidhaman shororkeessummaan himatanii mana murtiitti  dhiyeessan.

Abbootin murtii himannaan kun itti dhiyaate garuu “nuti dhimma kana laaluu hin dandeenyu; godiina deemaa,” ittiin jedhanii garee qorattoota yakkaa kan ofirraa gaggeessan.

Poolisoonni fi kaabinoonni Aanaa Daawoo muraasnis ijaa bahuuf jecha wal ta’uun abbootiin murtii kunneen akka tajaajila geejjibaa hin arganne godhan.

“Galgala yeroo isaan (abbootii Murtii)  bakka jireenya isaanii Magaalaa Tullu Boollootti imaluuf yaalan,  uummata konkolaata keessaa yaasun akka isaan waliin hin imallee dhorkan,“ kan jedhe maddi keenya, “konkolaachistootis akka isaan hin feene akeekkachiisanii, halkan sana mirgii socho’uu Abboota murtii dhorkame; sababuma kanaan magaaluma Buusaa buluuf dirqaman.”

Abbootiin murtii qe’ee isaanii fi maatii isaanii irraa dhorkaman kunneenis sana booda gara Godinaatti iyyatan illee piresidantiin mana murtii godina Shawaa Kibba Lixaa homaa takka illee isaanif gochuu hindandeenye.

Sababa kanaan yeroo ammaa hojiin mana murtii dhaabbatee jira.

Abbootin murtii kunneen: 1. Girmaa Jootee -pirezidaant mana murtii aanichaa, 2. Teediroos Mollaa, 3. Firiwot Kebbadaa, 4. Reta W/Sillaasee, 5. Misiraq Negash fi Indeeshewu  akka ta’an beekameera.

Dargaggooti Oromoo Goota Diddaa Irratti Wareegame Yaadatan

(Oromedia, 24 Amajjii 2016) Dargaggooti Oromoo Giincii guyyaa wareegama Asachaaloo Warkuu Amajjii 24 bara 2016 yaadatan.

Sirni yaadannoo kun gaara Cillimoo kan Oromiyaa Giddu gala, aanaa Dandii, Magaalaa Giincii cinatti argamu biratti godame.

Sirna kana irratti argamuuf dargagooti fi ummati Oromoo naannoo san jiran ganamaan kaánii imala kilo meetira lama caalu miilaan deemuun achi gahan.

Dhaadannoo gootummaa Aschaaloo ibsuu fi kaayyoo inni wareegameef mulísu akkasumas dungoo qabachuun gara  siidaa yaadannoof dhaabbatee guyyaa san eebbifame dhaqan dargaggooti kun.

Hawaasti guyyaa yaadannoo kan argaman, diddaa Oromoo mirga abbaa biyyummaaf adeemsifamaa jiruuf deeggarsa qaban ibsaniiru.

Kana malees, ajjeechaa fi hidhaan ummata Oromoo irraa akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Qabsoo mirga abbaa biyyummaa Oromoof taasifamus karaa hundaan akka deeggaran gabaasaa keenyaaf himanii jiru.

Bara 1994 kana dhalate Aschaaloon, Mudde 13 bara 2015 ture, kan rasaasa Wayyaaneen magaalaa Giincii keessatti kan wareegame.

Yeroo Sanaa kaasee haga yoonaatti namooti 200 ol taáni human agaaziin wareegamanaiiru.

This slideshow requires JavaScript.

ABO Ejjannaa Paarlamaa Awurooppaa Dinqisiifate; Waamicha Qabsoo Dhiyeesse.

(Oromedia, 22 Amajjii 2016) Addi Bilisummaa Oromoo (ABOn) tarkaanfii hammeenyaa ilmaan Oromoo hiriira bahan irratti Wayyaaneen fudhatame mormuun murtii paarlaamaan Awrooppaa fudhate dhinqisiifate.

downloadABOn Ibsa 22 Amajjii 2016 baase keessatti Ummanni Oromoo sirna cunqursaa jaarraa lakkoofsisetti xumura gochuudhaaf qabsoo olaanaatti akka jiru yaadachiise.

Qabsoon kun akka daran finiinsamuuf ummatootni birootis sochii ummanni Oromoo jijjiirama bu’uuraa fiduudhaaf taasisaa jirutti akka dabalaman ABOn hireedhuma kanaan waamicha dabarseera.

Gareeleen Paarlaamaa Awrooppaa hundumtuu Amajjii 21 haala siyaasaa Oromiyaa, Itoophiyaa keessaa irratti erga mari’atanii booda murtii dabarsanii jiru. Walakkeessa baatii Sadaasaa 2015 irraa kaasee hiriirri mormii bal’aa fi jabaan akka waliigalaatti kabajamuu mirga ummata Oromootiif addatti ammoo Karoora Maaster Pilaanii Finfinnee dura dhaabbachuudhaan gaggeeffamee mirga hiree murteeffannaa Oromoo bu’uuraa fi dimokraasii ummanni Oromoo jaarraa tokkoo fi walakkaa oliif sarbame gaafatu adeemaa jira.

Mootummaan Itoophiyaa Adda Bilisummaa Ummata Tigraay (TPLF/EPRDF)’n durfamu furmaata barbaaduu mannaa, ummata Oromoorratti lola labsuudhaanii fi humna addaa shoororkeessaa tahe (Agaazii jedhuun), waraanaa fi poolisa federaalaa Oromoota hiriira bahanii fi waligalaa ummta irratti bobbaase. Akkanaanis Oromiyaa seera bulciinsa waraanaa kan labsii yeroo hatattamaatiin qixa tahe jala galche. Humnoonni mootummaadhaan bobbaafamanis gara-jabinaan lammiilee 180 ol ajjeesuun kan dhibbootaan lakkaawaman ammoo madeessan. Kana malees ilmaan Oromoo qonnaan-bultoota, barattoota, barsiisota, daldaltootaa fi ogeeyyii fayyaa ummata miidhaaf saaxilame waldhaanuuf yaalan dabalatee hojjettoota mootummaa kumoota hedduu hidhaatti guuran.

Har’aan tana lammiileen Oromoo kutaalee hawaasaa hunda irraa tahan qotattoonni, barattoonni, barsiisonni, daldaltoonni, abbootiin qabeenyaa, hojjettoonni mootummaa, Injiinaroonni, ogeeyyiin fayyaa, ka’imman, maguddoonni, dhiiraa-dubartoonni, daa’immanii fi kkf. hundi isaanii guutummaa Oromiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaa TPLF/EPDRFn, toorcharii hamaa, dhiittaan mirgaa suukanneessaa fi dararaan gara-jabinaa mana hidhaa keessatti irra gahaa jira. Kuni hundumtuu raawwatamus hiriirri mormii fi sochiin diddaa ummataa mirgi bu’uuraa ummanni Oromoo hiree isaa murteeffachuudhaaf qabu akka kabajamuu fi humnoonni weerartoota mootummaa dachii Oromiyaa gadi dhiisanii akka bahan gaafatu ammallee itti fufee gaggeeffamaa jira.

Addi Bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota tikaatiin mootummaan TPLF fudhatee fi dhiittaa mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessaa akkaan dabalaa jiru balaaleffachuudhaan murtii Paarlaamaan Awrooppaa dabarse ni dinqisiifata. Murtiin Paarlaamaa Awrooppaa kun, ajjeechaa lammiilee irratti raawwatame irratti qorannoon bilisaa fi qabatamaan qaama walaba taheen akka gaggeeffamus gaafata. Haa tahu malee sagaleen mormii ummataa kun hanga imaammanni gamtaan Awrooppaa fi miseensonni gamtichaa dhimma gargaarsaa fi hariiroo dippiloomaasii irratti Itoophiyaa waliin qaban bifa hiika-qabeessa taheen hin jijjiiraminitti murtii dabarfamu tokkichaa akkasiitiin guduunfaa hin argatu.

Gamtaan Awrooppaa mootummaan Itoophiyaa ummatoota biyyattii, mormitootaa fi dhaabbilee hawaasa siviilii hiraarsuu akka dhaabu, dimokraasii dhugaa qabatamaan hojii irra oolchuu fi mormitoota waliin marii dhaabbataa fi hunda hirmaachise akka gaggeessu gaafateera. As irratti wanti hubachiisuu barbaadnu amma iyyuu dhageettii waakkatamee jiraachuu yoo tahu, gaaffiin lammiileen hiriira bahuudhaan gaafataa jiran sirnichi aangoo isaa Ummatoota Itoophiyaatti dabarsee akka kennuu fi sirna hacuuccaa jaarraa lakkoofsisetti xumura gochuu mirkaneessuu dha.

Ummatni Itoophiyaa harki guddeessi, addatti ammoo ummanni Oromoo haala hacuuccaa hamaa fi suukanneessaa jalatti sodaadhaan liqimfamee abdii bilisummaa fi hegeree jireenya tasgabbaawaa akkaan dhiphaa tahe jala jiraataa ture. Ummatoota Itoophiyaatiif biyyattiin mana hidhaa sirnaan hin beekkamnee fi banaa tahetti jijjiiramteetti. Ummanni roga jireenyaa hunda irraa, umrii fi saalaan odoo hin daangeffamne dararaaf saaxilamaa jiran. Warreen miidhaaf saaxilaman murnoota hawaasaa adda addaa irraa fi hedduu tahanis himatni hunda irrattuu dhiyaatu wal fakkaataa fi tokkichuma:

Deeggartummaa Dhaabbilee Bilisummaaf qabsaawaniitin yookaan Dhaabbilee mormitootaan shakkamuu fi gabaabaadhumatti imaammata mootummaa deeggaruu dhabuu dha. Waan taheef Itoophiyaa keessatti jijjiirraa mootummaatii fi sirna cehumsaa mirgootni ummatootaa fi dimokraasii keessatti kabajamu argamsiisuuf hojjechuun filmaata odoo hin taane dirqama.

Addi Bilisummaa Oromoo Gamtaan Awrooppaa fi biyyoonni miseensota tahan
biyyoota dimokraatawoo biroo waliin tahuun sadarkaa biyyaalessaa, naannoo fi idil-addunyaatti shoora guddaa fi hiika-qabeessa taphachuudhaan Itoophiyaa keessatti jijjiiramni bu’uuraa akka argamuuf gaaffii ummata Oromoo fi ummatoota Itoophiyaa keessaa biroo deggeruudhaan dagaaginaa fi kabajamuu mirgoota namoomaaf akka hojjetan waamicha isaa dhiyeessa.

Ummanni Oromoo sirna cunqursaa jaarraa lakkoofsisetti xumura gochuudhaaf qabsoo itti jiru akka daran finiinsuu fi ummatootni birootis sochii ummanni Oromoo jijjiirama bu’uuraa fiduudhaaf taasisaa jirutti akka dabalaman ABOn hireedhuma kanaan waamicha dabarsa.

Injifannoo Ummata Oromoof !

Adda Bilisummaa Oromoo

 

Paarlaamaan Gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa Balaaleffate.

(Oromedia) Paarlaamaan Gamtaa Awurooppaa labsii 2016/2520 RSP baaseen ajjeechaan, hidhaan, ukkaamsaan fi lafaraa buqqisuun bal’inaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu gaafate.

EP_logo_neg_ENLabsii guyyaa kaleessaa baase kanaan, Paarlaamaan Awurooppaa, balaaleffanaa fi himannaa guddaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyeesseera.

Paarlaamaan Awurooppaa labsii isaa keessatti hiriira mormii baatii lamaa oliif guutuu Oromiyaa keessatti geggeeffamaa tureen lubbuun namoota nagaa 140 oli harka mootumaatti galaafatamuu, kumaatamni madaayuu fi hidhamuu ifa godheera.

Du’iinsa barattootaa fi qotee-bultootaa Oromoof sabab kan ta’e, akka ibsa Paarlaamaa Gamtaa Awurooppaa kanatti, mootummaan Itoophiyaa humna ajjeechaa fi ukkaamsaa ummata irratti bobbaasuudha.

Bara 2014 keessas bifuma wolfakkaatuun mootummaan Itoophiyaa namoota nagaa ajjeesuu kan tuqe labsiin kuni, namoonni hidhaman hanga har’aatti mana hidhatti kan dararamaa jiran ta’uu saaxileera.

Imaammata mootummaa Itoophiyaa jalatti Oromoon daangaan maletti gidirfamuu, mirga fi haqa sarbamuu fi daangatti dhiibamuu, addeessa labsiin Paarlaamichaa.

Itoophiyaan ummata hiriira nagaa geggeessu, gaazexeessitootaa fi hoogganoota paartilee mormitootaa duuchaadhaan hiiti, dararti, jedha labsiin kuni.

Ummata hiriira nagaa bayan shororkeessitoota jechuudhaan xureessuu fi maqaa balleessuun sirrii akka hin taane jala sarara Paarlaamaan Awurooppaa.

Paarlaamaan Gamataa Awurooppaa ajjeechaa, hidhaa fi ukkaamsaa mootummaan Oromoo irratti raawwatuu fi ummata ukkaamsuuf humnatti dhimma bayuu isaa cimsee balaaleffateera.

Ukkaamsaa, shororkeessaa fi sodaachisaan bifa addaddaatiin ummata irra gayaa jiru dafee akka dhaabatus gaafateera.

Namoonni mirga isaaniitti dhimmi bayuu qofaaf hidhaman hundi haal- duree tokkoon maletti gadi dhifamuu qabu, jedha labsiin kuni.

Mootummaan Itoophiyaa bifa iftoominaa fi amanamiinsaa qabuun, akkasumas logiinsa irraa walaba ta’een ajjeechaa Oromoo irratti raawwatamee fi dhiittaa mirgaa bal’inaan raawwatame akka qoratuu fi namoota yakka kana raawwatan, kamuu yoo ta’e, seeraaf akka dhiyeessu qabu gaafateera.

Paarlaamaan Awurooppaa mootummaan Itoophiyaa mirgoota dhala namaa kanniin Labsii Addunyaa Woliigalaa fi Chaartara Mirga Namaa Gamtaa Afrikaa akka kabajuu qabus akeekkachiiseera.

Keessattis ta’ee biyyaan alatti, Itoophiyaan, dhiibbaa fi sochii miidiyaalee fi sagalee ummataa ukkaamsuuf gootu irraas ufqusachuu qabdi, jedha labsiin Paarlaamaa Awurooppaa.

Mirga namaa fi ol’aantummaa seeraa kabajsiisuun, akka labsii Paarlamaa kanaatti, imaammata Gamtaan Awurooppaa ittiin masakamu keessaa isa ijoo jedhamuudha.

Kanaaf, gargaarsi diinagdee Itoophiyaaf laatamu kamuu biyyattiin sirna dimokraasii diriirsuu fi eegdoo mirga namaa fooyyessuu isiin kan wolitti hidhata qabu ta’utu irra jira, akka Paarlaamaa Awurooppaatti.

Itoophiyaan ammatti kana godhutti hin jirtu. Sarbamniinsi mirga namaa naannoo Oromiyaa keessatti sadarkaa yaachisa ta’e irra gayuu fi Itoophiyaan ukkaamsaa fi ajjeechatti bal’inaan dhimma bayuu isii biyyoonni miseensa Gamtaa Awurooppaa ta’an hundi cimsanii akka balaaleffatan Paarlaamaan Awurooppaa waamicha dhiyeesseera.

Itti dabaluudhaanis, biyoonni hunids Itoophiyaan ummata karaa nagaan sagalee isa dhageessisu ukkaamsuu fi ajjeesuu irraas akka ufqusatuuf gama isaaniin dhiibbaa barbaachisu akka godhan gaafateera.

Wolumaagalatti, daandiin siyaasaa biyyattiin amma qabatte (inni ummata ukkaamsuu, ajjeesuu fi sodaachuu) biyyattii balaa dhabamiinsa nagaa, misoomaa fi tasgabbii irra kan buusu ta’uu Paarlaamaan Awurooppaa hubachiisa.

Daandii badii kanarraas mootummaan Itoophiyaa akka ufdeebisuuf waamicha isaa dhiyeessa, Paarlaamaan Awurooppaa.

Labsiin Paarlaamaa Awurooppaa sadarkaadhuma amma irra jiru kanattuu kan mul’isu, akka hayyoota siyaasaatti, diploomaasii mootummaa Itoophiyaa kasaaraan mudatuu fi qabsoon Oromoon geggeessu dhageettii argatuu isaati.

WBO Abdii dha; Ittiin Haa Boonnu!

IMG_0608Hawaasa Oromoo Melbourne keess ajiraatniif Dilbata, Amajjii 17 bara 2016 guyyaa yaadannoo dacha ture. Gama tokkoon guyyaa WBO yaadachuuf walgahan. Gama biraan immoo, ummata Oromoo harka duwwaa diina dura dhaabbachaa jiru yaadachuun dhimma yeroo ti.

Galmi yaadannoo kanaaf qabame, alaabaa Bilisummaa Oromoo, fi Alaabaa Autraliatiin faayameera. Teessoonis sirnaan qophaa’eera. Ijoollee, dargaggoota, dubartoota, ga’eessotaa fi manguddooti bakka isaaniif qophaa’e qabataniiru.

Sagantaan kun eegaluu isaa saatii 3:00 (Waaree Booda) irratti eebba maanguddoota Oromoo ti. Maanguddooti Oromoo sadii dabaree dabareen jiruu fi jireenya Oromoo keessatti nagaa fi bilisummaan akka dagaagu eebbisan; guyyaan yaadannoo WBO illee kan milkii akka ta’u itti eda’an.

IMG_0611Eebbaatti aanee akka duudhaa qabsaa’otaatti Faaruun Alaabaa Oromoo jabajaan farfame. Faaruu abdii fi mallttoo bilisummaa Oromoo ta’e kanas hirmaatoti dhaabbatanii faarfatan; faaruu san keessaanis Oromiyaa tarree addunyaatti baatee mul’attu arguuf akka qabsaa’amu deebisanii walhubachiisan.

Yaadannoo Gotota Oromoo

IMG_0632Sirna yaadannoo WBO kana irratti yaadannoo lamatu agggeeffame. Kan duraa yaadannoo gootota wareegamniif taasifamuudha. Yaadannoon kun kan gootota bilisummaa Oromoof otuu qabsaa’anii wareegaman daqiiqaa muraasaaf yaadatu ture.

Yaadannoo kun waan sadiif aadeffame; gootota ammaan dura wreegaman itti yaadachuuf, gootota ammatti dirree jiran ittiin jajjabeessuufi kabajaa itti horuu fi gootota egere dhufan immoo ittin abdachiisuuf akka ta’e seenaan yaadannoo qabsoo Oromoo ni barsiisa.

IMG_0631Yadannoon lammataa, kan diddaa ummata Oromoo karaa nagaan gaggeeffamaa jiru birea dhaabbachuuf godhamuu dha. Yaadannoon kun, mataa isaatiinuu arfii lama qaba. Tokko,  yaadannoo kichuuwwan Oromoo wareegaman yaadatuu dha.

Kan biraa, yaadannoo diddaa fi mormii ummataa bira ittiin dhaabbachuuf harka qaxxaamursuun ol qabanii yeroo muraasaaf dhaabbatanniidha. Yaadannoon kun mallattoo diddaa Oromoo kan ittiin roorroo diduu fi  bilisummaa barbaaduu akak waliigalaatti ibsataniidha. Yaadannoon kun akka tokkotti sagalee diddaa Oromoo kan addunyaa ti.

Seenaa fi Kabaja Guyyaa WBO

IMG_0625Guyyaan WBO, Amajjii 1 irra oola. Haata’uutii, hawaasti Oromoo akkuma biyya keessa jiraatutti haala mijjeefatee walgaha. Hawaasti Oromoo Melbourne sagantaa bara kanaa gara Amajjii 17tti kan siqsan sababa sagantaaleen walirra bu’aniif ta’uu seensa irratti himamee jira.

“Guyyaan kun guyyaa aadeffame irraa kan har’atti siqe, waan sagantaan nutti heddumamteef,” kan jedhe Ob Abdataa Hoomaa, dura taa’aa Konyaa Adda Bilisummaa Oromoo Victoria ti. “Guyyaan kun bara irraa gara baraatti guddachaa fi hawaasa biratti beekamaa jira,” jedhe Ob Abdataan. Guyyaa WBO baranaa kabajuuf, kanneen argamanis ka durii irra hedduudha;   guyyaanis akkuma guyyaa WBO durii sanitti leelloo isaa waliin iti fufe.

IMG_0655Seenaa jalqaba Guyyaa WBO kan ummataaf himan Hayyuduree Ittaanaa ABO, Ob Bultum Guyyoo, ti. Ob Bultum akka himanitti, seenaan Guyyaa WBO  seenaa qabsoo Oromoo bara 198o waliin hidhata akka qabu himuun, dhumaatii hogganoota ABO fi wareegama miseensota WBO gudda booda kan dhufee ture. Bara 1980 keessa WBOn humna lagaa gudda aitti duule ofiraa deebisuun waan injifannoon walitti deebi’eef, Amajjii 1 bara 1980 irraa eegalee kabajmuu eegale. Yeroo san irraa eegalee, guyyaan kun waraana Bilisummaa bira darbe ummata bal’aa biratti kabajmuu akka eegale Ob Bultum himaniiru.

Gaaffii ummataa Oromoo

Ayyaana Guyyaa WBO baranaa irratti hawaasti Oromoo akka gaaffii ummata Oromoo irratti hubannoo argatu godhame. Kana kan ibsan Ob Gaashuu Lammeessaa, gaafatamaa Birkii Beeksisii fi Odeessii Alaa ti. “Gaaffiin ummata Oromoo gaaffii sabummaa ti,” kan jedhe Ob Gaashuun, kaayyoon Adda Bilisummaa Oromoos bilisummaa ummata Oromoo guutumaan guutuutti kabachiisuu dha,: jedheera.

IMG_0662 IMG_0661
Qabsoon Oromoo humna diinaa cabsuun cinattis, saboota naannoo fi ollaa Oromiyaa jiraatan ofitti qabuun hariroo har’aa fi egeree  gabbisuu fi jabeessuun barbaachisaa akka ta’e Ob Gaashuun jabeessanii ibsaniiru.

Marii Yaada Hawaasaa

IMG_0613Yaadannoo WBO, kana irratti mariin godhames, WBO fi Qeerroo Bilisummaa akkaataa itti gargaaran aanjessuu irratti ture. Namuu ifaa fi bilisa ta’uun gaaffilee isaa dhiyeessa ture.

Gaaffiin guddaa dhimma dinagdee maddisiisuu ti. Dinagdeen hawaasa Oromoo irra akka argamuu fi hawaastis dhaaba ABO dinagdeen jabeessuuf waliif dhaaman.
 Mariin kun itti fufuun jaarmayaan akkamitti akka jabaatu mana keessaa erga yaadi ka’ee booda miseensonni dhaabaa hawaasa keessa seenuun miseensa horachuu, farreen saaxiluu, dinagdee maddisiisuu fi kkf irratti akka hojjetan dhaamame.
Marii kana irratti yaadoti ijaaroo ta’an hedduun dhaabaaf gumaachameera. Gaaffileen hedduunis ABO fi jaarmiyoota Oromoo akka walta’anii qabsoo finiinsan kan gaafatu ture.

IMG_0618Walgahii guyyaa WBO kana irratti hogganooti qabsoo Oromoo argamanis ABO jaarmiyoota Oromoo gaaffii bilisummaa Oromootti amanan akka deeggartoota qabsootti akka fudhatu himan.  Yeroo ammaa kanas diddaa fi falmaan ummata Oromoo biyaya keessatti deemaa jiru jabeessuun akka barbaachisus hubatameera.

Hawaasti Oromoo biyya hambaa sagalee ummata biyya keessa ta’uu fi deegg rsa maallaqaa gumaachuun cinattis, beekumsaa fi dandeettii qabaniin hojilee qabsoo fardeessan irratti akka bobba’an dhaamsa qabsoo dabarsaniiru.

Ummati Oromoo saganticha irratti argamnis qabeenya isaanii hunda walitti qindeessanii falmaa Oromoo jabeessu, umurii diinaas gabaabsuuf waliif galan.

WBO hidhatee jabaatu malee, diinni kufuu waan hin dandeneyeef WBO hidhachiisuu fi jabeessuun gaaffi yeroo ti.

Ummati Oromoo qabsoo karaa nagaan gaggeessus, nagaan Oromoo dhufuun amansiisaa miti. Kanaaf, hidhanoo qabsoo eegalame jabeessuun waan mariif dhiyaatu miti.

IMG_0666Mariin bal’aa taasifameera; gaaffiin mana keessa ka’ees deebiin dabaalameera; saatiin deemsaa dhiyaachaa jira; dubbiin xumuraas galateeffannaan waliin kennameera; ergaan guyyaa kana darbe hedduu ture. Garuu, yoo cuunfamee ilaalame, WBO yaadachuun, Qeerroon dhaadachuun akka milkiitti jijjiiramuuf  waanti tokko guutamuun fardiidha. Yaadaa fi qalbii ofii walitti qindeeffatanii, hpjii qabatamaatti bobba’uudha; Yeroon keessatti argamnu, yeroo hojiin qabsoo tumsan; yeroo hojiin bara bilisummaa dhiyeessan.

Nagaaan Faaya! Bilisummaan Faaya!

WBO Zoonii Kibbaa, loltoota Wayyaanee 15 Ajjeesee, 7 immoo Madeesse.

(Oromedia, 14 Amajjii 2016) WBOn Zoonii Kibbaa Amajjii 13,2016 guyyaa kaleessaa Godina Booranaa Ona Dirree keessatti  loltoota Wayyaanee haleeluun 15 ajjeesee, 7 immoo madeesse.

downloadAjaji WBO Zoonii Kibbaa akka beeksisetti Waraanni Bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa Amajjii 13,2016 Godina Booranaa Ona Dirree ganda Magaadoo keessatti waraana wayyaanee sochii Fincila Xumura Gabrummaa dura dhaabbachuu fi barattootaa fi ummata hiraarsuuf akkasumas eegumsaaf walitti qabamee qophii irra ture haleele.

Tarkaanfii sa’aa booda sa’aa 3:30 irratti humna wayyaanee weeraruun fudhateen, WBOn  loltoota15 ajjeesee, 7 ol madeesseera.

Loltootni wayyaanee madaa’an gara Hospitaala Ona Meeggaa magaalaa Meeggaatti akka geeffamaa jiranis beekuun danda’ameera.

WBOn haleellaa kanaan qawwee AKM. 12, hidhannoo mudhii 12 kaazinaa 18 waliin, rasaasa
kumaan lakka’amu, qarshii Itophiyaa 2500, mobila 2 fi mi’oota gara garaa diina irraa booji’uun QBOf oolchuus Ajaji WBO Zoonii Kibbaa dabalee hubachiiseera.

Tarkaanfiin diinaa fi farreen QBO ta’an irratti fudhatamu karaa hundaan cimee kan itti fufu
ta’uus Ajaji WBO Zoonii Kibbaa waytuma kana hubachiisee jira.

Blog at WordPress.com. | The Baskerville Theme.

Up ↑

%d bloggers like this: