Haloo Daawwee, ‘Maaloo Na Dhaqqabaa,’ Jetti.

(Oromedia, 23 Onkoloolessa 2014) Kutattuu Arfan qalloo, Haadha qabsoo Oromoo kan taate  Wallistuu Haloo Daawwee dhukubsattee gargaarasa lammummaa gaafachaa jirti.

Haloo DAawweewith Jitu Dhabessa @ Finfinnee- 2003

Haloo Daawwee with Jitu Dhabessa
@ Finfinnee- 2003

Haloo Daawwee wallistuu Oromoo wayita Afaan Oromoo dubbachuun saalfii /qaanii/ ture, afaan isheetiin boontee, waltajjitti baatee eenyummaa saba Oromoo mul’suu keessatti  qooda guddaa bahaa jirtuudha.

Sagalee kiloolee sanaan waltajii raasaa kan turte Haloo Daawwee, yeroo ammaa kana  dukkubsattee siree irratti haftee jirti.

Ummata Oromoo jaalachuu fi kabajuun kan beekamtu Haloon, jireenya ishiis waanuma jaalattuu fi kabajju irratti akak dabarsite kanneen seena aishii quba qaban nuuf himanii jiru.

Waltajjii argamtu irratti ummata bohaarsuu fi daaímamn hamamttee mararsiifahcuu fi fakkeenya gaarii ta’un illee akka beekamtu kanneen dhiyeenyatti beekan kan ragaa bahaniidha.

Guutummaa jireenya ishee dhimma OROMOO FI OROMUMMAA irratti of kennitee hojjachaa kan jirtu Haloo Dawwee yeroo dhukkubsattee siree irratti hafte kanatti abdiin Ummata Oromoo taée jira.

Lammiin gaarii kan abdatan taúu sirboota ishii keessatti himaa kan jirtu Haloon, yeroo mara waan Oromoo fi Oromummaa guddisu irratti waan qabdu mara gumaachaa jirti.

Namooti gargaaruu feetan karaa Bilbilli ilma Haloo Daawwee: GUUTAMAA +251 937 513 560 jettanii akka qunnamtan waamichi lammummaa isiniif darbee jira.

Gabaasa Addaa: Imala Dr Diimaa Nagoo

(Gabaasa Addaa Finfinnee, Oromia, 22 Onkoloolessa 2014) Mootummaan wayyaanee du’a aadde Tsahay Tolasaan wal qabatee dhimma deemaa jiurtti hedduu gammaddee jirti. Keessayyuu, Ob Diimaa Nagawoo biyya keessatti argamuu isaatti qondaaltoti Tigiraay gammaduu isaaniitu dhagayama. Mootummaan kan gammade, Diimaan biyyatti galuu isaatiin miti. Kan mootummaa gammachiise, Diimaadhaan qabatee ijannoon ABO fudhatama kan hin qabne fakkeessee hololuuf taúun bira gahaameera.

Odeessi nu gahaa jiru akka ibsutti, marii mootummaa waliin godhame keessaa kan bira gahame hagi tokko ni jira. Maddi keenya qoratee kan bira gahe immoo kan kanaa gaditti jiruudha.

Akkuma beekamu, haati warraa Diimaa Nagawoo Kuulanii Guddinaa haatii ishee boqochuu ykn du’uu irraan abbaa warraa ishee Diimaa Nagawoo waliin sirna awaalcha haadha ishee aadde Tsaahay Tolasaa  Onkoloolessa 15/2014 raawwatamu irratti argamuuf guyyaa jedhame kana ganama Finfinnee kan seene.

Dr Diimaa Ngoo fi Abbaa Duulaa Gammadaa

Dr Diimaa Ngoo fi Abbaa Duulaa Gammadaa

Egaa Diimaa Nagawoo du’a amaatii isaa firoottan isaanii kan dhiyoo fi fagoo bakka awwaalcha Abuna Pheexiroos jedhamutti kan xumurame irratti argamanii jiru. Sirni awwaalcha isaanii (Aadde Tsahay Tolasaa) erga xumuramee booda obbo Alamaayyoo Katamaa Diimaa Nagawoo dabalatee firoottan jiran hundumaa bakka boqonnaa isaaniif qopheessuu fi kan akka Diimaa Nagawoo mana isaatti fuudhee galuudhaan akka of bira kan boqochiiseedha.

Bakka boqonnaa isaanii kanatti firoottan isaanii fi hojjetooni mootummaa garagaraa akkasuma qondaalonni wayyaanee OPDOn achitti kan wal gayanii Diimaa Nagawoo waliin yaada adda addaa irratti marii kan gaggeessaa turaniidha. Qondaalonnis mootummaa kun bakka kanatti kan argaman ykn nama Diimaa Nagawoo jedhamu kanas akka quunnaman kan taasise  Alamaayyoo Katamaa ti.

Alamaayyoo Katamaa eenyu?

ALamaayyoo Katamaa abbaa warraa obboleetti Dr Diimaa Nagawoo (abbaa warraa Leensaa Guddinaa) yeroo tahu,  biyya keessa seenuu Dr Diimaa Nagawoof sababa kan tahee fi viisaan akka kennamuuf kan taasise nama kanaadha. Nama kanaa fi mootummaa gidduu tahuudhaan gahee guddaa taphachaa kan ture tahuu isaa maddi odeessa kanaa ibsa.

Dabalataan Dr Diimaan biyya keessa; Finfinnee akka seeneen konkolaataa qopheessee afeerraa guddaan akka godhamu kan gargaare Alamaayyoo Katamaati,akka tasaas reeffi aadde Tsahay mana obbo Alamaayyoo waan tureef Diimaan akka biyya seeneen kallattumaan mana Alamaayyoo dhufe,sirni awwaalcha aadde Tsahay erga xumuramee booda hundumtuu kan boqote mana obbo Alamaayyoo Katamaati.

Hanga onkoloolessa 19tti bakki turmaata Dr Diimaa fi firoottan isaanii hunduu mana Alamaayyoo Katamaa yoo tahu bakka boqonnaa isaanii mana obbo Alamaayyoo kanatti firoottan walitti dhiyoo hunda bakka kanatti wal arganii turan.

Haala haasaa adeemsisamaa ture keessatti Dr Diimaan kaayyoo mootummaan deemuuf fedhii akak qabuu fi, waan barbaadameef itti walii galuu isaa haalaan kan mirkanaa’eedha.

Dr Diimaan biyya keessa akka seenuuf Alamaayyoo Katamaa Obbo Abbaa Duulaatti deddeebisee bilbiluudhaan, haasofsiisuudhaan namni kun biyya akka seenuuf iyyamaa fi walii galtee Abbaa Duulaatiin Diimaan biyya seene. Biyya seenuun Diimaa akka milkaaúuf warra taasisan keessaa Abbaan Duulaa isa tokkoo dha.

Walitti dhufeenyi Abbaa Duulaa fi Alamaayyoo Katamaa

Abbaan Duulaa akkuma beekamu peresedaantii oromiyaa kan ture. Walitti dhufeenyi isaanii jabaa taáa kan dhufe yeroo san irraa eegalee ti. Keessaayyuu, walitti dhufeenyi isaanii malanmaltummaa dantaa dinagdee irratti ijaarame.

Ragaan qabatamaa akka ibsutti, Alamaayyoo Katamaa fi Gamshee Bayyanee waliin tahuudhaan Abbaa Duulaa Gammadaa, Juunaddiin Saaddoo fi namni biraan tokko maqaan isaa kan hin beekamne  fi abbaa taayitaa naannoo godina addaa Finfinnee Sandaafaa kan ta’e Injineer Mallasee Haayileetiin bakka bu’iinsa namoota dhuunfaa sadanuutiin gamoo tokko ijaaranii Abbaa Duulaaf akka kennamuuf godhan.

Dr Diimaan Misooma Itoophiyatti Gammade

Abbaan Duulaa Gammadaa Dr. Diimaa waliin akka wal quunnameeen dhimma addaddaa irratti haasawan. Haasaa kana keessatti Dr Diimaan yeroo ammaa kana keessatti Itoophiyaa keessatti misooma dhufaa jiruu fi haala biyyattii ilaalchisee hanga eegeen ol tahuu isaa dubbate.

Kana malees, waan arge  hundaatti gammaduu isaa ibsaafii ture. Kana dabalee, gammachuu qabuu fi haala misooma biyyaa namoota addaddaa waliin yeroo ibsu dhagayamee jira. Abbaan Duulaa garuu mata dureewaan adda addaa dhiyaatan irratti waan Dr Diimaan haasa’e irratti gammadoo ta’uu illee, hagas bakka kan itti hin laanne akka tahe odeessaan nu gahe kun ni ibsa.

Dr Diimaan Muktaar Kadir waliin Walarge

Pirezidantii Caffee Oromiyaa kan taé Ob Muktaar Kadiris mana boo’ichaa gahuun Dr Diimaa waliin akka wal quunname kallattumaan odeessi kan ibsu.  Muktar Kadir Dr Diimaa waliin waa hedduu dubbachu isaa fi mata dureewwan hedduu iccitawaa tahe irratti kan dubbataa turaniidha.

Dr Diimaan qondaaltota mootummaa Itoophiyaa waliinis walargee akka dubbate beekameera.

Dr Diimaan Misooma Itoophiyaa Dinqisiifate!!

(Oromedia, Finfinnee, 22 October 2014) Dr Diimaa Nagawoo misooma Itoophiyaa keessatti deemaa jiurtti hedduu gamamduu isaa keessa beektoti saaxilan.

Dr Diimaa Nagoo

Dr Diimaa Nagoo

Akka odeessi nu gahe ibsutti, Dr Diimaan qondaaltota OPDO keessaa Abbaa Duulaa Gammadaa fi Muktaar Kadir waliin walarganii maryatanii jiru.

Walqunnamtiin kun akka milkaaúuf gahee guddaa kan xabachaa jiru, Ob Alamaayyoo Katamaa ta’úun beekameera.

Akka odeessi nu dhaqqabe ibsutti, Dr Diimaan guyyaa  Finfinnee seene irraa kaasee namoota ijaarsa ODF leellisanii fi qondaaltota OPDO waliin marii iccitaawaa gaggeessaa jira.

Maddi keenya akka ibsetti, namoota Dr Diimaa waliin walitti dhiyaatanii marii irra turan tokko tokkoon bira gahee gabaasee jira.

Dr Diimaan marii warra OPDO fi qondaaltota TPLF waliin godhe keessatti guddina Itoophiyaatti hedduu gammaduu isaa dubabtee jira.

Dr Diimaa Nagoo fi Abbaa Duulaa Gammadaa

Dr Diimaa Nagoo fi Abbaa Duulaa Gammadaa

Dr Diimaan waadaa cimaa mootummaa waliinseenuuf yaalii guddaa godhus, amma illee OPDO fi TPLF biratti ija shakkiil ilaalamaa fi hordofamaa akka jiru maddi keenya ibseera.

Dr Diimaan garuu kaayyoo mootummaa fudhatee biyya keessatti hojjachuuf murteeffatee akka jiru  odeessi nu gahe mirkaneessee jira.

Warri Mootummaa akka Dr Diimaan karaa telvizyinii Itoophiyaa dhiyaatee ibsa kennuuf  irratti hojjachaa jiru jedha, maddi keenay.

Odeessi dabalataan nu gahe akak addeessutti, Dr Diimaan akka biyya seenuuf kan akka riqichaatti gidduu deemee haala mijjeesseef Ob Alamaayyoo Katamaa dha. Karaa mootumama Itoophiyaa immoo dhimma kana Ob Alamaayyoo waliin akan raawwachiise Abbaa Duulaa ta’uun beekamee jira.

(Dhimma kana irratti iccitiin guddaa harka keenya galee jira. Yeroo gabaabaa keessatti qindeessinee isniif dhiyeessinaa, nu hordofaa!!)

Dr Diimaan Abbaa Duulaa Wajjin Du’agahii Taa’e!

(Finfinnee, 20 Onkoloolessa 2014) Ittaanaa Dura Taa’aa ODF kan ta’e Dr Diimaa Nagoo gabaasa dhimma isaa ilaalchisee bahe irratti hedduu akka aare beekame.

(Bitaa irraa gara mirgaatti) Abbaa Duulaa fi Diimaa

(Bitaa irraa gara mirgaatti) Abbaa Duulaa fi Diimaa

Maddi keenya akka gabaasetti, Dr Diimaan Abbaa Doolaa waliin du’agahii amaatii isaa, Aadda Tsehaay Tolasaa, taa’e waa’ee isaa ilaalchisee gaabsaan himamaa jiru hedduu akka isa aarse dubbate.

Suuraan qabatamaan nu gahe akka addeessuttis, Dr Diimaan Abbaa Duulaa waliin taaée sirna gaddaa irratti  argamuu isaa kan mulísuudha.

“Diimaan hidhameera jedhaa odeesssaa, silaa asuma keessaa baatanii soba odeessituu,”jedhee yeroo dheekkamsaan dubbatus dhagaámeera.

Dr Diimaan, sirna awwaalchaa booda, ODF galmeessisuuf gara boordii Filannoo Wayyaanee deemus haaldureen dhiyaateef amma illee paarticha galmeeffamuuf danqaan akka dura jiru addeessa.

Haalduree yeroo ammaa dhiyaate keesaa gariin, ODF maaliin akka ABO irraa adda ta’e barreeffamaa fi waltajjiitti akka ibsu kan gafatuudha. Kanuma waliin, Alaabaa ABO dhiisuu, Heera Itoophiyaa ifaan ifatti fudhachuu, lola balaaleffachuu fi caasaa ABO irraa adda taée ifaan ijaaramuu isaa kan mirkaneessu gabaasaa akka galchu gaafatamuu isaa odeessi nu gahe ni addeessa.

Diinaa Nagoo at feneral

Dr Diimaa Nagoo at feneral service-Finfinnee

WBO Ayyaana Irreechaa Kabajate

(Oromedia, 17 Onkoloolessa 2014) Waraanni Bilisummaa Oromoo moonaa Leenjii Giddu Galaa ABO Ayyaana Irreechaa bara 2014 sirna hooáadhaan kabajatan.

Odeeffannoon Damee qunnamtii ABO irraa nu gahe akka ibsutti, Waraanni Bilisummaa Oromoo akkuma qawweedhaan mirga ummata Oromoo kabachiisuuf lolaa jiru, karaa nagaas aadaa fi eenyummaa Oromoo jabeessuu fi tiksuu irratti qooda fudhataaa jira.

Viidiyoo sirna Irreeffannaa bara kanaa agarsisu irraa akka hubatamutti, WBOn sirna Irreeffannaa hordofuun mallattoon Oromummaa akka guddatu akka gaariitti qooda isaanii gumaachuutti jiran.

 

HAARAA:Diimaa Nagoo Finfinnee Deeme!

(Oduu, Oromedia, 17 Okoloolessa 2014) Yeroo garaa garaatti Itoophiyaa haaromsuuf fedhii akka qabu ibsaa kan jiru, Dr Diimaa Nagoo, torbee kana keessa Finfinnee deemuun dhagayame.

download (1)Maddi keenya Finfinnee irraa akka gabaasetti, Dr Diimaan Finfinnee erga gahee booda qondaltoti OPDO waliin  walarguun beekame.

Turtii haga ammaa keessatti namoota hagoo isaanitti dhiyaatan waliin dhimma qabsoo Oromoo biyyatti deebisuu fi karaa nagaa hojjachuu irratti haasaáa jiran.

Mariin ammaaf ifatti himame jiraachuu baatus, warri dhimmicha quba qaban akka ibsanitti, Dr Diimaan haala ummati Oromoo keessatti argamu hubannaa gahaa hin qabu.

Yeroo mootummaan Itoophiyaa filannoo bara dhufuuf qophiitti jiru kana, Dr Diimaan Finfinnee deemuun isaa paartii dhiyeenya kana tolfatan ODF galmeessisuuf akka taétti dubbatamaa jira.

Oduun gara biraa ODF filannoo bara dhufu Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu irratti hirmaachuuf iyyannoo galfatu illee haga yoonaatti boordii filannoo irraa deebii hin argatiin akka jiru madeen gabaasan.

ODF galee filannoo irratti dorgomuuf fedhii guddaa qabaatu iyyuu, warri TPLF garuu shakkii waan irraa qabaniif hayyama kennuun dura ODF qorachuu fi duubbee isaanii basaasutti akka jiran keessa beektoti Oromediaf ibsanii jiru.

Oduun walqabatee nu gahe akka ibsutti, Dr Diimaan Finfinnee kan deeme sirna awwaalcha amaatii isaa kan Aadde Tsahaay Tolasa irratti argamuuf jedhame.

Ob Diimaa Boolee irraa kan simate gobbaanii isaa Ob Alamaayyoo Katamaa ti. Obbo Alamaayyoo Leensaa Guddinaa yoo fuudhu, Dr Diimaan obboleettii ishii Ad Kuulanii Guddanii fuudhe. Leensaa fi Kuulaniin, ilmaan Qees Guddinaa Tumsaa ti.

Qees Guddinaa Tumsaa qabsoo Oromoo ijaaruu fi jabeessuu keessatti kanneen qooda olaanaa bahan keessaa tokko turan. Qees Guddinaan qabsaaóta jajjaboo otuu Bilisummaa Oromoof hojjatanii mootummaan Dargii bira gahee galaafatee keessaa isaan tokko turan.

Seenaa qabsoo Oromoo keessatti waantota faallessaa dhiyeenyatti yaadataman keessaa tokko kan Dr Diimaan “ABOn kan hundeeffame warra Itoophiyaa irraa adda taúuf malee walabummaa Oromiyaaf hin turre,” jedhee dubbate.

Hunda caala kan nama dhibu immoo, Ob Leencoo Lataa bara 1990moota gara jalqabaa keessa ‘Ob Ibsaa Guutamaan hiiksisa’ jedhanii Finfinneen bahuu dha. Yeroo sana keessatti immoo waraanni ABO kuma 20 manneen hidhaa keessatti gidirfama jiraachuun kana yaadatamuudha.

 

Aadde Tsahaay Tolasaa (1930-2014) waggaa 84tti Boqotan.

(Oromedia, 15 Obkoloolessa 2014)Haadha warraa Qeesi Guddinaa Tomsaa ka turan Aadde Tsahaay Tolasaa wagga 84tti addunyaa kana irraa boqotan.

Aadde Tsahaay Tolasaa dhukkubsatanii otuu Hoospitaala Land Mark jedhamutti waldhaanamaa jiranii Onkoloolessa 12, 2014 Oromiyaa/Finfinneetti addunyaa kana irraa du’aan boqatan.

Adde Tsahaay bara Dargii keessa abbaa manaa isaanii murtii faashistummaa Dargiin kan dhaban caala iyyuu waggoota 10ni oliif mana hidhaa keessatti dararaa turuun isaanii kan beekamuudha.

Sabboontuu, gargaaruu fi jajjabeessituu hiyyeessa kan turan Aadde Tsehay Tolasaa Abbaa warraa isaanii Qees Guddinaa Tumsaa sababa Oromummaatiin kan dhaban taúu seenaan ni addeessa.

Add Tsahaay, Garaa laafettii, fi arjaa kan turan Aadde Tsehay, bara jireenya isanaii keessdatti harka qalleeyyii hedduu nyaachisuu, daara baasuu fi waldhaansisuun hojii boonsaa bara baraan ittiin yaadataman hojjatanii akak jiran seenaan isanaii raga baha.

Haadha Ijoollee Afurii kan tahan Aadde Tsehay Tolasaa waggaa 84-tti Onkoloolessa 12, 2014 du’aan boqatan.

Qabsoo Bilismmaa ummata Oromoo keessatti qoodni isaanii guddaa taúu kan ibse Addi Bilisummaa Oromoo ibsa isaa keessatti, du’aan boqotuu Aadde Tsehay Tolasaatti gadda cimaa itti dhagahame ibsee jira.

Irreechaa: Ayyaana Araaraa fi Nagaa

Irreecha Irree Tokkummaa Keenyaa Taasisuu Irratti Of-eeggannoo Godhamuu Qabu

(Boruu Barraaqaa)
Yeroon isaa yeroo Irreechaa ti. Ayyaana kana yeroo kabajnu hundumaa dhugaa dagachuu hin qabne jabaa tokkotu jira. Irreecha ayyaana lammii Oromoo maraa taasisuu irratti hanga ammaatti hojii hangamtu hojjetame, hangamtu hoo nu hafe kan jedhu wal gaafachuu feesisa.

File: Irreechaa Melbourne 2011

File: Irreechaa Melbourne 2011

Akka hubannaa abbaa barruu kanaatti, Irreecha ayyaana lammiilee Oromoo maraa taasisuu irratti hojii danuutu nu hafa. Hayyuulee seenaa fi aadaa Oromoo, akkasuma beektota baranee (scholars) irraa qoodni hanga ammaa gumaachame xiqqaa miti tahuyyuu, quufsaa dha jechuuf nama rakkisa. Irreechaaf ilaalchi Oromoon qabu gabbataa deemee har’a ayyaana miliyoonota hirmaachisu kan tahuu danda’e hojiin gadi fagoon irratti hojjetameef miti. Dheebuu Oromummaa ilmaan Oromoo qabantu ayyaana kana dagaagsee sadarkaa kanaan gahe. Jibba Habashoonni nuuf qaban irraa ka’uun xiiqeffannee eenyummaa keenyaan boonuutu ayyaana kana guddisee irree jabaa kana itti hore. Oromoon amantii fedheyyuu haa hordofuutii Irreechi irree kiyya jedhee ayyaana kana akka mallattoo eenyummaa saba isaatti ilaaluutu jabina kana fakkaatu nutti hore.

Hunda caalaa kan nama ajaa’ibu, Irreechi gadi qabaa fi doorsisa mootummaa hamaa of irraa qolachaa didee guddatee sadarkaa kana gahuu isaa ti. Ayyaanicha sochii ABO waliin wal qabsiisanii dhawuuf yaaliin gama mootummaa irraa hin godhamin hin jiru. Sana hunda dandamatee toyannoo mootummichaa irraa ala bahe. Guddataa deemee ayyaana miiliyoonota hirmaachisu gaafa tahu ammoo mootummaan toftaa jijjiirratee sirna kabajaa ayyaanichaa harkatti galfachuuf hojjechuu filate.

Ayyaana Irreechaa yeroo kabajnu ilaalchotaa fi gochaalee farra Oromummaa ala irraas tahee keessaa nurratti aggaamaman of irratti dagachuu hin qabnu. Ayyaanni kun yeroo baay’ee dhimma amantii Oromoo isa dur durii (Waqeffannaa) waliin walitti hidhamee ibsamaa turuunii fi ammas haalli kun akkasumatti itti fufuun isaa yaaddessaa dha. Dhugaan jiru garuu, Irreechi ayyaana Waaqeffannaa osoo hin taane ayyaana Oromummaa ti. Hanga ayyaana Oromummaa tahetti ammoo ayyaana Oromoota Waaqeffataa qofa miti. Irreechi ayyaana Oromoota Musliimaa tisi. Irreechi ayyaana Oromoota Kiristiyaanaa tisi. Irreechi ayyaana Oromoota amantii fedhe kamuu hordofanii ti. Kana sirriitti ummata keenyas tahee kanneen ollaa keenyaa akkasumas addunyaa amanasiisuuf hojiin gahaatti hojjetame jira natti hin fakkaatu.

Kana wannin jedhuuf sababa malee miti. Qophii ayyaana Irreechaa irratti waggaa waggaatti warri of kenniinsaan maallaqa baasu, itti dadhabuu fi eenyuyyuu caalaa fuulduratti bahee waayee ayyaana kanaa hubatee hubachiisu obboleeyyan keenya hordoftoota amantii Waaqeffannaa ti. Kun maaliif tahe yoo jenne deebiin isaa ifaa dha. Hayyuu amantii Islaamaa yookiin Kiristiyaanaa tokko caalaa hayyuu amantii Waaqeffannaatu waa’ee Irreechaa quba qaba. Sababni isaas, amantiin Waaqeffannaa fi aadaan Oromoo (aadaa Irreechaa dabalatee), bara dheeraaf wal cinaa deemaa dhufuu fi seenaa cunqurfamummaa wal fakkaataa waliin qabani waan taheef. Sababa kana irraa ka’uun ayyaanni Irreechaa akka waan Waaqeffatootaa qofa ilaalutti fudhatanii irraa qoollifachuun matootii amantii kaanii irraa ni mul’ata. Ayyaanni kun ayyaana Oromoo maraa waan taheef Oromoon amantii fedheyyuu hordofu kamuu qophii ayyaanichaa keessaa qooda cululuqaa gumaachuutu irraa eegama ture. Fakkeenyaaf, Waldaan Waaqeffatoota Addunyaa qophii ayyaana kanaatiif baasii barbaachisu olaantummaadhaan baasuudhaaf dirqama addaa qabaachuun irra hin turre. Ayyaanichi kan hunda keenyaati eega jennee maaliif baasii barbaachisu Waldaa maqaa dhawame kana irratti dhiifna?

Waldaan Waaqeffannaa Addunyaa ayyaana Irreechaa dagaagsee sadarkaa kanaan gahuu keessatti qooda jabduu waan gumaacheef akka mataa kiyyaatti galataa fi dinqisiifannoo guddaan qabaaf. Caasaa ABO keessatti osoo hin hafin ayyaanni kun akka miilla lamaan gad dhaabbatee sadarkaa kana irra gahu milkeessuuf qooda karaa maallaqaa Waldaan kun gumaache dhiheenyattin qaba qaba waan taheef ulfaadhaa ittiin jechuun barbaada. Haa tahu malee gara fuula duraatti haalli kun jijjiiramee qaamni hundumtuu ba’aa waldaan kun kophaa isaa baachaa yoona gahe kana qooddatee baatuu qaba jedheen hawwa. Hawwii kiyya kanas warra dhimmi ilaalu natti dhihoo turaniif ibsuu irraa of qusadhee hin beeku.

Qophii ayyaana Irreechaa waldaa Waaqeffannaa qofa irratti dhiisanii ofii akka keessummaatti waamamanii irraa qooda fudhachuun dogoggora waan taheef kana booda sirraawuu qaba. Irreecha irratti Oromoon hundinuu abbaa ayyaanichaa ti malee keessummaa waamichaan dhihaatu tahuu hin qabu. Ayyaana boonsaa kana kan kooti eega jennee garaadhaan itti seennee qopheeffachuun hunda irraa eegama. Kun akka tahuuf ammoo Irreechi mallattoolee Waaqeffannaa irraa walaba tahuu qaba. Waaqeffannaan amantii dha. Irreechi garuu aadaa dha. Kana ifa godhanii saba keenya maras tahee olloota keenya hubachiisuu feesisa. Yeroo tokko tokko ayyaana Irreechaa irratti (keessumattuu Hora Harsadiitti) sirnoota amantiin Waaqeffannaa gaafatu raaw’atuun ni mul’ata. Fakkeenyaaf waan akka malkaa irratti dhiiga buusuu fa’a. Kun ammoo akka Oromoonni amantii biroo hordofan ayyaanicha ayyaana amantii tokkoo qofa godhanii hubachuudhaan irraa qoollifatan dhiiba. Kanaafuu warri ayyaana kana qopheessu dirqama ulfaataatu irraa eegama. Irreechi akka ayyaana aadaa Oromoo kan amantoota kamuu hammatuu fi sirna amantii kamuu irraa walaba tahe afaan ifaa tahee fi gochaa qabatamaadhaan addeessuu qabani.

Hirmaannaan ayyaana Irreechaa wagaa irraa gara waggaatti guddatee sadarkaa kana kan gahe dheebuu sabboonummaa Oromoo fi xiiqii Habashootaa irraa ti jenneerra. Kana jechuun maal jechuu dha? Oromoon amantii fedheyyuu hordofu akka Irreechi ayyaana Oromoo tahe qofa hubatee irraa qooda fudhata. Gariin Muslimootas tahee Kiristaanota Oromoo osoma ayyaanichi ayyaana Waaqeffataati jedhamee itti ololamuu dhaqanii irraa qooda fudhatan. Kun jabina faarfamuu qabuu dha. Haa tahu malee of kenniinsaa fi jaalala Oromummaa namoota akkasii kana ilaalanii onnachuudhaan ayyaana Irreechaatiif bifa amantii kennuuf dhiibuun geggeessitoota ayyaanichaa irraa hin eegamu. Kun diinota keenyaaf karaa banuu taha. Diinonni keenya Muslima yookiis Kiristaana fakkaatanii Oromummaa fi mallattoo Oromummaa kana fakkaatu rukutuuf akka arraba qaratan gargaaruu taha. ‘’Irreechi ayyaana amantii Waaqeffannaa waan taheef ani Muslima, kanaafuu irraa qooda fudhachuu hin qabu, ani Kiristiyaana, kanaafuu Irreechi Waaqeffatootaa ana hin laalu…..’’ ololoonni jedhan akka faca’aniif haala mijjeessuu taha.

Qaawwonni olola akkasii kun osoo babal’ataa hin deemin yeroodhaan cufuu feesisa. Olola akkasii kana qullaatti hambisanii fashalsuuf hojiin jabaan hojjetamuu kan qabu hayyuulee aadaa Oromoo warra waa’ee Irreechaa tolchee beekuuni. Akka Irreechi ayyaana aadaa Oromoo malee mallattoo amantii Waaqeffannaa hin tahin karaa dandaáme hundaan sabaaf addeessuutu irraa eegama. Sirna ayyaanichaas gochaawwan amantii Waaqeffannaatiin wal qabatan irraa walaba taasisuu feesisa. Warra beekaas tahee osoo hin beekne ayyaana kana irratti gochaalee amantiin Waaqeffannaa gaafatu raaw’atan toyachuu fi barsiisanii yookiis gorsanii sirreessuu barbaachisa.

Hundi keenyayyuu dubbii hubachuu qabnu jabaa tokkotu jira. Diinonni keenya akka ayyaanni Irreechaa har’a miliyoonota hirmaachisaa jiru kun of duuba deebi’ee akkuma kaeessaa owwaalamu fedhu. Hawwii isaanii kana dhugoomfachuuf ammoo ayyaanichaaf bifa amantummaa kennuuf dhama’u. Hawaasa Oromoo keessaa lakkoofsi akkaan guddaan amantiilee Islaamaa fi Kiristaanummaa akka hordofu ni beeku waan taheef karaa sanaan gargar nu diiguu barbaadu. Yoo ayyaanichi ayyaana amantii Waaqeffataati jedhame Oromoonni Muslimnis tahee Kiristiyaanni irraa qooda hin fudhatanu, akkasitti lakkoofsa hirmaattota ayyaanichaa gad xiqqeessuun dandaáma jedhanii amanu. Kanaafuu qindeessitoonni ayyaana kanaa yoomis tahee eessattuu olola diinaa kanaaf irree tahuu irraa of jabeessanii eeggachuu qabani. Yeroo diinni ayyaana Irreechaaf bifa amantummaa kennuu barbaadu, qindeessitoonni ayyaanichaa garuu sana sobsiisuuf hojjechuu qaban malee, akkuma hawwii diinaatti ayyaana kana mallattoo Waaqeffannaa godhanii lallabuun irraa hin eegamu.

Diinota qofas osoo hin taane seeronni amantii islaamaa fi Kirsityaanaas daangaa mata mataa isaanii akka qaban yoomuu yaadachuu feesisa. Amantiin Waaqeffannaa akkuma amanitiilee lamaaniitti Waaqa tokkichatti amanuu (monotheism) tahuyyuu, amantiileen hundumtuu qajeelfamoota mata mataa isanii qabani. Fakkenyaaf Islaamummaa fi Waaqeffannaan Oromoo haalota danuu keessatti wal fakkaata yoo tahe, wal fakkaata waan taheef qofa amantiin wal irraa hin ergifatamu. Amantiin akka ilaacha siyaasaa yookiin aadaa wayiitti kan wal irraa ergifatamu miti. Qajeelfama sii kenname irraa xiqqoo maqnaan boru guyyaa du’aan boodaa itti gaafatamta jedhamee waan lallabamuuf namuu of sodaata. Keessumattuu ummanni Oromoo dur dur osoo amantii kamiinuu wal hin barin irraa qabee hafuurumaan Waaqa beeka, Waaqa sodaata waan taheef, amma yeroo amantiilee gara garaa hordofus seera Waaqaa kan amantii san keessatti himame garaa guutuu abboomama. Kanaafuu akka namni amantii isaatiin itti dhufu hin fedhu.

Kanuma waliin, Waaqeffannaan kaleessa amantiilee amma sabni keneya bal’inaan hordofu dura (pre Christianity or pre Islam) amantii Oromoo maraa tahuyyuu, har’a eenyummaa keenya bade deebifanna jechuudhaan amantii amma qabannee jirru lakkifnee bakka kaleessatti deebina jechuun hin danda’amu. Obboleeyyan keenya Waaqeffatoon tokko tokko as irratti yeroo baay’ee yoo dogoggoran nan arga. Dhugaa dha, Oromoon aadaa isaa, afaan isaa, amantii isaa walumaa galatti eenyummaa isaa sarbamee kan alagaa akka fudhatu godhameera. Kana keessaa garuu amantii addatti baasanii ilaaluu barbaachisa. Amantiin akka aadaa miti. Amantiin akka afaanii miti. Aadaa fi afaan ofii yoo alagaan nama irraa fudhate shakkii tokko malee deebifachuun ni dandaáma. Amantiin garuu dhugeeffannaa jireenya addunyaa fi jireenya du’a-boodaa ti. Kanaafuu Muslima yookiis Kiristiyaana Oromoo tokkoon ‘’amantii alagootaa dhiisii kee ganamaatti deebi’I’’ jechuun balaa guddaa (sensitivity) waan qabuuf obboleeyyan keenya Waaqeffatoon dhiibbaa akkasii irraa of qusachuu qabani.

Akka naa galutti amantoonni amantii kamiiyyuu ‘’ámantii kee fi Oromummaa kee keessaa tokko fo’adhu’’ filannoon jettu yoo dhihaatteef deebiin isaanii rifaasisaa tahuu danda’a. Oromummaa mannaa amantii filachuu malu. Sababni isaas, amantiin jireenya du’a booda isa dabra hin qabne keessatti nama milkeessa jedhamee waan amanamuufi. Kanaafuu warri filannoo balaa baatu akkasii Oromoof dhiheessuu barbaadu yoo jiraate kana irraa dhaabbachuu qabani. Kun Oromummaa jaaruu osoo hin taane itti ejjetanii diiguudha. Beekaas tahee osoo hin beekne ergama diinaa bahachuu dha. Ayyaana Irreechaa yeroo kabajnu balaa akkasii kana of irraa fageessaa deemuu waliin haa tahuun dhaamsa kiyya. Ayyaana Gaarii!

Ofkalaa! Anas ofkalchaa!
Boruu Barraaqaa
Gulummaa75@gmail.com

Seenaa Gabaabaa Aadde Faaxumaa Galmoo (Haadha Abdii) 1930-2014

(Oromedia, 12 Fulbaana 2014) Qabsoo ummanni Oromoo gabrummaa jalaa bahuuf godhaa jiru keessatti injifannoon hamma yoonaa galmaawan heddu. Injifannoolee tana galmeeysuuf, biyya keessa qofa odoo hin taane, biyyoota alaa keessattiis wal’aansoo cimtuu tu adeemsifame. Akkuma kan biyya keessaatti, wal’aansooleen biyya alaatti godhamaniis seenaa if dandaye qabu.

Aadde Faaxumaa Galmoo 1930-2014

Biyyoota sabni Oromoo maalummaa isaanii falmachuuf qabsoo cimtuu itti adeemsisan keessaa takka Somaalee dha. Tan lamadaa Jabuuti. Biyya Jabuutii keessatti maalummaa ifii beeysisuuf wal’aansoon Oromootaan godhamte, tan biyya Soomaalee tiin waldhabbii qabaattullee haala walfakkiitiis guddo qabdi. Kan biraa yo hanqate, hawaasa biyya sanii Oromummaa fudhachiisuuf qabsoon godamtee fii wareegamni saniif bahe tan biyya Soomaalee irraa gadii miti.

Akkuma kan biyya keessaatti, wal’aansoolee biyyoota alaatti godhaman keessattiis namoota seena qabeessa tahan tu jira. Haala kanaan, qabsoo Oromummaa beeysisuuf biyya Jabuutii keessatti adeemsifamte keessatti, warri maqaan isaanii alagaa fii lammii biratti sadarkaa duraatti beekkame keessaa tokko kan Aadde Faaxumaa Galmoo ti. Aadde Faaxumaa Galmoo, abbaa isii Obbo Aammad Muummad Galmoo fii haadha isii Aadde Aaminaa Alii irraa Bitooteessa 15, bara 1930-tti magaalaa Dirree Dhawaatti dhalatte. Abbaa fii haati aadde Faaxumaa, isii malees, ilmaan dhiiraa sadihii fii tan dubartii afur horan. Warri aadde Faaxumaa, Warri Galmoo, warra guddaa Dirree Dhawaa fii naannoo isiitti haalaan beekkame.

Gaafa umrin aadde Faaxumaa heerumaaf gaye, hireen bultii, Obbo Aammad Sheekh Usmaan Qawwee, nama dhaloonni Yakkaa, kan barnoota amantii tiif qe’eerraa fagaatee odoo daddeemuu Dirree dhawaa qubate, waliin walitti hiite.

Obbo Aammad akka aaddee Faaxuma fuudheen, bara 1964 keessa, hujii baabura gubbaa tan hojjachaa tureen haala walqabateen, gama Jabuutii deemuu mudate. Akka achi seeneen, warra aadde Sa’iidaa Abdallaa Kaamil, haadha warra Usmaail Galmootti dhihaate. Haati warra Usmaa’il Galmoo nama saba Affar irraa dhalate. Soddoonni obbo Aammad Jabuutii keessatti arkate gargaarsa barbaaduun itti dirmatanii, akka xiqqo tureen, hujii mootummaatti galmeeysan. Inniniis akka qubachuu isaa mirkaneeffateen, bara 1968 keessa, maatii isaa Dirree Dhawaa irraa if biratti godaansise.

Yaroon aadde Faaxuma biyya Jabuutii itti seente, yaroo warri biyyaa bulchiinsa Faransaayii ifirraa kaasuuf qabsaawaa turani. Aadde Faaxuma, nama sossoohinsi Afran Qalloo Dirree Dhawaa keessatti duruu onnee danfise waan taateef, dhibdee warra biyyaa hubachuuf yaroo irraa hin fuune. Falmaa abbaa biyyummaa fii fincilli sirna koloneeffataa ifirraa buqqaasuuf biyya Jabuutii keessatti godhamaa jiru, haala biyya abbaa isii tiin waan itti walfaakateef, guututti bira dhaabachuun barbaachisa tahuu daftee hubatte.

Aadde Faaxuma, sossoohinsa ummanni biyya Jabuutii godhaa jiran, kan ija isii tiin agarterraa hiis hubannootaa fii dammaqiinsa gudda arkatte. Kuni dammaqiinsa sossooha Afran Qalloo irraa arkatte daranuu keessatti cimse. If bira tartee, dubartoota Oromoo kanneen dammaqiinsa akka isii qaban, warra akka aadde Zeeynabaa Ibraahimii fii Halloo Sheekhaa (Habo Halloo) waliin tahanii, sossooha warra biyyaa maddii dhaabbachaa, ifiifiis wal gurmeeysuu jalqaban.

Haalli kuni, mootummaa Hayle sillaasee tan Jabuuti falmachaa jirtuu fii aadde Faaxumaa Galmoo walitti buuse. Embaasiin Xoophiyaa haala kanarraa isii qophuuf, waan itti jirtu dhiiftee, jaarmaya Waldaya Gargaarsa Dubartoota Iteege Manan kan ja’amu, kan maqaa niitii Hayle Sillaasee tan xiqqo dura duuteen moggaafametti akka makamtu ajajan. Saniifiis xalayaa miseensummaa dhaaba isaanii manatti erganiif. Garuu, onneen aadde Faaxumaa jibba gabroomsaa tiin guutamtee waan turteef, amrii gabroomfataa gurrattuu hin-qicanne. Inumaatuu, gochi jaraa, haala itti jirtutti daran akka cimtu godhe.

Waxabajjii 27, bara 1977, ummanni Jabuutii bulciinsa Faransaayii jalaa walaba akka tahaniin, Oromoonni biyya san keessa jiran, waldaya wal-gargaarsa Oromootaa kan Caayaa Oromoo-tti beekkamuuf jiraatu heeraan galmeeyfatan. Mootummaan Jabuutii, Maabara Xoophiyaa biratti Caayaa Oromoo galmeeysuun faallaa fedhii mootummaa Xophiyaa ti ture. Garuu murtii akkasii akka fudhattu an dirqe, tin’sa aadde Faaxumaa fii Oromoonni biyya san keessa turan qabsoo bilisummaa isaanii tiif godhani.

Caayaan Oromoo Jabuutii dhaabota biyya alaa keessatti maqaa Oromoo tiin jaaramanii heeraan galmeeffamaniif kan angafaa ti. Caayaan dhaabbatte, lammii Oromoo biyya san keessa qubatan gurmeeysuu malees, sossooha qabsoo bilisummaa Oromiya kan biyya keessatti jalqabameef dugugguuruu (lafee duuydaa) taate. Caayaan Oromoo Jabuutii damee lama qabdi. Dameen tokko kan Dhiiraa yaroo tahu kaan han Duartootaa ti. Damee lameen keessaa kan dubartoota haalaan cimaa ture. Kanaafiis sababni aadde Faaxuma. Gaafa Caayaan dhaabbaterraa, aadde Faaxumaa Galmoo, hooggantuu Caayaan Oromoo damee dubartootaa taate.

Caayaan Oromoo Jabuutitti dhaabbachun, yaroo mootummaan Soomaalee lafa Oromiyaa irraa hamma tokko kutachuuf, Dargii, warra Hayle Sillaasee iraa aangoo fudhatan waliin lola cimaa adeemsisaa turani. Lolli kuni, ummata Oromoo jalaa gubbaan ibiddaaf saaxile. Soomaaleen jalaan, Dargiin gubbaan, madaafa ijaa-gurra hin qabne waliti haruun, namaa-sa’a Oromoo qe’ee gugachiisuu jalqaban. San malees, yaroo sanitti, Dargiin Oromoota magaalota keeysa jiran Soomaalee gargartaniin araraasutti seente. Haalii kun Oromoota magaalotaa fii baadiyyoota lollii keessatti deemaa jiru, baqaaf qaadhime. Xiqqaa fi guddaan hawaasaa, Sheekkotiin, hayyoonni, manguddoon, waliigalatti, qarayyoon lammii odoo hin feene, qe’ee itti dhalatanii guddatan irraa biyyaa fii hawaasa hin beeyne, kan Somaalee fii Jabuutiitti, koluu bahuu jalqaban.

Aadde Faaxumaa Galmoo, tan yaroo tanatti Haadha Abdii taate, haala Oromoota mudate kanarraa akkaan gaddite. Isii fii aabban warraa tiis, ummata yakka tokko malee, qabeenyaa fii biyya isaanii irraa arihaman duratti jiruu sadoo jiraachuu maganfatanii, qabeenyaa fii onnee isaanii lammii isaanii tiif banan. Manaa fii mooraan isaanii kan baqattootaa tahee, Beet-Refuujii, ja’amutti seene.

Haadha Abdii tii fii mieensoonni Caayaa Oromoo Jabuutii, odoo dhibdee haalli armaa olii hawaasa Oromoo mudeef rakkatanuu, haalli qabsoo Oromoo biyya keessatti babal’atee, inniniis gama isaa tiin baqattoota alatti yaasuu jalqabe. Kuni Oromoota Jabuutii keeysa jiran kanneen ifiifuu jiruu jiraa gadii jiraachaa jiranitti ba’aa biraa dabale.

Yaroo tana, aadde Faaxumaa, yaroo hujii xixiqqoo cinatti hojjattee maatiif galii ittiin argaamsiiftu baqattoota gargaaruu irratti fuulleeysite. Baqattoota ummatarratti hiruun, warra ugummaa adda addaa qabanii hujii soquun, warra afaan hinbeeyneef simaa-baloo tahuun, kanneen dhukbsataniif qoricha barbaaduu fii mana yaalaa geeysuun hujii isii tahe.

Gama biraa iin, yo namni Oromoo toko du’e, khafana barbaaduun, lafa qabrii qotuu fii tajaajila reeyfaaf barbaachisu godhanii heeraan awwaaluun hujii abbaa Abdii yo tahu, awwaalchaa fii taaziyaa galte gurra namaatiin geeyuun hujii haadha Abdii tahe. Kana godhuuf, oowwa biyya Jabuutii kan halkanii fii guyya adda hin filanne keeysa, fooxaa isii mataarra kaayyattee, haga tokko lafarraa harkisaa, akka nama maratetti gandarra daddeemti. Haala isii kanarraa qalbiin fayyaa miti warri jechaa turan heddu. Awwaala boodaas, gaddi nama fira hin qabnee bakki itti taa’amu, yaroo baayyee, mana haadha Abdii ti. Akkasiin haati Abdii kan du’e awwaaltee, kan awwalcha dhuufe nyaachifte, addaan galchiti.

Haati Abdii, oggaa nama Oromoo tokkorra rakkoo tu gayee jachuu dhageeyse, gargaarsaaf yaroo itti lafaa kaatu if quba hin qabdu. Akkuma yaroo gaddaatti, fooxaa lafarra harkisaa, gandarra kaatti. Warra hojii qaburraa maallaqa hamma danda’an irraa funaantee kan rakkate rakkoo baafti. Waliigalatti, magaalaa Jabuutii keessatti yo namni Oromoo tokko hidhame kan gargaarsaaf yaammatu ykn himatu aadde Faaxuma . Kan dura dirmatuus isuma tahe.

Rakkoon baqataa Oromoo tii fii Oromiyan gabrummaa Habashaa jala jiraachuu haadha Abdii tiif takkaa hiriiba hin laanne. Dhuma bara torbaatamootaa, obboleeysi isii sab-boonaan, sossooha Afran Qallootiif utubaa ture, Obbo Usmaa’il Galmoo, manguddoota sossooha san tin’isaa turan waliin qabamee mootummaa Dargiitiin hidhame. Dargiin, isaa fii warra kaaniis hamma tokkoo eega mana hidhaa keessatti eega araraasan booda, galgala Waxabajjii 07a, bara 1979ii, mana hidhaa keessaa dhooysaan baasanii hiraataaf rasaasa nyaachisan. Kan kana godhaniif, firoottanii fii Oromoota biraa ittiin doorsisuu fi. Haa tahu malee, kuni, garaa aadde Faaxumaa daranuu jabeeysee, murannoo qabsoo bilisummaa tiif qabdu caalaa godhe.

Haati Abdii, guyyaan hunda caalaa isitti hammaate, kan isiin iraanfachu hindandeenye, bara 1991 keeysa, gaafa ummanni Issaa baqattoota Oromoorrati duula bananiin lammii isii bayyinaan qaqqalan tahuu mararfattee dubatti. Gaafana, baqattoota dhibba lamaa olii tu mana isiitti dhokote. Guyyaan kun guyya dukkanawaa jireenya isii tahee hafe.

Aadde Faaxuma, haala armaa olii tiin, jireenya sii guutuu, manaa fii maatii isii hadiyyeessitee, hara-galfii malee, arjummaa hambaa hinqabneen, baqataa Oromo tii fii qabsoo bilisummaa Oromoo gargaaraa akka turte, Oromoota haala baqattummaa tiin Jabuutii keeysa dabran, saboontaa fii qabsaawota bira dabree alagaanilleen ragaa bahaniif.

Haati Abdii, nama faxina dafee waa hubatuu fii baratu. Nama yaroo waa’ee saba isii haasawutti kaate, yaanni akka galaanaati qoma keessaa burqu dhagayamee hin quufamne. Nama odoo mana barnootaa hin dhaqin, afaan Oromoo malees, kan Arabaa, Soomaalee, Affaar, Amaara, Adaree fii Faransaayii sirritti dubbatu.

Jaalalti haati Abdii bilisumaa ummata Oromo tiif qabdu hoonga hin qabdu. Haa tahu malee, dhibdee dadarkaa umrii fii if tajaajiluu dhabarraa itti dhufteen, baroota as aanaa kana dhukubsattee siree mudatte. Yaroo hamma tokkoof, maatii isii tiin odoo tajaajilamaa jirtuu, bilisummaa saba isii tiif hawwitu odoo ijaan hin arkin, Fulbaana 09, bara 2014, biyyuma baqattoota Oromoo kumaatama gargaaraa turtetti, gara fuula Rabbitti deebite.

Haati Abdii, Abdi malees, haadha Fooziya (Hiddii), Usmaan, Sa’iida, Aniisaa fii Aaminaa ti. Aadde Faaxumaa Galmoo, seena fincila diiddaa gabrummaa kan bara dheeraaf deemaa jiru keeysati qoodni laatte haalaan gudda. Qooda qabsoo saba Oromootifi gumaachite, seenaan qabsoo bilisummaa Oromiyaa bara baraan yaadata.

Rabbi jannataan haa qanani’u.

Qabsaawaan ni kufa, qabsoon itti fufa!

Oromiyaan ni bilisoomti!

%d bloggers like this: